Sijoittajat

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista ja palkitsemisesta sekä johdon palkitsemisperiaatteista päättää hallitus. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee ehdotukset sekä valvoo ja arvioi toimitusjohtajan ja ylimmän johdon suoritusta.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot

Palkka ja luontaisedut Peruspalkka luontaisetuineen kuukaudessa on 55 920 € 1.1.2018 alkaen.
Lyhyen aikavälin kannustinohjelma (STI) Vuosittainen tulospalkkio on maksimissaan 40% vuosipalkasta luontaisetuineen. Tavoitteet ja ansaintakriteerit asettaa vuosittain hallitus.
Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma (LTI) Toimitusjohtaja kuuluu vuonna 2009, 2012 ja 2015 hyväksyttyjen pitkän aikavälin kannustinohjelmien piiriin. Vuonna 2009 hyväksytyssä ja 2010 alkaneessa ohjelmassa maksettavan osakepalkkion enimmäistaso ei saa miltään ansaintavuodelta ylittää kyseisen vuoden bruttopalkkaa. Vuonna 2012 hyväksytyssä ja 2013 alkaneessa ohjelmassa yhteenlaskettujen suoritusperusteisten palkkioiden enimmäismäärä on vuosittain 120 % kiinteästä palkasta siten, että vuositason lyhyen aikavälin kannustinohjelman enimmäismäärä on 40 % kiinteästä palkasta. Vuonna 2015 hyväksytyssä ja 2016 alkaneessa ohjelmassa yhteenlaskettujen suoritusperusteisten palkkioiden enimmäismäärä on vuosittain 120 % kiinteästä palkasta siten, että vuositason lyhyen aikavälin kannustinohjelman enimmäismäärä on 40 % kiinteästä palkasta.
Eläke Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta, ja eläkejärjestelmä on etuusperusteinen. Eläkkeen määrä on 60 % eläkepalkasta, joka on eläketapahtumavuotta edeltävien 10 viimeisen vuoden aikana maksettujen TyEL:in mukaisten vuosiansioiden perusteella laskettu keskimääräinen kuukausipalkka. Eläke on vakuutettu vakuutusyhtiössä, ja vuoden 2016 osalta vakuutusmaksu oli 957 062 euroa.
Toimisuhteen päättäminen Toimitusjohtajan molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, hän on oikeutettu irtisanomisajan (6 kuukautta) palkan lisäksi 18 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan.

Muiden johtoryhmän jäsenten sopimukset ja eläkejärjestelyt

Johtoryhmän jäsenille maksetaan peruspalkka, ja he ovat oikeutettuja auto- ja puhelinetuihin. Tämän lisäksi he voivat saada vuosittaisen, suoritukseen perustuvan lyhyen aikavälin kannustinpalkkion, joka on enimmillään 40 % vuosipalkasta luontoisetuineen. Johtoryhmän jäsenet ovat solmineet johtajasopimuksen, jossa sovitaan kuuden kuukauden irtisanomisajasta sekä mahdollisesta kuuden kuukauden palkkaa vastaavasta erorahasta.

Nesteen johtoryhmän jäsenet kuuluvat työntekijän eläkelain TyEL:in ja lisäeläkejärjestelyjen piiriin. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60, 62, 63 vuotta tai Suomen uusimman eläkelainsäädännön mukainen. Vanhimpien johtajasopimusten etuusperusteisissa järjestelyissä eläkkeen määrä voi olla enintään 60 % eläkepalkasta. Eläkepalkka on eläketapahtumavuotta edeltävien 10 viimeisen vuoden aikana maksettujen TyEL:in mukaisten vuosiansioiden perusteella laskettu keskimääräinen kuukausipalkka. Nesteen hallitus on linjannut, että uudemmat, 1.1.2009 jälkeen tehdyt lisäeläkejärjestelyt ovat maksuperusteisia. 1.1.2009 jälkeen solmituissa sopimuksissa eläkeikä on 62 vuotta, 1.7.2012 jälkeen solmituissa sopimuksissa 63 vuotta ja 1.1.2016 jälkeen solmituissa sopimuksissa eläkelainsäädännön mukainen. Vuoden 2016 osalta lisäeläkevakuutusmaksut olivat yhteensä 487 153 euroa.
 
Sekä etuus- että maksuperusteiset eläkkeet vakuuttaa vakuutusyhtiö.