Sijoittajat

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 2,28 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 1,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä torstaina 4.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan torstaina 11.4.2019. 

Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä perjantaina 4.10.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toinen osinkoerä maksetaan perjantaina 11.10.2019. Jos esityslistan kohdan 15 mukainen hallituksen ehdotus maksuttomasta osakeannista hyväksytään, jakautuu toinen erä yhden vanhan ja 2:n uuden osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle maksetaan 0,38 euroa/osake. Ellei yhtiökokous hyväksy hallituksen ehdotusta maksuttomasta osakeannista, maksetaan toinen erä vastaavasti kuin ensimmäinen erä eli 1,14 euroa/osake.

Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 2 uutta osaketta (ns. split). Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia osakkeita yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden perusteella. Kokouskutsun päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan 512 807 372 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka on osakeannin täsmäytyspäivänä 4.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 4.4.2019 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 5.4.2019. Uudet osakkeet eivät oikeuta edellä kohdan 8 mukaiseen osingonmaksun ensimmäiseen erään, mutta ne oikeuttavat saman kohdan mukaiseen osingon toiseen erään.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun kohdan 15 mukaisessa maksuttomassa osakeannissa annettavat uudet osakkeet on rekisteröity.

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 5.4.2018 hallitukselle myöntämän valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallituksen tämän kohdan 16 mukainen ehdotus on kuitenkin ehdollinen sille, että esityslistan kohdan 15 mukainen hallituksen ehdotus maksuttomasta osakeannista hyväksytään. Ellei yhtiökokous hyväksy kohdan 15 mukaista hallituksen ehdotusta maksuttomasta osakeannista, jää yhtiökokouksen 5.4.2018 hallitukselle myöntämä valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttamisesta voimaan.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Katajiston. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Espoossa 5.2.2019

Neste Oyj
Hallitus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 2.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Nesteen hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Nimitystoimikunta esittää, että Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen esitetään valittavan uudelleen nykyiset jäsenet Elly (Elizabeth) Burghout, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal, Willem Schoeber sekä Marco Wirén, joka esitetään valittavaksi myös hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja uudeksi jäseneksi valittaisiin Sonat Burman-Olsson. Uuden ehdokkaan lyhyt esittely on tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Jari Rosendalia, joka toimii Kemira Oyj:n toimitusjohtajana ja on ristikkäisessä valvontasuhteessa, sillä Nesteen johtoryhmän jäsen Kaisa Hietala on Kemiran hallituksen jäsen.

Nimitystoimikunta on arvioinut, että ehdotetussa hallituksessa on kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää monipuolista osaamista ja kokemusta. Samalla nimitystoimikunnan ehdotus toteuttaa pitkäaikaista pyrkimystä aika ajoin uudistaa hallituksen kokoonpanoa siitä riippumatta, että Nesteen nykyhallitus on toiminut erittäin menestyksellisesti", nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Väisänen sanoo.

Laura Raitio jää pois Nesteen hallituksesta toimittuaan kahdeksan vuotta Nesteen hallituksessa. "Haluan nimitystoimikunnan puolesta kiittää Raitiota hänen erinomaisesta työstään Nesteen hyväksi ja pitkäaikaisesta panoksestaan hallituksen varapuheenjohtajana ja sitä ennen hallituksen jäsenenä", Väisänen sanoo.

Nimitystoimikunnan tulee työjärjestyksensä mukaan tehdä ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksimielisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei tehnyt yksimielistä ehdotusta hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään palkkioiden säilyttämistä ennallaan.

Hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 12.9.2018. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat: finanssineuvos Jarmo Väisänen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta (nimitystoimikunnan puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta sekä Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen.

Nimitystoimikunnan teki hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten lukumäärää koskevat esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta tai käsitteli hallituksen jäsenten palkkioita.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.neste.com.

Espoossa 18.1.2019

Neste Oyj:n
osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Lue tiedote