Olennaisuusarvio

Oheisessa olennaisuusmatriisissamme kuvataan liiketoimintamme ja sidosryhmiemme kannalta keskeisimmät vastuullisuusaiheet. Matriisi perustuu yhdessä yhtiön keskeisten sidosryhmien kanssa joka toinen vuosi tehtävään olennaisuusarvioon, joista viimeisimmän toteutimme syksyllä 2016. Seuraavan kerran olennaisuutta arvioidaan vuonna 2018.

Matriisissa kuvatuista 24 aiheesta kymmenen liittyy ilmastoon ja resurssitehokkuuteen, kahdeksan yhtiömme oman toiminnan vastuullisuuteen ja kuusi toimitusketjujemme vastuullisuuteen. 

Hyödynnämme arvioinnin tuloksia yhtiön vastuullisuuden työsuunnitelman päivittämisessä sekä vastuullisuuskäytäntöjen kehittämisessä. Pyrimme viestimään näistä teemoista tehokkaasti ja korostamme niitä myös raportoinnissa. 

Neste olennaisuusmatriisi

Olennaisuusarvioinnin tulokset ja matriisin sisältö

Matriisin 24 keskeisintä vastuullisuusaihetta ovat pysyneet pääpiirteissään samoina kuin edellisvuosina. Vertailtaessa keskenään uusinta ja edellisvuosien olennaisuusmatriisia voi tunnistaa 13 täysin tai lähes täysin toisiaan vastaavaa aihetta.

Olennaisuusarviointi kirkasti näkemystämme siitä, että uusien uusiutuvien tuotteiden kehittämiseen, yhtiön toimitusketjujen hallintaan ja läpinäkyvyyteen sekä käytettyjen raaka-aineiden valikoiman kehittämiseen pitää edelleen panostaa. 

Olemme jo aloittaneet valmistautumisen kokonaisvaikutustemme määrittelemiseen ja mittaamiseen sekä saaneet valmiiksi ensimmäisen veden niukkuutta koskevan vesijalanjälkilaskelman uusiutuvien tuotteidemme osalta. Pyrimme jatkossa viestimään tehokkaammin toimistamme ympäristön kannalta kestävän ja määräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi sekä selkeyttämään vastuullisia energiaratkaisuja koskevaa visiotamme. 

Olennaisuusarvioinnin prosessi

Olennaisuusarvio

Olennaisuusmatriisimme sisällöt koottiin syksyllä 2016 kaikille sidosryhmillemme avoimen kansainvälisen verkkodialogin avulla. Dialogi keskittyi kartoittamaan sidosryhmiemme näkemyksiä siitä, miten meidän tulisi kehittää toimintamme vastuullisuutta ja mihin meidän tulisi erityisesti keskittyä vastuullisuustyössämme. 

Välitimme verkkodialogikutsua henkilökohtaisilla sähköpostiviesteillä, uutiskirjeellä sekä yhtiön verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia hyödyntämällä. Sidosryhmiä kannustettiin myös jakamaan kutsua eteenpäin.

Noin kaksi viikkoa käynnissä olleeseen, nimettömästi ja kahdella kielellä käytyyn verkkodialogiin osallistui sekä ulkoisia sidosryhmiämme (77 % vastaajista) että henkilöstöämme (23 % vastaajista). Ulkoiset sidosryhmät jakaantuivat kuluttajiin (22 %), asiakkaisiin (10 %), analyytikoihin ja osakkeenomistajiin (8 %) sekä tavaran, palveluiden ja raaka-aineiden toimittajiin (6 %).

Dialogiin osallistui yhteensä lähes 600 henkilöä 17 maasta tai maantieteelliseltä alueelta edustaen yli kymmentä sidosryhmää. Näistä 450 vastaajaa osallistui dialogiin erityisen aktiivisesti.

Olennaisten asioiden tunnistaminen

Sidosryhmämme esittivät omia ehdotuksiaan sekä arvioivat toistensa esittämiä sekä vuosina 2014-2015 olennaisiksi määriteltyjä vastuullisuusaiheita verkkotyökalun avulla. 

Sidosryhmien kaikkein tärkeimpinä pitämät 24 vastuullisuusaihetta jatkokäsiteltiin niin, että 28 johdon edustajaa ja asiantuntijaa arvioi niiden merkittävyyttä pitkän aikavälin liiketoimintamenestykselle. 

Jatkokäsittelyn lopputuloksena syntyi Nesteen olennaisuusmatriisi, jossa yhdistyvät sidosryhmien tärkeinä pitämät vastuullisuusaiheet sekä johdon ja vastuullisuusasiantuntijoiden arviot. Nesteen johto hyväksyi olennaisuusmatriisin lokakuussa 2016. Viestimme olennaisuusarvioinnin tuloksista marraskuussa 2016 julkaistulla tiedotteella