Vastuullisesti tuotettu palmuöljy

Raakapalmuöljyn merkitys Nesteen raaka-ainevalikoimassa on pienentynyt viime vuosina. Vuonna 2016 sen osuus oli enää alle 20 prosenttia uusiutuvien raaka-aineiden käytöstämme. Kaikki käyttämämme raakapalmuöljy on ollut kokonaan jäljitettävää öljypalmuplantaasille asti vuodesta 2007 ja 100-prosenttisesti sertifioitua vuodesta 2013. 

Emme omista öljypalmuplantaaseja tai operoi palmuöljyjalostamoja vaan hankimme raakapalmuöljyä huolella valituilta, vastuullisilta, sertifiointiin ja kestävän kehityksen mukaisiin periaatteisiin sitoutuneilta tuottajilta Malesiasta ja Indonesiasta. Hankimme sertifioitua palmuöljyä suoraan tuottajayhtiöiltä sen sijaan, että ostaisimme erillisiä sertifikaatteja maailmanmarkkinoilta, kuten esimerkiksi monet ruokateollisuuden toimijat tekevät. Näin toimimalla saamme paremman näkyvyyden ja vaikutusmahdollisuuden toimitusketjuumme – mitä suorempi toimitusketju, sen parempi.

Tähtäämme pitkäaikaiseen yhteistyöhön raaka-ainetoimittajiemme kanssa, työskentelemme yhdessä kehitysprojekteissa ja seuraamme toimittajiemme suoriutumista riippumattomien asiantuntijoiden, kuten auditoijien avustuksella. Olemme sitoutuneita tekemään enemmän kuin laki meiltä edellyttää varmistaaksemme, että hankkimamme raakapalmuöljy on nyt ja jatkossa täysin vastuullisesti tuotettua.

Palmuöljy – ylivertainen öljyn tuotto, pienempi hiilijalanjälki

Vastuullisesti tuotetulla raakapalmuöljyllä on muita viljeltyjä öljykasveja pienemmät elinkaarenaikaiset päästöt. Öljypalmu (Elaeis guineensis) on monivuotinen kasvi, joka menestyy trooppisilla alueilla. Muihin öljykasveihin verrattuna sillä on ylivoimaisesti suurin öljyntuotto: keskimäärin 4 tonnia hehtaarilta ja parhaimmillaan jopa 10 tonnia hehtaarilta. Öljypalmun viljely on maankäytön kannalta erittäin tehokasta ja vähiten energiaa kuluttavaa moniin muihin öljykasveihin verrattuna.

On ”hyvää” ja ”huonoa” palmuöljyä”. Biopolttoaineteollisuutta koskeva lainsäädäntö edellyttää toimijoita varmistamaan, että sen käyttämä palmuöljy on todistettavasti vastuullisesti tuotettua ja että sen käyttö raaka-aineena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi polttoaineeksi jalostettuna.

Biopolttoaineteollisuudelta vaaditaan myös käyttämänsä palmuöljyn täsmällisen alkuperän tuntemista aina öljypalmuplantaasitasolle asti. Tässä biopolttoaineteollisuus poikkeaa muista palmuöljyä käyttävistä aloista. Ruokateollisuus on edelleen suurin palmuöljyn käyttäjä maailmassa vastaten yli 71 %:sta kaikesta käytöstä, biopolttoaineteollisuus noin 16 %:sta ja kemianteollisuus yli 11 %:sta (lähde: USDA).

Raakapalmuöljystä jalostettu uusiutuva polttoaine vähentää ilmastopäästöjä merkittävästi. Vastuulllisesti tuotetusta raakapalmuöljystä valmistettu Neste MY uusiutuva diesel™ pienentää kasvihuonekaasupäästöjä keskimäärin 59 % raakaöljypohjaiseen dieseliin verrattuna. Jo 35 % hankkimastamme palmuöljystä tulee öljypuristamoista, joilla metaanin talteenottojärjestelmiä tai käytössään keinot metaanin synnyn ehkäisemiseksi. Yhdessä usean kumppanin kanssa kehitämme palmuöljypuristamojen käyttöön menetelmää metaanin synnyn ehkäisemiseksi.

Vuonna 2016 Nesteen sertifioidun ja vastuullisesti tuotetun raakapalmuöljyn käyttö pieneni 516 000 tonniin. Tämä vastaa 0,8 % maailman palmuöljyn käytöstä ja 5 % biopolttoaineteollisuuden käytöstä.

Esimerkkejä vastuullisuusprojekteistamme ja yhteistyöstä

Metsäkadon ehkäiseminen

Teemme jatkuvaa työtä palmuöljyn toimitusketjun vastuullisuuden kehittämiseksi ja metsäkadon ehkäisemiseksi. Yhteistyökumppanimme tällä alueella on CORE (The Consortium of Resource Experts). Tämä Daemeterin, Proforestin ja Rainforest Alliancen muodostama organisaatio tukee meitä erityisesti raaka-aineidemme toimitusketjujen läpinäkyvyyden jatkuvassa kehittämisessä. Olemme tehneet palmuöljyn hankintaketjumme ympäristöriskien arvioinnin ja laatineet toimintasuunnitelman riskien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Suunnitelman toteutus alkoi alkuvuonna 2017.

Kaikki suurimmat palmuöljytoimittajamme ovat sitoutuneet metsäkadon vastaisiin periaatteisiin hankinnoissaan kolmansilta osapuolilta vuoden 2015 loppuun mennessä. Olemme seuranneet heidän etenemistään periaatteiden jalkauttamisprosessissa.

Vuonna 2016 Nesteelle myönnettiin erityisesti raakapalmuöljyyn liittyvien metsäkatoriskien hallinnasta ”Leadership”-status CDP Forests -ohjelmassa

Pienviljelijät

Palmuöljyn tuotanto tarjoaa pysyvän tulonlähteen ja elinkeinon miljoonille ihmisille Kaakkois-Aasiassa. Suurempien tuottajayhtiöiden lisäksi raakapalmuöljyn toimitusketjussamme oli vuonna 2016 myös noin 33 000 indonesialaista pienviljelijää, jotka ovat järjestäytyneet osuuskunniksi. 

Olemme sitoutuneet yhteistyöhankkeisiin, joiden tavoitteena on tukea pienviljelijöiden vastuullisuusosaamisen kehittymistä sekä vastuullisten toimintatapojen omaksumista: 

  • Lähdimme mukaan malesialaisen Wild Asia -järjestön koordinoimaan, palmuöljyn pienviljelijöitä koskevaan hankkeeseen Malesiassa.
  • Käynnistimme Indonesiassa vastaavanlaisen yhteistyön palmuöljytuottaja GAR:in (Golden Agri Resources) sekä SPKS- (Indonesian Palm Smallholders Union) ja WRI (World Resources Institute) -järjestöjen koordinoimassa pienviljelijähankkeessa.

Tuotannon vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä kehittämällä pyrimme mahdollistamaan pienviljelijöiden tuotannon sertifioinnin, mikä on edellytys Nesteen raaka-ainehankinnan aloittamiselle viljelijöiltä. Tavoitteenamme on kasvattaa pienviljelijöiden osuutta hankinnoissamme myös tulevaisuudessa. 

Työelämän oikeudet ja siirtotyöläiset

Neste on sitoutunut noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita sekä kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koko liiketoiminnassaan. 

Olemme sitoutuneet noudattamaan myös YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, ja meillä on häirintään, syrjintään, lapsityövoimaa, pakkotyöhön tai muuhun hyväksikäyttöön liittyen yksiselitteinen kielteinen kanta, jonka olemme täsmentäneet ihmisoikeussitoumuksessamme ja -periaatteissamme. Edellytämme vastaavia linjauksia myös kaikilta kumppaneiltamme ja kehitämme omiamme edelleen. 

Varmistaaksemme ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja työelämän oikeuksien toteutumisen teemme kaikille toimittajiksemme pyrkiville yhtiöille tarkan ennakkoselvityksen (ns. due diligence) ennen toimittajaksi valitsemista. Selvityksessä arvioidaan toimittajien ihmisoikeuksiin, kuten työelämän oikeuksiin, lapsityövoiman käyttöön ja pakkotyöhön liittyvät toimintatavat.

Käynnistimme vuonna 2016 ihmis- ja työelämän oikeuksien kattavan toimepideohjelman. Ihmisoikeistiekarttamme kiteyttää ohjelman keskeisimmät tapahtumat. Monet näistä tapahtumista osallistavat useita eri sidosryhmiä. Uskomme, että yhteistyö yritysten, hallitusten, sijoittajien ja kansalaisjärjestöjen kanssa tarjoaa parhaat edellytykset ihmisoikeuksien ja työelämän standardien suojelemiseksi maailmanlaajuisesti.

Neste työskentelee päämäärätietoisesti yleisten ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi palmuöljyteollisuudessa. Olemme muun muassa tehneet malesialaisilla palmuöljyviljelmillä työskentelevien siirtotyöläisten sosiaalisiin kysymyksiin keskittyvän kenttätutkimuksen yhteistyössä BSR-organisaation (Business for Social Responsibility) kanssa. Olemme käynnistäneet vastaavan tutkimuksen Indonesiassa, jossa keskitymme viljelmien työolosuhteisiin ja työntekijöiden vaikutuksiin yhteisöihin viljelmien ulkopuolella.