Valiokunnat

Hallitus on muodostanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, jossa on 4 jäsentä sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan, jossa on 3 jäsentä. Valiokuntien kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos niihin osallistuu enemmän kuin kaksi valiokunnan jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien. Valiokuntien jäsenet valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta vuoden toimikaudeksi. Hallitus on hyväksynyt kummallekin valiokunnalle työjärjestyksen, jossa määritellään tehtävät ja vastuut. Valiokunnan puheenjohtaja määrittää jäsenten kanssa kokousten määrän ja aikataulun. Valiokuntakokouksia on vähintään kaksi vuodessa. Kumpikin valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle. Raportti sisältää vähintään yhteenvedon valiokunnalle osoitetuista tehtävistä ja niiden hoitamisesta. Valiokunnat tekevät vuosittain toiminnastaan itsearviointiraportin hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta koostuu työjärjestyksensä mukaisesti vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen tytäryhtiöistä ja joista vähintään yksi on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä tulee olla riittävät tiedot kirjanpitokäytännöistä ja taloudellisten raporttien valmistelusta sekä muu hallituksen määrittelemä pätevyys. Tarkastusvaliokunnalla on tarpeen mukaan lupa käyttää ulkopuolisia konsultteja tai asiantuntijoita.

Tarkastusvaliokuntaan ovat 5.4.2017 alkaen kuuluneet Marco Wirén (puheenjohtaja), Laura Raitio, Martina Flöel ja Willem Schoeber.

Tehtävät

Tarkastusvaliokunnan tehtävät ja vastuut määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä, jonka keskeisenä sisältönä ovat seuraavat valiokunnan tehtävät:

 • seurata tilinpäätösraportoinnin ja – siltä osin kuin tarkoituksenmukaista - osavuosikatsausraportoinnin prosessia
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia
 • seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
 • arvioida yhtiön keskeisimpiä riskejä ja varmistaa yhtiön asianmukainen riskienhallinta
 • arvioida yhtiön IT-järjestelmien rakennetta
 • käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
 • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
 • arvioida lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti lisäpalveluiden tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle
 • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus tai -suositus
 • käsitellä kaikki keskeiset yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä koskevat tilintarkastajan raportit
 • arvioida lakien ja määräysten noudattamista
 • hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohje sekä käsitellä sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit
 • seurata yhtiön taloudellista asemaa.

Lisää tietoa tarkastusvaliokunnan työstä vuonna 2016 on saatavilla vuosikertomuksesta.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta koostuu hallituksen puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta muusta yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan ovat 5.4.2017 alkaen kuuluneet Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Heike van de Kerkhof, Matti Kähkönen ja Jean-Baptiste Renard.

Tehtävät

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä, jonka keskeisenä sisältönä ovat seuraavat valiokunnan tehtävät:

 • Kehittää ja valvoa tehokkaita palkitsemiskäytäntöjä, jotka ovat linjassa osakkenomistajien arvonmuodostuksen sekä yleisten palkitsemismarkkinoiden kanssa. Tehdä hallitukselle ehdotukset avainhenkilöiden palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä.
 • Arvioida asianmukaisesti tulosjohtamisen, seuraajasuunnittelun sekä lahjakkuuden kehittämisen prosesseja ja niihin liittyviä ohjelmia. Valmistella hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan ja Nesteen johtoryhmän jäsenten nimityksistä sekä heidän toimi- ja työsuhteidensa ehdoista.
 • Valvoa ja arvioida toimitusjohtajan ja Nesteen johtoryhmän jäsenten suorituksia. Arvioida henkilöstöresursseja sen varmistamiseksi, että käytössä on riittävän lahjakkaita ja koulutettuja henkilöitä liiketoimintastrategian toteuttamiseksi.

Lisää tietoa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työstä vuonna 2016 on saatavilla  vuosikertomuksesta.