Sijoittajat

Tunnuslukujen laskentakaavat

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Käyttökate (EBITDA) =     Liikevoitto + poistot ja arvonalennukset
Vertailukelpoinen liikevoitto 1) =     Liikevoitto -/+ varaston arvostusvoitot/-tappiot -/+ avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutokset -/+ omaisuuden myyntivoitot/-tappiot - vakuutus- ja muut korvaukset -/+ muut oikaisut 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät =     Varaston arvostusvoitot/-tappiot, avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutokset, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset ja muut oikaisut
Vertailukelpoinen tilikauden voitto =     Vertailukelpoinen liikevoitto - rahoitustuotot ja -kulut yhteensä - tuloverot - määräysvallattomien omistajien osuus - verot vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä
Oman pääoman tuotto (ROE), % = 100 x

Voitto ennen veroja - tuloverot, viim. 12 kk
________________________________

Oma pääoma keskimäärin, 5 kvartaalin loppuarvot 2)

Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE), % = 100 x

Vertailukelpoinen liikevoitto + rahoitustuotot

+ kurssierot ja käypien arvojen muutokset

- tuloverot - verot muista ROACE -tunnuslukuun

vaikuttavista eristä, viim. 12 kk
____________________________________

Sijoitettu pääoma keskimäärin, 5 kvartaalin loppuarvot

Sijoitettu pääoma =     Oma pääoma yhteensä + korolliset velat
Korollinen nettovelka =     Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - lyhytaikaiset sijoitukset
 
Velan osuus kokonaispääomasta, %

 
= 100 x

Korolliset nettovelat
____________________________________

Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x

Korolliset nettovelat
________________

Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, % = 100 x

Oma pääoma yhteensä
_______________________________

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettokäyttöpääoman kiertonopeus   365  

Nettokäyttöpääoma
_______________________________

Liikevaihto, viim. 12 kk

Nettovelka/käyttökate      

Korollinen nettovelka
_______________________________

Käyttökate (EBITDA), viim. 12 kk

 
Sidotun pääoman tuotto, %
= 100 x

Segmentin liikevoitto, viim. 12 kk
_______________________________

Segmentin sidottu pääoma keskimäärin, 5 kvartaalin loppuarvot

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x

Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto, viim. 12 kk
________________________________

Segmentin sidottu pääoma keskimäärin, 5 kvartaalin loppuarvot

Segmentin sidottu pääoma =     Segmentin aineelliset hyödykkeet + aineettomat hyödykkeet + osuudet yhteisyrityksissä + vaihto-omaisuus + segmenteille kohdistetut korottomat saamiset ja velat - varaukset - eläkevelvoitteet

1) Liiketoimintaympäristössä, jossa Neste toimii, hyödykkeiden hinnat ja valuuttakurssit heilahtelevat ja voivat siten aiheuttaa merkittävää vaihtelua varaston arvoihin ja IFRS liikevoittoon. Vertailukelpoinen liikevoitto poistaa sekä varastovoitot/-tappiot, jotka ovat syntyneet raaka-aineiden hintojen muutoksista että avointen johdannaisten muutokset, ja siten kuvastaa paremmin yhtiön operatiivista suorituskykyä. Lisäksi se heijastaa Nesteen operatiivista rahavirtaa, jossa varaston arvostuksesta aiheutunut IFRS liikevoiton muutos kompensoidaan käyttöpääoman muutoksella. 

2) Oma pääoma keskimäärin ja sijoitettu pääoma keskimäärin lasketaan edeltävien viiden kvartaalin loppuarvoista Q2 2016 osavuosikatsauksesta alkaen; aiemmin laskettu vuoden alun ja jokaisen kvartaalin loppuarvoista.

 

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos / osake (EPS) =    

 Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto
___________________________________
Osakkeiden keskimääräinen

osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

Vertailukelpoinen tulos / osake
 
=    

Vertailukelpoinen tilikauden voitto
___________________________

Osakkeiden keskimääräinen

osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

Oma pääoma / osake =    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
___________________________________

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

Rahavirta / osake =    

Liiketoiminnan nettorahavirta
__________________________________

Osakkeiden keskimääräinen

osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

Hinta / voitto -suhde (P/E) =    

Viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa
____________________________________

Tulos / osake

Osinko tuloksesta, % =    

Osinko / osake
_____________

Tulos / osake

Efektiivinen osinkotuotto, % =    

Osinko / osake
______________________

Viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa
 

Keskikurssi =    

Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
__________________________________

Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa =     Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa

 

Markkinatekijöiden tunnusluvut

Öljytuotteiden viitemarginaali (USD/bbl)  = Tuotteiden arvo - raaka-ainekustannukset - jalostuksen oletetut muuttuvat kustannukset - myynnin rahtikustannukset
Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali (USD/bbl) =

Vertailukelpoinen myyntikate x

keskimääräinen EUR/USD -valuuttakurssi kyseiselle ajanjaksolle x

keskimääräinen jalostuksen tuotesaanto

________________________________

Jalostettujen tuotteiden myyntivolyymi x

barreleita tonnissa -muuntosuhde

Öljytuotteiden lisämarginaali (USD/bbl) = Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali - öljytuotteiden viitemarginaali
     
Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate (USD/tonni) =

Vertailukelpoinen myyntikate

________________________

Kokonaismyyntimäärä