Merkittävästi pienemmät päästöt

Täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistetun, vähähiilisen Neste uusiutuvan dieselin käytöllä voidaan saavuttaa jopa 90 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiiliseen dieselin käyttöön verrattuna. Vuonna 2015 tuottamallamme uusiutuvalla dieselillä pystyttiin vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 6,4 miljoonalla tonnilla. Määrä vastaa puolta koko Suomen liikenteen vuotuisista hiilidioksidipäästöistä.

Neste uusiutuva diesel ja raakaöljypohjainen perinteinen diesel eroavat sekä koko elinkaaren aikana syntyneiden päästöjen kokonaismäärissä että siinä, miten päästöt jakautuvat elinkaaren eri vaiheisiin.

Greenhouse gas emissions

Neste liikennepolttoaineiden päästöjen elinkaaritarkastelu

Pienemmät lähipäästöt

Merkittävän hiilidioksidipäästöjen vähennyspotentiaalin lisäksi Neste uusiutuva diesel tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun liikenteen paikallisten päästöjen vähentämiseksi ja kaupunkiympärisöjen ilmanlaadun parantamiseksi. Koska sen käytöllä voidaan vähentää ilmanlaatua heikentäviä paikallisia päästöjä, Neste uusiutuva diesel on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi kaupunkiliikenteen bussien polttoaineeksi.

Tieteellisissä tutkimuksissa ja kenttäkokeissa* on osoitettu, että 100-prosenttisen Neste uusiutuvan dieselin käyttö tarjoaa seuraavia hyötyjä suhteessa perinteiseen rikittömään dieseliin:

• 33 % pienemmät pienhiukkaspäästöt (myös hiukkasten määrä on pienempi)
• 9 % vähemmän typen oksideja (NOx)
• 30 % vähemmän hiilivetyjä (HC) 
• 24 % pienemmät hiilimonoksidipäästöt (CO)
• vähemmän polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH)

Paikallisia päästöjä voidaan luonnollisesti vähentää tehokkaasti investoimalla uuteen kalustoon, kuten sähkömoottoreilla tai uusimmilla dieselmoottoreilla kulkeviin ajoneuvoihin. Mikäli tämän kaltaista investointia ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä, ja haitallisia päästöjä tulee vähentää välittömästi, on Neste uusiutuva diesel "drop-in"-tyyppinen ratkaisu, jota nykyiset ajoneuvot voivat siirtyä käyttämään välittömästi. Mitä vanhempia ja vähemmän kehittyneitä moottorit ovat, sitä selvempiä etuja Neste uusiutuva diesel tarjoaa päästöjen vähentämiseksi. 

*) Nämä keskimääräiset päästövähenemät perustuvat yli 40 tieteellisen julkaisun löydöksiin Neste uusiutuvasta dieselistä ja HVO-polttoaineista testeissä, joissa käytettiin 100-prosenttista Neste uusiutuvaa dieseliä.

Neste B2B asiakasreferenssi: Ramirent ja Neste yhdessä