Sijoittajat

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (2016)

Neste Oyj:n hallitus päätti 14.12.2015 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin ylimmälle johdolle ja nimetyille avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. 

Järjestelmässä on kolme osakeohjelmaa, osakeohjelmat 2016-2018, 2017-2019 ja 2018-2020, joihin kuhunkin kuuluu kolmen kalenterivuoden ansaintajakso. Ensimmäisellä osakeohjelmalla on 36 kuukauden mittainen rajoitusjakso, joka alkaa ansaintajakson palkkion maksamisesta. Toisessa ja kolmannessa ohjelmassa rajoitusjakso on 12 kuukautta. Yhtiön hallitus päättää kuhunkin ansaintajaksoon sovellettavista ansaintakriteereistä ja niille asetettavista tavoitteista, mahdollisten palkkioiden suuruudesta sekä kohderyhmästä kullekin ansaintajaksolle. Osakeohjelmien ansaintajaksojen 2016–2018 ja 2017-2019 ansaintakriteerit ovat konsernin vertailukelpoinen vapaa kassavirta ja yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR) suhteellinen kehitys. Ansaintajaksolta 2016-2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 273 000 Neste Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Ansaintajaksolta 2017-2019 palkkiot vastaavat enintään 191 000 Nesteen osaketta. Osakeohjelmien 2016-2018 ja 2017-2019 kohderyhmään kuuluu noin 100 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. 

Mahdolliset palkkiot ansaintajaksoilta maksetaan vuonna 2019, 2020 ja 2021 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen rajoitusjakson päättymistä, avainhenkilön on pääsääntöisesti palautettava palkkiona maksetut osakkeet yhtiölle. 

Järjestelmän ja vuositason lyhyen aikavälin kannustinohjelman perusteella yhteensä maksettavat palkkiot eivät voi minään vuonna ylittää 120 prosenttia avainhenkilön kiinteästä bruttovuosipalkasta.

Avainhenkilön on omistettava kaikki koko järjestelmän perusteella palkkiona saamansa osakkeet myös rajoitusjaksojen jälkeen, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen kiinteän bruttovuosipalkkansa arvoa, ja muun avainhenkilön osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen kiinteän bruttovuosipalkkansa arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin avainhenkilön jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu tai niin kauan kuin muun avainhenkilön työsuhde konserniyhtiössä jatkuu.      

Järjestelmän laadinnassa Nesteen hallitusta avusti Alexander Corporate Finance.