Rahoitusriskien hallinta

Valuuttariskien hallinta

Valuuttariskien hallinta kohdistuu transaktioriskin, ennustetun rahavirtariskin ja translaatioriskin suojaamiseen. Kaikki merkittävät transaktiopositiot lukuun ottamatta perusvarastoa suojataan. Translaatioriskiä hallitaan konsernitasolla ja pääperiaatteena on olla suojaamatta translaatiopositiota.

Kaikki merkittävät ennustetut nettorahavirrat suojataan rullaavasti:

 • Keskimäärin 80 % seuraavat 6 kk
 • Keskimäärin 40 % sitä seuraavat 6 kk
 • Sekä optio- että termiinistrategiat käytössä

Korollisen lainasalkun valuuttajakauma on 91 % EUR, 5 % USD ja 4 % muut valuutat.

Korkoriskit

Korkoriskien hallinta kohdistuu ulkoisiin rahoitustransaktioihin mukaan lukien johdannaiset muodostaen yhdessä suojattavan korkoriskiposition. Korkoriskin hallinnan päämääränä on optimoida tasapaino korkotasojen muutoksen aiheuttaman epävarmuuden minimoimisen ja nettokorkokulujen minimoimisen välillä riskilimiittien puitteissa.

 • Korkosalkun keskimääräinen korkoprosentti on 3,3 %
 • Kassavirtariski EUR 4 miljoonaa (Muutos korkokuluissa vuoden sisällä mikäli korkotaso muuttuu 1 %-yksikön)
 • Korkosalkun tavoiteduraatio on 12 kk

Pääomarakenne ja rahoitus

Nesteen tavoitteena on ylläpitää vahvaa tasetta ja tehokasta pääomarakenne, joka mahdollistaa konsernin liiketoimintojen rahoituksen kaikissa olosuhteissa toimialan volatilisuudesta huolimatta. Optimaalinen pääomarakenne on riippuvainen myös vallitsevasta liiketoimintarakenteesta. Velan osuus kokonaispääomasta on tavoitteena pitää vaihteluvälillä 25 – 50 % sekä lisäksi ylläpitää riittävää likviditeettiä kassa- ja rahavaroina ja käyttämättöminä luottolimiitteinä.

Tärkeimmät olemassa olevat luottolimiittijärjestelyt ovat:

 • Monivaluuttainen valmiusluottojärjestely 2014 (sitova), 1 500 miljoonaa euroa voimassa 5 vuotta sisältäen option pidentää luottolimiitin voimassaoloa pankkien hyväksynnällä yhdellä vuodella limiitin ensimmäisenä ja toisena vuosipäivänä
 • Sekkitililimiitit (sitova), 150 miljoonaa euroa
 • Yritystodistusohjelma (ei-sitova), 400 miljoonaa euroa

Riskilimiitit

 • Lyhytaikaisten (alle vuosi) korollisten velkojen määrä ei saa ylittää 30% korollisen velan kokonaismäärästä
 • Konsernilla on oltava riittävä määrä käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä kattamaan 12 kuukauden ennustettu negatiivien kassavirta sekä erääntyvät lainat
 • Käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä tulee aina olla vähintään EUR 500 miljoonaa

Luotto- ja vastapuoliriskien hallinta

Luotto- ja vastapuoliriskien hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta.

Vahinkoriskien hallinta

Vahinkoriskien hallinnan tavoitteena on vähentää negatiivista tulosvaikutusta vakuutussopimuksilla.