Vastuullisuus

Oikeudenmukainen palkitseminen motivoi

Haluamme palkita henkilöstöämme hyvistä suorituksista ja uskomme oikeudenmukaisen palkitsemisen motivoivan ihmisiämme suoriutumaan erinomaisesti. Sen vuoksi palkitseminen ja sen oikeudenmukaisuus on meille tärkeä asia, jota pyrimme kehittämään jatkuvasti läpinäkyvämmäksi.

Sovellamme ja noudatamme kaikissa toimintamaissamme paikallista työlainsäädäntöä sekä mahdollisia työehtosopimuksia, jotka määrittelevät palkitsemisen osalta muun muassa minimipalkat ja erilliskorvaukset, kuten ylityökorvaukset.

Kokonaispalkitseminen = rahapalkka + henkilöstöedut + mahdollisuus kehittyä

Nesteellä kokonaispalkka muodostuu useasta osatekijästä:

  • Kiinteästä palkasta = kuukausipalkka ja kiinteät lisät
  • Muuttuvasta palkasta = suorituspalkitseminen, tunnustukset erinomaisesta työsuorituksesta, osakepalkkiokannustimet, henkilöstörahasto (Suomi)
  • Eduista = luontoisedut, terveydenhuolto ja vakuutusturva, muut edut
  • Uusiutumismahdollisuuksista = mahdollisuus itsensä kehittämiseen, palaute, kiitos ja arvostus

Läpinäkyvää ja yhdenmukaista palkitsemista

Palkitsemista ohjaavien periaatteiden avulla edistämme strategian toteutumista, kannustamme henkilöstöä hyviin suorituksiin ja kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota palkitsemisen läpinäkyvyyteen ja periaatteiden yhdenmukaisuuteen. Periaatteita sovelletaan eri toimintamaissa paikallisten työehtosopimusten ja maan työmarkkina- ja kilpailutilanteen mukaan.

Palkitsemisperiaatteet uudistettiin vuonna 2013, ja ne vahvistavat Way Forward -toimintamallin toteutumista.

Palkitsemisen johdonmukaisuus varmistetaan globaalilla tehtävien vaativuusluokitusjärjestelmällä ja tehtäväluokituksella.

Nesteen ylin johto ei kuulu työehtosopimusten piiriin, vaan heidän palkitsemistaan ohjaavat ylimmän johdon palkitsemisperiaatteet.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustaminen

Keskeinen lyhyen aikavälin kannustin on suoritusperusteinen palkkiojärjestelmä. Palkitsemisen perusteena on suoriutuminen henkilökohtaisista tai tiimitavoitteista sekä koko konsernin kokonaissuoritus.

Pitkän aikavälin kannustin on yhtiön henkilöstörahasto, johon kuuluvat kaikki Suomessa työskentelevät nesteoililaiset, lukuun ottamatta osakepalkkio-ohjelmien piiriin kuuluvia henkilöitä. Vastaavaa rahastoa ei ole tällä hetkellä käytössä yhtiön muissa toimintamaissa.

Kilpailukykyiset työsuhde-edut

Palkan lisäksi tarjoamme henkilöstöllemme kunkin toimintamaan käytäntöjen mukaiset, kilpailukykyiset työsuhde-edut, joita ovat Suomessa muun muassa laadukas työterveyshuolto, henkilöstörahasto ja vakuutuskassa.

Kiitos kannustaa

Way Forward -toimintatapamme yksi teema on, että arvostamme hyviä tuloksia. Kiittäminen hyvistä työsuorituksista on yksinkertaisuudessaan yksi tehokkaimmista tavoista kannustaa ihmisiä arkipäivän työssä. Siksi olemme esimiestyön kehittämisohjelmissa entistä enemmän painottaneet kiittämisen merkitystä ammatti-identiteetin vahvistamisessa. Kiittäminen on myös osoitus siitä, että työtehtävä on merkityksellinen. Kollegalta tullut kiitos koetaan erityisen arvokkaana ja siksi haluamme kannustaa työyhteisössä huomioimaan kollegoiden hyviä suorituksia.