You are here

Resurssitehokkuus ja kiertotalous - vähemmästä enemmän!

Maailmassa kulutetaan tällä hetkellä enemmän luonnonvaroja kuin maapallo pystyy tuottamaan. On siis meidän vastuullamme tehdä vähemmästä enemmän.

Etsimme omassa toiminnassamme jatkuvasti keinoja olla entistä materiaalitehokkaampia. Jalostamomme toimivat tehokkaasti ja niiden raaka-aineista vain hyvin pieni osa päätyy jätteeksi.

Toisen jäte, meidän raaka-aineemme
– Neste uusiutuvaa dieseliä jätteistä

Emme hyödynnä jätteistä saatavaa energiaa esimerkiksi polttamalla, vaan tuotamme niistä aivan uudenlaista tuotetta; huippulaatuista Neste MY uusiutuva diesel™ -tuotetta, jolla voidaan korvata fossiilisen dieselin käyttöä ja vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. 

Olemme viime vuosina lisänneet merkittävästi jätteiden ja tähteiden osuutta uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä. Noin 80 % uusiutuvien tuotteidemme jalostuksessa käyttämistämme raaka-aineista on jätteitä ja tähteitä.

Neste uusiutuvan dieselin raaka-aineeksi sopivia jätteitä ja tähteitä ovat esimerkiksi huonolaatuiset eläin- ja kalarasvat sekä kasviöljyä käyttävän teollisuuden jäte- ja tähdevirrat. 

Olemme jo saavuttaneet kyvyn käyttää ainoastaan jätteitä ja tähteitä uusiutuvien tuotteidemme tuotannossa. Tutkimme jatkuvasti mahdollisuuksia hyödyntää entistä heikkolaatuisempia jäte- ja tähderaaka-aineita tuotannossamme.

Perinteinen öljynjalostus on materiaalitehokkuudessa omaa luokkaansa

Öljynjalostus on erittäin materiaalitehokasta, sillä hyvin suuri osa käytetystä materiaalista pystytään hyödyntämään. Raakaöljyä voidaan käyttää monella eri tavalla, ja vain pieni määrä päätyy jätteeksi.

Prosessissa syntyy erittäin vähän hävikkiä, sillä laatuvaatimuksia vastaamaton lopputuote on mahdollista palauttaa takaisin prosessoitavaksi.

Haluamme olla johtava toimija vähähiilisessä jalostuksessa. Tutkimme nesteytetyn muovijätteen hyödyntämistä raakaöljyn korvaamiseen polttoaineiden, kemikaalien ja uusien muovien valmistuksessa.

Materiaalien kiertäminen teollisissa symbiooseissa tekee hyvää ympäristölle 

Pyrimme materiaalien ja luonnon säästämiseen kaikessa toiminnassamme.

Kaikki jalostamomme sijaitsevat teollisuusalueilla, mikä tarjoaa synergiamahdollisuuksia muiden alueen toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Porvoon jalostamollamme öljynjalostukseen syötettävistä raaka-aineista otetaan talteen rikki, joka prosessoidaan jalostamolla alkuainerikiksi, ja hyödynnetään omana tuotteenaan.

Lisäksi Porvoossa muodostuu joka vuosi noin 10 000 tonnia käytettyä pesulipeää, joka toimitetaan selluteollisuuden raaka-aineeksi. Singaporen ja Rotterdamin jalostamot voivat käyttää lähialueidensa yritysten prosesseissa syntyviä sivu- ja jätevirtoja oman tuotantonsa raaka-aineena.

CO2-talteenottolaitos

Nesteen Singaporen jalostamon yhteyteen rakennettu CO2-talteenottolaitos käynnistettiin maaliskuussa 2016.

Hiilidioksidin talteenotto lisää jalostamon resurssitehokkuutta ja pienentää uusiutuvien tuotteiden koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä. Myös raakaöljyyn perustuvien tuotteiden jalostusprosessissa Porvoon jalostamollamme syntyy hiilidioksidia, josta osa otetaan talteen ja myydään eteenpäin paikalliselle kaasuyhtiölle.