You are here

Johdon palkitsemisperiaatteet

Lähestymistapamme palkitsemiseen

Koko yhtiön palkitsemisohjelma perustuu seuraavaan neljään periaatteeseen:

• Nesteen strategian toteuttamisen varmistaminen: Nesteen tavoite on toteuttaa strategiaa kommunikoimalla selkeät tavat toimia sekä jakamalla yhteiset liiketoimintatavoitteet.

• Suorituskyvyn ja arvojen mukaisen toiminnan tukeminen: Nesteen tavoitteena on parantaa tuloksia palkitsemalla erinomaisista suorituksista, kehityksestä ja arvojen mukaisesta toiminnasta.

• Yksilöiden ja tiimien vastuullisuuden rohkaiseminen: Neste suosii selkeitä tavoitteita ja keskittymistä jatkuvaan suoritusten parantamiseen. Tämä tapahtuu käymällä jatkuvaa keskustelua henkilöstön kanssa ja rohkaisemalla työntekijöitä antamaan palautetta.

• Oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys: Neste hoitaa suorituksen johtamis- ja palkitsemisprosessit eettisesti ja johdonmukaisesti. Tätä tukee selkeä viestintä.
 

Nesteen johtoryhmän ja ylimmän johdon palkitsemisperiaatteet

Hallitus ottaa seuraavat tavoitteet huomioon määrittäessään johtoryhmän ja johdon palkkioita henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta:

• Palkitsemisen tulee olla sopivalla tasolla houkuttelemaan ja pitämään palveluksessamme johdon henkilöitä, joilla on strategisten tavoitteidemme saavuttamiseen tarvittavaa osaamista ja kokemusta, mutta samalla palkitsemisen tulee olla taloudellisesti järkevää yhtiön kannalta, jottei yhtiön kilpailukykyinen kustannusrakenne vaarannu.

• Yhtiön tehokas toiminta maailmanlaajuisessa ympäristössä edellyttää, että palkkiot ovat oikeudenmukaiset ja kilpailukykyiset niillä kansainvälisillä markkinoilla, joilla yhtiö toimii. Peruspalkkojen ja muiden palkanosien tulee perustua paikallisiin markkinoihin, ja niiden tulee olla riittävät houkuttelemaan palvelukseemme tärkeää johtamisosaamista.

• Palkitsemisessa tulee ottaa huomioon asianmukainen palkkioiden kiinteiden ja työsuoritukseen perustuvien osien suhde. Se tukee lyhyt- ja pitkäaikaisen suorituskyvyn parantamista ja kestäviä tuloksia sekä joustavan kulurakenteen ylläpitoa ja auttaa välttämään kannustamista liialliseen riskinottoon.

• Suorituksiin sidotun palkkausjärjestelmämme tukena ylintä johtoa tulee palkita arvojemme mukaisesta toiminnasta ja haastavien strategisten, operatiivisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.

• Ylimmän johdon edun tulee sopia yhteen Nesteen sekä sen laajan kotimaisen ja kansainvälisen sidosryhmäpohjan edun kanssa.

• Johdon palkitsemiskäytännön tulee noudattaa Nesteen työntekijöiden maailmanlaajuisesti voimassa olevia yleisiä palkitsemisperiaatteita.

• Neste pyrkii aina kohtelemaan johtoaan ja organisaationsa avainhenkilöitä tasavertaisesti ja puolueettomasti sukupuoleen, kansallisuuteen, ikään, uskontoon, poliittiseen kantaan ja muihin vastaaviin seikkoihin katsomatta.

• Palkkiot määritetään yksi yli yhden -periaatteella, jossa kunkin henkilön palkkion hyväksyy esimiehen esimies. Kukaan ei voi päättää omiin palkkioihinsa liittyvistä asioista eikä osallistua tällaiseen päätöksentekoon.