Maailma huomenna - paineita ja mahdollisuuksia

Megatrendit ovat maailmanlaajuisia muutoksia. Muutokset luovat paineita, mutta tarjoavat samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Valitsemallaan strategialla Neste voi omalta osaltaan vaikuttaa toimintaympäristön kehittymiseen ja luoda vähemmän ympäristöä kuormittavaa tulevaisuutta. Liiketoimintaamme vaikuttavia megatrendejä ovat esimerkiksi

  • Energia
  • Ilmastonmuutos
  • Yksilö
  • Teknologia
  • Digitalisaatio

Energia

Maapallon väestön odotettu kasvu 8–10,5 miljardiin vuoteen 2050 mennessä yhdessä kehittyvien talouksien merkittävän talouskasvun kanssa johtaa energiankulutuksen huomattavaan kasvuun. Elintason noustessa ihmiset haluavat matkustaa ja kuluttaa enemmän. Kasvavaan energiantarpeeseen vastaaminen edellyttää luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä ja uusiutuvan energian, kuten aurinkovoiman ja biopolttoaineiden,käytön lisäämistä. Energian kysynnän kasvu tuottaa haasteita myös toimitusvarmuudelle, koska luonnonvarat ovat hajaantuneet eri puolille maailmaa.

Ilmastonmuutos

Kasvavien kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta maapallon lämpenemisestä on muodostumassa yhä tärkeämpi aihe.Yhteiskuntien on hyväksyttävä yhteisesti sovitut tavoitteet, jotta ilmastonmuutoksen vaikutukset saadaan rajoitettua kestävälle tasolle. Energiankäyttöä on kehitettävä sen mukaisesti. Liikenne on suurimpia kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia, joten fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla polttoaineilla on tehokas tapa vähentää näitä päästöjä. Ilmastonmuutoksen torjumisesta on tullut myös tärkeä poliittinen kysymys, ja monet maat, kuten EU:n jäsenvaltiot, Yhdysvallat ja Kiina, ovat sitoutuneet kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteisiin.

Yksilö

Tietoa on tarjolla valtavasti. Kuluttajat ovat yhä tietoisempia ympäristönäkökulmista ja muista vastuullisuuteen liittyvistä asioista, ja he vaativat vastuullisia vaihtoehtoja kuluttamilleen tuotteille ja palveluille. Asiakkaat edellyttävät yhä enemmän vastuullisia arvoketjuja, jotka kattavat koko matkan raaka-aineiden tuotannosta aina loppukäyttöön saakka. Kehittyneissä maissa kuluttaminen on muuttunut tarpeellisten tuotteiden ostamisesta tietyn elämäntavan hankkimiseen ja sitä kautta identiteetin luomiseen.

Teknologia

Tekninen kehitys on tehostanut toimintaa useilla elämän ja liiketoiminnan osa-alueilla. Esimerkiksi liikenteessä nykyaikainen moottoritekniikka mahdollistaa ihmisten ja tavaroiden liikkumisen vähemmällä energialla ja päästöillä kaikkialla maailmassa. Prosessiteknologian kehitys mahdollistaa innovatiivisten energialähteiden käytön suuremmassa mittakaavassa, kuten jätteiden ja tähteiden käytön uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineena. 

Digitalisaatio

Digitalisaatio haastaa yritykset muuttamaan liiketoimintaansa ja toimintamallejaan hämärtämällä digitaalisen ja fyysisen toiminnan rajaa. Digitalisaation kehittyminen tarjoaa yrityksille mahdollisuuden järjestää toimintaansa uudelleen, integroida toimitusketjujaan enemmän ja olla yhteydessä asiakkaidensa kanssa tarjotakseen näille vielä enemmän lisäarvoa. Digitalisaatio on vaikuttanut myös kuluttajien käyttäytymiseen; ihmiset haluavat mahdollisuuksia valita erilaisia palveluja ja tavaroita ajasta ja paikasta riippumatta. Yritykset, jotka pystyvät täyttämään uudet digitalisoituneet asiakkaiden tarpeet, ovat hyvissä asemissa kilpailijoidensa voittamisen ja jopa uuden liiketoiminnan luomisen kannalta.

Intohimoinen suhtautumisemme tulevaisuuteen ja asiakkaidemme viemiseen eteenpäin pohjautuu Nesteen historiaan.