Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet seuraavasti:

Nesteellä hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelee ja tekee osakkeenomistajien nimitystoimikunta, johon kuuluu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä neljäntenä jäsenenä yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Kun osakkeenomistajien nimitystoimikunta suunnittelee taitavan, osaavan, kokeneen ja tehokkaan hallituksen kokoonpanoa monimuotoisuuden näkökulmasta, nimitystoimikunnalla on käytettävissä myös nämä yhtiön itsensä määrittämät monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Hallituksen monimuotoisuuden tulee olla osana yhteistyökykyistä ja toimivaa hallitusta, joka pystyy vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin sekä tukemaan ja haastamaan yhtiön toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti. Hallituksen kokoonpanon kannalta olennaisia tekijöitä ovat hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä ja monipuolinen osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, johtamisesta, eri kehitysvaiheessa olevista liiketoiminnoista sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka kaikki tuovat hallitukseen monimuotoisuutta. Hallituksen monimuotoisuutta tukevat myös kokemus yhtiölle strategisesti merkityksellisistä teollisuudenaloista ja markkinoista, kokemus ja kyvykkyys teknologioista ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä sekä monipuolinen ikä- ja sukupuolijakauma siten, että hallituksessa on aina molempia sukupuolia.  Hallituksen kokoonpanon kannalta tärkeää on huomioida yhtiön nykyiset ja kehittyvät tarpeet ja varmistaa, että hallitus kokonaisuutena mahdollistaa Nesteen nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämisen, mitä myös monimuotoisuus omalta osaltaan tukee.

Nesteen hallitukseen kuuluu tällä hetkellä (2016) seitsemän jäsentä. Kaikilla on korkeakoulututkinto, ja yksi heistä on väitellyt tohtoriksi. Tutkinnot ovat eri aloilta pääpainon ollessa tekniikan tutkinnoissa. Kaikilla hallituksen jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta erityyppisistä tehtävistä ja he ovat toimineet tai toimivat sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden johto- tai hallitustehtävissä. Kaksi jäsenistä on toiminut suurten kansainvälisten öljy-yhtiöiden johtotehtävissä. Hallitus on myös kulttuuritaustaltaan monimuotoinen: jäsenet tulevat kolmesta eri maasta ja puhuvat äidinkielenään neljää eri kieltä. Naisten osuus hallituksen jäsenistä on 43 %, mikä täyttää valtioneuvoston 17.2.2015 antaman periaatepäätöksen tavoitteen. Ikänsä puolesta hallituksen jäsenet jakautuvat tasaisesti 50 - 68 ikävuoden välille. Hallituksen jäsenten toimikauden pituus jakautuu myös tasaisesti: kolme jäsenistä on kuulunut hallitukseen yli viisi vuotta ja neljä jäsenistä alle neljä vuotta.

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet sekä niiden toteutuminen selostetaan osana yhtiön selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.