You are here

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (2010)

Neste Oyj:n hallitus päätti 16.12.2009 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet muun muassa yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Hallitus valitsee vuosittain ne Nesteen johdon jäsenet, joilla on oikeus osallistua pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään (LTI-järjestelmä). Järjestelmän piiriin kuuluu noin 70 Nesteen avainhenkilöä. Järjestelmässä sovelletaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoa, joka julkaistiin 8.9.2009.

Järjestelmässä oli kolme kolmen kalenterivuoden ansaintajaksoa. Ansaintajaksot ovat alkaneet vuosien 2010, 2011 ja 2012 alussa. Hallitus on päättänyt kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä maksettavan palkkion enimmäistason ansaintajaksoa edeltävän vuoden joulukuussa. Ansaintajaksojen 2010–2012, 2011–2013 ja 2012–2014 ansaintakriteerit olivat Uusiutuvat polttoaineet -liiketoiminnan myyntimäärät ja Nesteen osakkeen kokonaistuotto suhteessa Dow Jones Nordic Return -indeksiin.

Palkkiot maksettiin vuosina 2013, 2014 ja 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Maksettavan palkkion enimmäistaso ei saa miltään ansaintavuodelta ylittää kyseisen vuoden bruttopalkkaa. Rahana maksettava osuus kattoi palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Järjestelmään liittyy kielto luovuttaa osakkeita kolmen vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä, eli järjestelmän kesto on kunkin osake-erän osalta kuusi vuotta. Tämän jälkeen avainhenkilön on omistettava puolet järjestelmän perusteella maksetuista osakkeista, kunnes avainhenkilön omistamien yhtiön osakkeiden arvo vastaa henkilön bruttovuosipalkkaa. Tämä omistusvelvoite on voimassa niin kauan kuin työ- tai toimisuhde konserniyhtiössä jatkuu.

Ansaintajakson 2010–2012 osalta kriteerit täyttyivät osittain Uusiutuvat polttoaineet -liiketoiminnan myyntimäärien osalta. Sen sijaan Nesteen osakkeen kokonaistuotto suhteessa Dow Jones Nordic Return -indeksiin ei kehittynyt kynnysarvon yli. Näin ollen ansaintajaksolta 2010–2012 maksettiin vuonna 2013 noin 130 000 yhtiön osaketta vastaava palkkiomäärä alun perin allokoiduista 809 000 osakkeen arvosta. Toimitusjohtaja Matti Lievoselle allokoitiin 22 500 osaketta vastaava palkkio. Luovutettu osakemäärä verojen jälkeen oli 10,912 osaketta.

Ansaintajakson 2011–2013 osalta kriteerit täyttyivät lähes täysin Uusiutuvat polttoaineet -liiketoiminnan myyntimäärien osalta. Nesteen osakkeen kokonaistuotto suhteessa Dow Jones Nordic Return -indeksiin kehittyi noin 6 %-yksikköä paremmin, kun verrataan %-tuottojen erotusta. Näin ollen ansaintajaksolta 2011–2013 maksetaan vuonna 2014 korkeintaan 420 000 yhtiön osaketta vastaava palkkiomäärä alun perin allokoiduista 842 000 osakkeen arvosta. Toimitusjohtaja Matti Lievoselle maksettiin 51 680 osaketta vastaava palkkio. Luovutettu osakemäärä verojen jälkeen oli 25 064 osaketta.

Viimeisen jakson (2012–2014) ajalta ansaintakriteerit täyttyivät täysin: Myyntimäärätavoitteet ylitettiin ja osakekurssi jatkoi myönteistä kehittymistään indeksiin nähden. Näin ollen vuonna 2015 annettiin 414 509 osaketta vastaava palkkio, josta 95 992 osaketta vastaava palkkio luovutettiin toimitusjohtajalle ja nykyisille johtoryhmän jäsenille. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiona verojen jälkeen luovutettiin 46 142 osaketta, joista toimitusjohtan osuusu oli 14 823 osaketta.