You are here

Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen

Hyödymme kaikki monin eri tavoin luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemeistä. Sen vuoksi otamme ne huomioon mahdollisimman hyvin kaikessa toiminnassamme sekä torjumaan niiden vahingoittumista. Parhaiten pystymme huolehtimaan ympäristöstämme huolehtimalla tuotantoprosessiemme häiriöttömästä toiminnasta, sillä normaalitoiminnan aikaiset päästöt sekä veteen, ilmaan että maaperään ovat vähäisiä.

Järjestelmällistä ympäristön tarkkailua

Jalostamomme sijaitsevat vesistöjen äärellä ja Suomessa myös luonnon läheisyydessä, minkä vuoksi ympäristön tarkkailumme on näillä jalostamoilla erityisen järjestelmällistä. Ympäristön tarkkailu sisältyy myös jalostamoidemme ympäristölupien vaatimuksiin. Mikäli ympäristölle aiheutuu vahinkoa, korjaamme sen välittömästi. Suomen jalostamoillamme tehdään säännöllisesti vaikutusselvityksiä, joissa selvitetään luonnon tilan kehittymistä tutkimalla bioindikaattoreita, kuten jäkäliä ja sammalia. Selvitysten mukaan ympäristön tila jalostamoiden läheisyydessä on parantunut oleellisesti viime vuosikymmenien aikana.

Rauhoitetut ja suojellut alueet jalostamoidemme läheisyydessä

Suomessa sijaitsevien jalostamoidemme läheisyydessä sijaitsee rauhoitettuja ja suojeltuja maa-alueita. Pinta-alaltaan 75 hehtaarin laajuinen Stormossenin suoalue Porvoon jalostamon länsipuolella on rauhoitettu ja se kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Naantalin jalostamon läheisyydessä sijaitseva ja Nesteen omistama Vanton jalopuumetsikkö on suojeltu pyynnöstämme. Huomioimme nämä luonnonarvoltaan erityiset alueet toiminnassamme ja pyrimme suojelemaan niitä kuten muutakin jalostamoiden lähialueiden ympäristöä. Rotterdamin ja Singaporen jalostamomme sijaitsevat täyttömaalle rakennetuilla teollisuusalueilla eikä niiden läheisyydessä ole suojeltuja metsäalueita.

Vahva sitoutuminen metsäkadon torjuntaan

Olemme sitoutuneet sademetsätuhojen torjumiseen. Metsäkato on haaste erityisesti Kaakkois-Aasiassa, mistä hankimme uusiutuvien tuotteidemme raaka-aineena käytettävää raakapalmuöljyä. Sitoumuksemme tueksi olemme julkaisseet metsäkadon torjumista ja uusiutuvien raaka-aineiden vastuullista hankintaa koskevat ohjeet. Vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki suurimmat palmuöljytoimittajamme olivat sitoutuneet metsäkadon vastaisiin periaatteisiin hankinnoissaan kolmansilta osapuolilta.

Teemme jatkuvaa työtä palmuöljyn toimitusketjun vastuullisuuden edistämiseksi ja metsäkatoriskien hallitsemiseksi. Yhteistyökumppanimme tällä alueella on CORE (The Consortium of Resource Experts). Tämä Daemeterin ja Proforestin muodostama yhteenliittymä tukee meitä yällä hetkellä erityisesti raaka-aineiden jäljitettävyyden ja toimitusketjun läpinäkyvyyden jatkuvassa edistämisessä.

Vuonna 2016 toteutimme yhtiömme palmuöljyn hankintaketjun ympäristöriskien arvioinnin ja laadimme toimintasuunnitelman riskien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Suunnitelman toteutus alkoi alkuvuonna 2017.