Vastuullisuus

Tasa-arvo ja monimuotoisuus ovat kilpailuetuja

Tasa-arvoasiat ja monimuotoisuus on huomioitu koko konsernin kattavissa rekrytointi- ja palkkausperiaatteissa sekä henkilöstöpolitiikassa. Uskomme, että henkilöstön monimuotoisuus on kilpailuetu sekä liiketoiminnassa että kilpailtaessa parhaasta mahdollisesta henkilöstöstä.

Tarjoamme yhtäläiset oikeudet kaikille työntekijöille sukupuoleen, etniseen alkuperään, ikään, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen ja muihin vastaaviin asioihin katsomatta. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja kaikkien työntekijöiden arvoa yksilöinä.

Henkilöstön tasavertainen kohtelu lisää työviihtyvyyttä, luo myönteistä ilmapiiriä, motivoi henkilöstöä sekä lisää sitoutumista työnantajan tavoitteisiin.

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo

Seuraamme sukupuolijakaumatietoja henkilöstön, esimiesten, johtoryhmien ja hallituksen jäsenien osalta. Lisäksi seuraamme henkilöstön ikäjakaumaa ja koulutustasoa. Henkilöstön etnistä taustaa tai kansallisuutta ei seurata.

Nesteen tasa-arvoperiaatteessa kuvataan periaatteet ja käytännön toimintatavat, joiden mukaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa kehitetään. Tasa-arvoperiaatteet koskevat kaikkia toimipisteitämme maailmanlaajuisesti. Suomen tasa-arvolain edellyttämiä tilastoja ja tasa-arvosuunnitelmaa seurataan vuosittain yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Suomen ulkopuolisten yhtiöiden käytännön toimintatavoissa huomioidaan paikallinen lainsäädäntö ja mahdolliset lainsäädännöstä nousevat vaatimukset naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävä rekrytointi

Nesteen rekrytoinnin periaatteet ovat osa yhtiön johtamisjärjestelmää. Niitä sovelletaan yhdessä voimassa olevan lainsäädännön kanssa kaikissa yhtiön toimintamaissa. Rekrytoimme työntekijöitä työkokemuksen, osaamisen, taitojen ja arvojen perusteella. Olemme sitoutuneet takaamaan kaikille työnhakijoille tasavertaiset mahdollisuudet sekä huolehtimaan tasa-arvoisesta kohtelusta rekrytointitilanteissa. Rekrytointien avulla pyrimme edistämään myös yhtiön monimuotoisuutta.