Sijoittajat

Nesteen liiketoimintaan liittyvät riskit

Nesteen liiketoiminta altistaa yhtiön erilaisille riskitekijöille, jotka liittyvät ulkoiseen toimintaympäristöön, sisäiseen päätöksentekoon ja toimintaprosesseihin sekä käytössä oleviin järjestelmiin.

Nesteen liiketoimintojen erilaisen luonteen vuoksi myös yksiköiden suurimmat riskitekijät ovat erilaisia. Esimerkiksi lainsäädäntöön, teknologiaan ja aineettomiin oikeuksiin sekä raaka-aineen toimituksiin liittyvät riskit saavat todennäköisesti suuremman painoarvon Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminnassa kuin perinteisessä öljynjalostuksessa.

Nesteen merkittävimmät riskitekijät liittyvät jäljempänä mainittuihin alueisiin. Mikä tahansa riskeistä voi joko yksinään tai yhdessä muiden kanssa heikentää merkittävästi Nesteen liiketoiminnan edellytyksiä, taloudellista asemaa, toiminnan tuloksellisuutta ja tulevaisuudennäkymiä.

Ulkoiset riskit – Talouskehitys ja geopolitiikka

Muutaman viime vuoden aikana maailmantalouden yleinen epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet ovat heijastuneet sekä öljymarkkinoihin yleisesti, että markkinoihin jotka ovat keskeisiä Nesteen liiketoiminnan kannalta. Myös vuoden 2018 aikana geopoliittisten riskien taso säilyi korkeana. 

Euroopan unionin alueella Brexit ja muut jäsenvaltioiden taloudelliseen tai poliittiseen kehitykseen liittyvät muutokset voivat vaikuttaa myös Nesteen edellytyksiin hankkia raaka-aineita ja myydä lopputuotteita. Yhdysvalloissa uusiutuvien polttoaineiden standardeja ja mahdollisia tuontitulleja koskeva keskustelu luo epävarmuutta myös Nesteen liiketoiminnalle. 

Kaupan rajoitteet, kuten kansainväliset kauppapakotteet, saattavat aiheuttaa haittaa Nesteen liiketoiminnalle. Esimerkiksi Venäjään kohdistettujen kauppapoliittisten pakotteiden uusinta tai muut vastaavat toimet voivat rajoittaa Nesteen mahdollisuuksia hankkia venäläistä raakaöljyä ja muita syöttöaineita.

Ulkoiset riskit – Ympäristö

Ympäristöön liittyvien uhkakuvien pohdinta on laajentunut globaaleissa riskitarkasteluissa luonnonkatastrofien riskin tarkastelusta kokonaisvaltaisempaan ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden mallintamiseen. 

Nesteen kannalta keskeisten sidosryhmien lisääntynyt kiinnostus ja sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan on yhtiön liiketoiminnan kannalta ensisijaisesti positiivinen asia. Ilmastonmuutoksen epäsuorat taloudelliset ja poliittiset vaikutukset saattavat kuitenkin lisätä liiketoimintaympäristön yleistä epävarmuutta Nesteen liiketoiminnan kannalta epäedullisella tavalla. Lyhyellä aikajänteellä Nesteen kannalta keskeisiä ovat erityisesti EU:n ja USA:n sekä yksittäisten valtioiden linjaukset ja kannanotot ilmastonmuutoksen hallinnan keinoista.

Ulkoiset riskit – lait ja sääntely

Sääntelyn muutokset ovat Nesteen liiketoiminta-alueille sekä mahdollisuus että uhka. Nesteen toiminta ja tuotteet ovat laajan sääntelyn alaisia (esimerkiksi ympäristöön, henkilö- ja prosessiturvallisuuteen sekä kestävään kehitykseen liittyvä sääntely). Jatkuvasti lisääntyvä sääntely muun muassa hyödykekaupankäynnin, tietosuojan ja jäljitettävyysvaatimusten alueella on haaste koko toimialalle.

Toisaalta erityisesti Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta hyötyy biopolttoaineita ja uusiutuvia polttoaineita koskevan regulaation kehityksestä (esimerkiksi biomassaosuutta koskevat velvoitteet). Varsinkin Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen säännösten muutokset voivat vaikuttaa uusiutuvien tuotteiden kysynnän kasvun sekä vaihtoehtoisten syöttöaineiden hyödyntämisen nopeuteen.

Strategisiin valintoihin ja strategian toteuttamiseen liittyvät riskit

Suurin osa strategisista riskeistä liittyy tehtyjen strategisten valintojen toteuttamiskelpoisuuteen ja strategian toteuttamisen riskialttiuteen. Mahdollisuudet ja uhat voivat perustua kilpailuympäristön muutoksiin tai sisäiseen päätöksentekoon ja teknologian käyttöön.

Nesteen kilpailuasema valituilla tärkeimmillä markkinoilla on hyvä. Nesteen kehittämä NEXBTL-tuotantoteknologia on kaupallisesti käyttöönotettu teknologia laadukkaan dieselin tuottamiseksi uusiutuvista raaka-aineista. Tämän kilpailuaseman säilyminen ei ole kuitenkaan varmaa, kun markkinoille tulee uusia toimijoita, asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet muuttuvat tai kun nykyiset kilpailijat kehittävät omia teknologioitaan. Dieselin tuotantoteknologioiden kehittämisen lisäksi myös moottoritekniikan tai vaihtoehtoisten voimalinjojen kehitys voi olla odotettua nopeampaa.

Johtajuusaseman ylläpito edellyttää kykyä kyseenalaistaa olemassa olevia liiketoimintamalleja, vahvaa panostusta tutkimustyöhön sekä halua kehittää operaatioita edelleen. Lisäksi Nesteen tuotteiden ja palveluiden täytyy jatkuvasti vastata asiakkaiden kehittyviin vaatimuksiin muun muassa tuotteiden laadun ja vastuullisuuden osalta. Asiakkaiden kehittyvät vaatimukset sekä entistä monimuotoisemmat hankintaverkostot ja tuotantomenetelmät lisäävät toiminnan laaturiskejä, joiden hallitseminen on kriittistä Nesteen maineen kannalta. Riskin hallitsemiseksi Neste on ottanut käyttöön systemaattiset laadunhallinnan menettelyt sekä omien toimintojen että kumppaneiden osalta. 

Nesteen ylimmän johdon, henkilöstön ja kumppaneiden jatkuva panos on olennaisen tärkeää yhtiön menestymiselle. Osaajista käytävä ankara kilpailu aiheuttaa riskin, että Neste ei ehkä onnistu palkkaamaan ja pitämään palveluksessaan erittäin ammattitaitoista henkilöstöä, joka on tarpeen strategian toteuttamista ja menestyksellistä toimintaa varten. Lisäksi on riskinä, että Neste ei pysty luomaan ja ylläpitämään tulevaisuuden menestyksen kannalta olennaisia kumppanuusverkostoja.

Projektiriskit

Onnistuneella projektityöllä on keskeinen rooli Nesteen strategian jalkautuksessa, operatiivisessa kehityksessä ja prosessien digitalisoinnissa. Merkittävät viiveet projektien suunnittelussa tai toteutuksessa voivat heikentää toimintojen tehokkuutta tai vaikeuttaa kilpailuaseman ylläpitoa.

Liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvät riskit

Nesteen liiketoiminnot ovat huomattavan riippuvaisia fossiilisen polttoaineen jalostamoista Suomessa (Porvoo ja Naantali) sekä uusiutuvan dieselin jalostamoista Singaporessa ja Alankomaissa (Rotterdam). Nesteen perinteisissä öljynjalostamoissa toteutetaan huoltoseisokki joka viides vuosi. Suunnitellut ja mahdolliset odottamattomat seisokit vaikuttavat jalostustoiminnan jatkuvuuteen.

Nesteen vuokraamat tai omistamat alukset ovat alttiina riskeille, kuten havereille, ympäristökatastrofeille sekä lastin ja omaisuuden vaurioitumisille tai menetyksille. Tällaiset tapahtumat voivat johtua monista tekijöistä, kuten epäsuotuisista sääolosuhteista tai mekaanisista vioista.

Nesteellä on vakuutukset omaisuusvahinkojen, liiketoiminnan keskeytymisen ja havereiden aiheuttamien taloudellisten menetysten varalta. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kaikkia mahdollisia tappioita, ja siksi toiminnalliset katastrofit tai tahallinen sabotaasi voivat aiheuttaa Nesteelle huomattavaa vahinkoa.

Markkinariskit

Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Öljymarkkinoiden yleinen heilahtelu voi aiheuttaa raakaöljyn ja syöttöaineiden hintoihin odottamattomia muutoksia.

Nesteen taloudellinen tulos riippuu ennen kaikkea jalostettujen öljytuotteiden ja uusiutuvien tuotteiden hintojen sekä raakaöljyn, erilaisten kasviöljyjen ja muiden käytettävien raaka-aineiden hintojen välisestä hintaerosta eli marginaalista.
Historiallisesti jalostusmarginaalit ovat vaihdelleet ja todennäköisesti ne vaihtelevat myös tulevaisuudessa. Jalostusmarginaaleihin eniten vaikuttavia tekijöitä ovat seuraavat:

  • Raaka-aineiden ja tuotteiden kokonaiskysynnän ja -tarjonnan muutokset.
  • Yksittäisten raaka-aineiden ja tuotteiden kysynnän ja tarjonnan muutokset.
  • Raaka-aineiden ja tuotteiden hintojen heilahtelut.
  • Maailmanlaajuisen jalostuskapasiteetin kehitys ja etenkin Nesteen tuottamien öljytuotteiden ja uusiutuvien tuotteiden kaltaisten tuotteiden jalostuskapasiteetin kehitys.

Osana raaka-ainehintojen vaihteluun liittyvien riskien hallintaa Neste käyttää asemansa turvaamiseen johdannaisinstrumentteja.

Neste on altis valuuttakurssien muutoksille siksi, että suurin osa myynnistä on hinnoiteltu Yhdysvaltain dollareina, kun taas toimintakustannukset (paitsi raaka-aineiden hankinta) kirjataan euroina. Neste lieventää valuuttakurssien vaihteluun liittyviä epävarmuustekijöitä suojaamalla sopimusten mukaiseen ja ennakoituun kassavirtaan ja taseeseen kohdistuvat valuuttariskit.

Lisätietoja markkinariskeistä on esitetty vuosikertomuksen osassa Tilinpäätös, liitetieto 3.

Luottoriski

Luotto- ja vastapuoliriskit syntyvät myynnistä, suojauksista ja tradingtransaktioista sekä kassavarojen sijoittamisesta. Riski liittyy vastapuolen mahdolliseen kyvyttömyyteen täyttää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa, ja se on siksi sidoksissa vastapuolen luottokelpoisuuteen ja transaktion suuruuteen.

Riskin hallitsemiseksi Nesteellä on käytössä systemaattiset toimintatavat vastapuolten valintaan ja valvontaan.

Vastuullisuusriskit

Merkittävimmät Nesteen liiketoiminnan ja kumppaniverkoston vastuullisuuteen liittyvät riskit on raportoitu osana hallituksen vuosikertomusta. 

Kyberriski

Digitalisaatio ja uudet teknologiat (mm. keinoälyn hyödyntäminen, robotiikka) tarjoavat mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen sekä automaation lisäämiseen vaarallisilla tai virheherkillä alueilla.

Samanaikaisesti kyberhyökkäysten kehittyneisyys ja toimialan yhtiöitä vastaan suunnattujen hyökkäysten määrän lisääntyminen ovat huolenaihe myös Nesteelle. Kyberriskit lisäävät muiden riskien vaikutusta ja voivat myös yksittäisinä riskeinä aiheuttaa merkittävää haittaa Nesteen maineelle tai vaarantaa toimintojen jatkuvuuden.

Riskienhallinnan painopisteet vuonna 2018

Vuoden 2018 aikana riskienhallinnan erityisanalyysit kohdistuivat merkittävimpiin investointeihin, järjestelmähankkeisiin ja liiketoimintamallien muutoksiin. Osana yhtiötason kehityshankkeita riskienhallinta osallistui Nesteen johtamisjärjestelmän uudistamiseen ja kolmen puolustuslinjan mallin selkiyttämiseen. 

Vuoden 2018 loppupuoliskolla Nesteen riskienhallinnan työvälineitä kehitettiin ottamalla käyttöön uusi riskienhallintasovellus, joka mahdollistaa entistä joustavamman riskitekijöiden ja riskienhallinnan toimenpiteiden seurannan.