Kuljetusten turvallisuus taataan yhdessä kumppaneiden kanssa

Nesteen jalostuksessa käyttämien raaka-aineiden, kemikaalien sekä jalostettujen tuotteiden kuljetukset hoitavat yhtiön ulkopuoliset kumppanit. Hallitsemme maantie-, rautatie- ja merikuljetuksiin liittyviä riskejä varmistamalla, että kuljetuskalusto on kunnossa ja että omat sekä kumppaneidemme työntekijät tietävät, miten toimia turvallisesti. Asetamme kuljetusliikkeille turvallisuustavoitteita, joita seuraamme säännöllisesti. Kaikki turvallisuustapahtumat tutkitaan.

Meillä on maantie-, rautatie- ja merikuljetuksille kullekin omat kuljetusturvallisuusperiaatteet. Auditoimme kuljetuspalvelukumppanimme vuosittain. Lisäksi viranomaiset sekä asiakkaamme (eli muut öljy-yhtiöt) auditoivat turvallisuusjohtamisjärjestelmämme säännöllisesti.

Maantiekuljetukset

Maantiekuljetusten turvallisuutta johdetaan monitasoisella järjestelmällä. Kumppanimme sitoutuvat noudattamaan turvaohjeitamme ja -sääntöjämme. Sopimusten ja toimintaohjeiden lisäksi käymme neljännesvuosittaiset laatu- ja turvallisuuskeskustelut terminaaleissa. Puutumme yksittäisiin turvallisuustapahtumiin ja olemme kuljettajien tukena heidän päivittäisissä ratkaisuissaan. Auditoimme kuljetusliikkeet vuosittain. 
 
Nesteellä on oma Suomen tieliikenneasetuksen vaatimukset ylittävä ajoneuvostandardi, joka säätelee kuljetuksiamme hoitavilta ajoneuvoilta vaadittavia ominaisuuksia. Vastaavaa kansainvälistä standardia ei vielä ole, mutta kohotamme kansainvälisille kumppaneille asettamiamme vaatimuksia vähitellen korkeammiksi kuin laki edellyttää.  

Mittaamme maantiekuljetusten turvallisuutta kahdeksalla mittarilla:

  • tuotesekoitukset
  • tuoteloppumiset asemaverkostossa
  • toimitusten aikataulut: ajoissa/myöhässä
  • kuljettajien ajokäyttäytyminen
  • onnettomuudet: kuljettajan/kaluston aiheuttamat
  • päästöt
  • kuljettajan aiheuttamat tapaturmat
  • kuljettajan, säiliöauton ja purkupaikan siisteys

Sopimusliikennöitsijöidemme kuljetuskalustolle tehdään vuosikatsastuksen lisäksi myös turvatarkastus (öljyalan yhteinen European Truck Safety Control). Tarkastuksessa keskitytään erityisesti ajoneuvojen alustaan sekä säiliöautojen erikoisrakenteisiin. Liikennöitsijöiden lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Suomessa myös viranomaisten ja alan vaikuttajien, kuten poliisin, Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry:n kanssa maantiekuljetustoiminnan kehittämiseksi yhtenäisempään ja turvallisempaan suuntaan.
 
Vuonna 2016 Nesteen liikennepolttoaineiden asemaverkostossa Suomessa aloitettiin koko jakeluketjun kattava tuotesekoituksenestojärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmän avulla muun muassa valvotaan purkutapahtuman maadoitusta, kaasujen talteenottojärjestelmän käyttöä sekä ylitäytönestojärjestelmän oikeaa kytkentää purun yhteydessä. Näin parannetaan purkutapahtuman turvallisuutta ja minimoidaan ympäristön kuormitusta sekä ympäristöriskin mahdollisuutta. Järjestelmä on maanlaajuisesti käytössä vuoden 2018 aikana.

Keski-Euroopan maantiekuljetuksemme hoitavat sopimuskuljetusliikkeet, jotka niin ikään sitoutuvat noudattamaan turvaohjeitamme ja -sääntöjämme.

Rautatiekuljetukset

Nesteen rautatiekuljetukset hoitaa Suomessa VR. Meidän vastuullamme on huolehtia omistuksessamme olevien rautatiekiskojen kunnossapidosta ja käytettävyydestä. Omistamme ja hallinnoimme yhteensä kahdeksaa rautatieterminaalia Suomessa, Tallinnassa, Riikassa ja Pietarissa.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmämme kattaa terminaalit vastuullamme olevien toimintojen osalta. Nesteelle on myönnetty rautateitä Suomessa omistavilta tahoilta vaadittava Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) myöntämä turvallisuuslupa.

Auditoimme VR:n turvallisuuskäytännöt vuosittain. Vuonna 2016 olemme panostaneet erityisesti turvallisuuskumppanuuteen ja -tietojen vaihtoon. Neste on kouluttanut VR:n henkilökuntaa, ja Neste ja VR toteuttivat yhteistyössä kattavan riskienarviointikierroksen Nesteen terminaalien turvallisuudesta rautatieoperoinnin osalta. Lisäksi turvallisuushavainnot ja -poikkeamat käydään läpi säännöllisesti yhteisissä kokouksissa.

Keski Euroopassa Nesteen rautatiekuljetukset hoitaa ulkopuolinen rautatieoperaattori, joka myös vastaa rautatiekuljetuksien turvallisuudesta.

Merikuljetukset

Neste käyttää merikuljetuksissaan kumppaneita eikä omista merikuljetuskalustoa. Kaikki Itämerellä käyttämämme alukset ovat jäävahvistettuja. Vastaamme käytössämme olevien alusten kaupallisesta operoinnista, mutta niiden turvallisuudesta vastaavat niiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien mukaisesti alusten miehitys- ja hoitovarustamot.
 
Ulkopuolisten tankkereiden arvioinnista ja hyväksynnästä Nesteen käyttöön vastaa konsernin merikuljetusriskienhallintatoiminto (ship vetting). Se seuraa myös käyttöömme vuokrattujen alusten turvallisuus- ja laatutasoa ohjaamalla yhteistoimintaa sekä auditoimalla aluksia ja niiden hoidosta vastaavia yhtiöitä. Auditoinneilla varmistetaan, että alukset täyttävät toimialan vaatimukset ja että lakisääteiset vaatimukset ylittävät Nesteen omat turvallisuusperiaatteet.
 
Teemme aktiivista yhteistyötä eri viranomaisten ja turvallisuustoimijoiden kanssa muun muassa osallistumalla meripelastus- ja öljyntorjuntaharjoituksiin. 

Terminaalitoimintoja varten meillä on omat turvallisuusohjeet ja -käytännöt, joita merikuljetuksiamme hoitavien alusten pitää noudattaa.