Hallinnointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2015 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n sekä arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 7 §:n mukaisesti. Molemmat dokumentit on julkaistu osana vuosikertomusta.