Nesteen ihmisoikeussitoumus

Neste on vastuussa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta kaikessa liiketoiminnassaan. Uskomme, että yhteistyö yritysten, valtioiden, sijoittajien ja kansalaisten välillä voi merkittävästi parantaa ihmisoikeuksien ja työelämän normien suojaa maailmanlaajuisesti.

YK:n yritysvastuuta ohjaavien periaatteiden mukaisesti kunnioitamme oikeuksia ja olemme sitoutuneet seuraavien kansainvälisten standardien arvoihin:

  • ensimmäisenä ja tärkeimpänä kansainvälinen ihmisoikeusasiakirja (johon sisältyvät ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja sen keskeiset asiakirjat, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus) ja Kansainvälisen työjärjestön kahdeksan perussopimusta, jotka on määritetty julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista,
  • lisäksi YK:n Global Compact -periaatteet, periaatteet lasten oikeuksista liike-elämässä, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille sekä maailmanlaajuinen Responsible Care -peruskirja.

Pyrimme edistämään ja pitämään yllä näitä normeja liiketoimintakumppaniemme ja muiden vaikutuspiirissämme olevien sidosryhmiemme keskuudessa. Vähimmäisnorminamme on kaikkien soveltuvien lakien noudattaminen ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Jos kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten ihmisoikeusnormien vaatimuksissa on eroja, noudatamme tiukempaa normia. Jos ne ovat ristiriidassa, noudatamme kansallista lakia ja etsimme ratkaisuja kansainvälisissä normeissa julistettujen periaatteiden noudattamiseksi yhdessä sidosryhmiemme kanssa.