You are here

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, mikäli

a) hänellä olisi osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon 24.3.2017, ja
b) hänet on tilapäisesti merkitty yhtiön osakasluetteloon viimeistään 31.3.2017 klo 10.00 mennessä.

Osakkeen omistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee hyvissä ajoin olla yhteydessä omaisuudenhoitajaansa osakasluetteloon tilapäistä merkitsemistä varten.
 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tilapäistä ilmoittautumista osakasluettelon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.
 
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi antaa omaisuudenhoitajalleen valtakirjan omaisuudenhoitajan erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajan, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla ja osakkeenomistaja saa äänestää eri osakkeilla eri tavalla.
 
Tarkemmat ohjeet
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvässä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat tarkemmat ohjeet koskien edellä mainittua tilapäistä merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.