Sisäpiiriläiset

Yhtiö noudattaa 3.7.2016 alkaen EU-asetusta markkinoiden väärinkäytöstä (596/2014), sitä täydentävää ns. 2- ja 3-tason EU-sääntelyä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta vähimmäissäännöstönä sisäpiiriasioissa. Tämän lisäksi yhtiöllä on oma sisäpiiriohje, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt 9.6.2016 ja joka tietyiltä osin asettaa tiukempia vaatimuksia sisäpiiritiedon käsittelylle kuin edellä mainittu vähimmäissäännöstö.

Yhtiö on määritellyt johtohenkilöiksi (”johtohenkilöt”) yhtiön hallituksen jäsenet ja sihteerin, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan johtoryhmän jäsenet ja sihteerin. Näiden johtohenkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa yhtiön rahoitusvälineillä tai rahoitusjohdannaisilla (yhdessä ”rahoitusvälineet”) tekemänsä omat liiketoimensa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään 3 työpäivän määräajassa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Ilmoitukset yhtiölle ja Finanssivalvonnalle voidaan tehdä helpoiten sähköisesti suomeksi osoitteessa www.neste.com/kaupat ja englanniksi osoitteessa www.neste.com/trading noudattaen siellä annettuja ohjeita. Yhtiö julkistaa 3.7.2016 alkaen johtohenkilöiden tai heidän lähipiirinsä antamat ilmoitukset pörssitiedotetta vastaavalla tavalla samassa 3 työpäivän määräajassa ja nämä tiedot ovat tämän jälkeen saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla.  Lisäksi aiempia julkisia sisäpiiriläisiä ja heidän lähipiiriään koskeva sisäpirirekisteri on päivitetty 2.7.2016 saakka ja nähtävillä 3.7.2016 alkaen yhtiön verkkosivuilla. 

Yhtiö on lisäksi nimennyt tietyt muut henkilöt yhtiön tiedollisessa ytimessä toimiviksi henkilöiksi, joilla on suorittamiensa tehtävien perusteella pääsy yhtiön tiedolliseen ytimeen (”tiedollisessa ytimessä toimivat henkilöt”). Näitä henkilöitä ovat tyypillisesti osavuosikatsausta tai vuositilinpäätöstä valmistelevat, yhtiön taloudesta, taloudellisesta raportoinnista tai viestinnästä vastaavat henkilöt tai henkilöt, joilla on pääsy tällaisiin tietoihin, samoin kuin eräät muut yhtiön johtavissa tehtävissä toimivat henkilöt.

Johtohenkilöt ja tiedollisessa ytimessä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa tai toteuttaa muita liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön vuosineljänneksen tai tilikauden päättymispäivän ja sitä koskevan osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamisen välisenä ajanjaksona; kaupankäynti on kuitenkin aina kiellettyä vähintään 30 vuorokauden ajanjakson ennen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista sekä vielä ko. julkistamispäivänä (ns. suljettu ikkuna). 

Yhtiö pitää lisäksi hanke- tai tapahtumakohtaista sisäpiiriluetteloa kaikista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät yhtiölle työsopimuksen perusteella tai muutoin suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon (”hankekohtaiset sisäpiiriläiset”). Hankekohtaiseksi sisäpiiriläiseksi katsotaan henkilöt, jotka osallistuvat sisäpiiritietoja käsittelevien hankkeiden tai tapahtumien kuten esimerkiksi yritysjärjestelyjen suunnitteluun ja valmisteluun. Hankekohtainen sisäpiiriläinen ei saa käydä kauppaa tai toteuttaa muita liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen aikana. Kielto koskee myös heidän huollettavana olevia lapsiaan sekä välittömässä tai välillisessä määräysvallassa olevia yhteisöjään.