You are here

Yhtiökokous 2006

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Neste Oilin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2006. Varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vuodelta 2005 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2005.

Osinko

Varsinainen yhtiökokous myös hyväksyi hallituksen ehdotuksen jakaa osinkoa vuodelta 2005 EUR 0,80 osakkeelta eli yhteensä 205 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2006 olivat merkittyinä osakkeenomistajiksi Suomen Avopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 3.4.2006.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenet valittiin uudelleen uudelle toimikaudelle yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Tämän mukaisesti hallitus muodostuu kahdeksasta jäsenestä: Timo Peltola (puheenjohtaja), Mikael von Frenckell (varapuheenjohtaja), Ainomaija Haarla, Kari Jordan, Juha Laaksonen, Nina Linander, Pekka Timonen ja Maarit Toivanen-Koivisto. Hallituksen jäsenten esittely on kohdassa Hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valittiin tehtäviinsä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Hallituksen jäsenten palkkiot säilyivät myös muuttumattomina seuraavasti:

  • Puheenjohtaja EUR 55.000 vuodessa
  • Varapuheenjohtaja EUR 42.000 vuodessa
  • Jäsenet EUR 30.000 vuodessa

Lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa hallituksen ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.
 
Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Hallintoneuvoston jäsenet valittiin uudelleen uudelle toimikaudelle. Tämän mukaisesti hallintoneuvosto muodostuu kahdeksasta jäsenestä: Klaus Hellberg (puheenjohtaja), Markku Laukkanen (varapuheenjohtaja), Mikael Forss, Heidi Hautala, Satu Lähteenmäki, Markus Mustajärvi, Juhani Sjöblom ja Jutta Urpilainen. Hallintoneuvoston jäsenet valittiin tehtäviinsä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyivät muuttumattomina seuraavasti:

  • Puheenjohtaja EUR 1.000 kuukaudessa
  • Varapuheenjohtaja EUR 600 kuukaudessa
  • Jäsenet EUR 500 kuukaudessa

Lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta.

Tilintarkastaja

Tarkastusvaliokunnan suosituksesta ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan.

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunta

Varsinainen yhtiökokous myös päätti Suomen valtiota edustaneen kauppa- ja teollisuusministeriön esityksestä asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2006 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan on annettava ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.