9 Huhtikuu 2014

Kestävästi arjessa: Metaanin ehkäisyllä entistä parempi kasvihuonekaasutase uusiutuvalle dieselille

Artikkeli

Suurin osa fossiilisen polttoaineen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä aiheutuu loppukäytöstä kun taas uusiutuvan polttoaineen kohdalla suurimmat päästöt syntyvät usein raaka-ainetuotannossa. Jäteraaka-aineiden osalta suurin päästö sen sijaan syntyy jalostuksessa. Parantaakseen entisestään uusiutuvalla dieselillä saavutettavaa kasvihuonekaasupäästövähenemää (40–90 % fossiiliseen dieseliin verrattuna) Neste Oil tarkastelee erilaisia mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä uusiutuvien raaka-aineiden tuotannossa.

Uusiutuvan dieselin raaka-aineisiin kuuluvan palmuöljyn tuotannossa kasvihuonekaasuja muodostuu jätevesien perinteisestä käsittelystä avoaltaissa. Jätevedet sisältävät runsaasti orgaanista ainesta, joka hajoaa ajan kuluessa metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Näitä päästöjä voidaan vähentää ottamalla kaasut talteen ja hyödyntämällä metaani sähköntuotannossa. Talteenottaminen vaatii kuitenkin huomattavia investointeja.

Orgaanisen aineksen erottaminen jätevedestä heti sen poistuessa puristamolta, saattaisi olla eräs vaihtoehtoinen ratkaisu. Tällöin metaania ja hiilidioksidia ei ehtisi alkaa muodostua. Orgaaninen aines on mahdollista ottaa talteen useilla eri tavoilla, esimerkiksi hyödyntämällä erilaisia suodatusmenetelmiä. Orgaanisen aineen erottamisen jälkeen vesi- ja lietejakeiden käsittely onnistunee kustannustehokkaammin ja biomassan hallitsematon hajoaminen metaaniksi pystyttäisiin minimoimaan. Erotettua orgaanista ainetta voidaan myös jatkojalostaa viljelmille sopivaksi lannoitteeksi, mikä vähentää selkeästi keinotekoisten lannoitteiden tarvetta.

Neste Oilin vastuullisuusasioista Aasiassa vastaava johtaja Adrian Suharto kertoo metaanin edistävän ilmastomuutosta jopa yli 20 kertaa enemmän kuin hiilidioksidi. "Merkittävän ilmastovaikutuksen vuoksi metaanin talteenottaminen tai sen muodostumisen ehkäisy on tehokas keino vähentää uusiutuvan polttoaineen aiheuttamia kasvihuonekaasuja" kertoo Adrian.

Ilmaston lisäksi hyötyy myös kyläyhteisö

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen ei suinkaan ole ainoa metaanin talteenotosta saatava hyöty. Talteenotettua metaania voidaan nimittäin hyödyntää muun muassa sähköntuotannossa, mikä hyödyttää puristamon lisäksi koko yhteisöä.

"Koska puristamo pystyy tuottamaan sähköä itse, tarkoittaa se selkeää säästöä polttoainekustannuksissa! Mikäli puristamo on yleisen sähköverkon jakelualueella, on toimijoilla mahdollisuus lisäansioihin myymällä sähköä yleiseen verkkoon", kertoo Adrian.

Korkeista investointikustannuksista johtuen tällä hetkellä vain murto-osalla Malesian ja Indonesian palmuöljypuristamoista on käytössään metaanin talteenottojärjestelmä. Neste Oil ei itse omista palmuöljypuristamoita tai -viljelmiä, mutta pyrkii auttamaan palmuöljytuottajiaan hankkimaan metaanin talteenottoon tai ehkäisyyn tarvittavia laitteistoja ja selvittää erilaisia tutkimus-, rahoitus- ja yhteistyövaihtoehtoja.