Sijoittajat

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 1,70 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä.
Osingon ensimmäinen erä 0,85 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä maanantaina 9.4.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan maanantaina 16.4.2018.

Osingon toinen erä 0,85 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä keskiviikkona 10.10.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toinen osinkoerä maksetaan keskiviikkona 17.10.2018.

Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Katajiston. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Espoossa 6.2.2018

Neste Oyj
Hallitus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Nesteen yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 5.4.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Nesteen hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen varapuheenjohtaja Matti Kähkönen valittaisiin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen esitetään valittavan uudelleen nykyiset jäsenet Martina Flöel, Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem Schoeber ja Marco Wirén. Raitio esitetään valittavaksi myös hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja uusiksi jäseniksi valittaisiin kemian insinööri Elizabeth (Elly) Burghout ja diplomi-insinööri Jari Rosendal. Uusien jäsenten lyhyet esittelyt ja kuvat ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

"Nimitystoimikunta arvioi, että Nesteen hallituksessa tarvitaan kansainvälisen liiketoiminnan tulosvastuullista johtamis- ja kehittämiskokemusta erityisesti yhtiön strategisilta painopistealueilta. Ehdotetussa hallituksessa tällaista osaamista on. Samalla nimitystoimikunnan ehdotus toteuttaa pyrkimystä aika ajoin uudistaa hallituksien kokoonpanoa siitä riippumatta, että Nesteen nykyhallitus on toiminut erittäin menestyksellisesti", nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Timonen sanoo.

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan. "Haluan nimitystoimikunnan puolesta kiittää Jorma Elorantaa hänen strategisesta ja rakentavasta panoksestaan ensin hallituksen varapuheenjohtajana ja sitten kuusi vuotta puheenjohtajana. Työn jälki näkyy mm. siinä, että hänen puheenjohtajakaudellaan yhtiön markkina-arvo on yli kuusikertaistunut nykyiseen 14 miljardiin  euroon", Timonen sanoo.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei tehnyt esitystä hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään palkkioiden säilyttämistä ennallaan.

Hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 6.9.2017. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, Suomen valtion edustajana ylijohtaja Pekka Timonen Työ- ja elinkeinoministeriöstä (nimitystoimikunnan puheenjohtaja), toimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, pääjohtaja Elli Aaltonen Kelasta sekä Nesteen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta. Nimitystoimikunta teki hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten lukumäärää koskevat esitykset yksimielisesti.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.neste.com/fi

Espoossa 31.1.2018

Neste Oyj:n
osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Lue tiedote