Vastuullisuus

Kuljetusten turvallisuus taataan tiiviissä yhteistyössä logistiikkapalvelujen tarjoajien kanssa

Neste kuljettaa, varastoi ja käsittelee vuosittain yli 30 miljoonaa tonnia raaka-aineita ja jalostettuja tuotteita. Kaikissa yhtiön kuljetuksissa niin merellä kuin sisämaassakin käytetään logistiikkapalvelujen tuottajia.

Kuljetusten turvallisuutta johdetaan valitsemalla ja auditoimalla logistiikkapalvelujen tuottajat, jotka kuljettavat tai varastoivat lastejamme. Varmistamme, että kuljetuskalusto on kunnossa ja että omat sekä kumppaneidemme työntekijät tietävät, miten toimia turvallisesti kaikissa tilanteissa.

Asetamme logistiikkapalvelujen tuottajillemme turvallisuustavoitteita ja seuraamme heidän edistymistään säännöllisesti. Kaikki turvallisuuspoikkeamat raportoidaan ja tutkitaan.

Meillä on maantie-, rautatie- ja merikuljetuksille kullekin omat kuljetusturvallisuusperiaatteet. Auditoimme kuljetuspalvelukumppanimme vuosittain. Lisäksi viranomaiset sekä monet asiakkaistamme (muun muassa muut öljy-yhtiöt) auditoivat turvallisuusjohtamisjärjestelmiämme säännöllisesti.

Maantiekuljetukset

Maantiekuljetusten turvallisuutta johdetaan monitasoisella järjestelmällä. Kumppanimme sitoutuvat noudattamaan turvallisuusohjeitamme ja -sääntöjämme sekä osallistumaan säännöllisiin laatu- ja turvallisuusauditointeihin.

Sopimusten ja ohjeiden lisäksi käymme neljännesvuosittaiset laatu- ja turvallisuuskeskustelut terminaaleissa. Keskustelemme yksittäisistä turvallisuuspoikkeamista ja tuemme kuljettajia heidän päivittäisissä ratkaisuissaan. Vuokratuilta terminaaleilta vaaditaan Nesteen turvallisuuteen liittyvien vähimmäisvaatimusten täyttämistä, ja ne auditoidaan säännöllisesti.

Nesteellä on oma Suomen tieliikenneasetuksen vaatimukset ylittävä ajoneuvostandardi, joka määrittelee, mitä ominaisuuksia vaadimme kuljetuksiamme hoitavilta logistiikkapalvelujen tarjoajilta. Vastaavaa kansainvälistä standardia ei vielä ole, mutta tiukennamme kansainvälisille kumppaneille asettamiamme vaatimuksia vähitellen tiukemmiksi kuin laki edellyttää.  

Mittaamme maantiekuljetusten turvallisuutta kahdeksalla mittarilla:

  1. Tuotesekoitukset
  2. Tuoteloppumiset asemaverkostossa
  3. Toimitusten aikataulut: ajoissa/myöhässä
  4. Kuljettajien ajokäyttäytyminen
  5. Onnettomuudet: kuljettajan/kaluston aiheuttamat
  6. Päästöt
  7. Kuljettajan aiheuttamat turvallisuuspoikkeamat
  8. Kuljettajan, säiliöauton ja purkupaikan siisteys

Sopimusliikennöitsijöidemme kuljetuskalustolle tehdään vuosikatsastuksen lisäksi myös turvatarkastus (öljyalan yhteinen European Truck Safety Control). Tarkastuksessa keskitytään erityisesti ajoneuvojen alustaan sekä säiliöautojen erikoisrakenteisiin.

Liikennöitsijöiden lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Suomessa myös viranomaisten, alan vaikuttajien sekä päättäjien, kuten poliisin ja Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) kanssa maantiekuljetustoiminnan kehittämiseksi yhtenäisempään ja turvallisempaan suuntaan.

Vuonna 2016 Nesteen liikennepolttoaineiden asemaverkostossa Suomessa aloitettiin koko jakeluketjun kattava tuotesekoituksenestojärjestelmän käyttöönotto.

Järjestelmän avulla muun muassa valvotaan purkutapahtuman maadoitusta, kaasujen talteenottojärjestelmän käyttöä sekä ylitäytönestojärjestelmän oikeaa kytkentää purun yhteydessä. Näin parannetaan purkutapahtuman turvallisuutta ja minimoidaan ympäristön kuormitusta sekä ympäristöriskin mahdollisuutta. Järjestelmä on käytössämme maanlaajuisesti.

Keski-Euroopan maantiekuljetuksemme hoitavat sopimuskuljetusliikkeet, jotka ovat niin ikään sitoutuneita noudattamaan turvallisuusohjeitamme ja -sääntöjämme.

Rautatiekuljetukset

Nesteen rautatiekuljetukset hoitaa Suomessa VR. Omistamme ja hallinnoimme yhteensä kahdeksaa rautatieterminaalia Suomessa, Tallinnassa, Riikassa ja Pietarissa. Vastuullamme on huolehtia terminaaleissamme olevien rautatiekiskojen kunnossapidosta ja käytettävyydestä. 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmämme kattaa vastuullamme olevat toiminnot terminaaleissa. Nesteelle on myönnetty rautateitä Suomessa omistavilta tahoilta vaadittava Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) myöntämä turvallisuuslupa.

Auditoimme VR:n turvallisuuskäytännöt vuosittain. Teemme VR:n kanssa tiivistä yhteistyötä turvallisuuteen liittyvissä asioissa, ja meillä on VR:n kanssa esimerkiksi yhteinen verkkopohjainen turvallisuuskoulutus. Meillä on myös yhteiset turvallisuuden avainmittarit, joita seuraamme säännöllisissä kokouksissa sekä paikallisesti että johtotasolla. Lisäksi turvallisuushavainnot ja -poikkeamat käydään läpi säännöllisesti yhteisissä kokouksissa.

Keski-Euroopassa paikalliset palveluntarjoajat hoitavat Nesteen rautatiekuljetuksia. Vastaamme yhdessä rautatiekuljetusten turvallisuudesta.

Merikuljetukset

Neste käyttää merikuljetuksissaan tarkoin valikoituja ulkopuolisia varustamoja. Vastaamme käyttämiemme alusten kaupallisesta operoinnista. Tällä hetkellä käytämme raaka-ainekuljetuksiin kahta ja tuotekuljetuksiin 17 alusta. Teemme tiivistä yhteistyötä merikuljetusten tarjoajien kanssa ja auditoimme heidät säännöllisesti merellä tapahtuvien toimintojen turvallisuuden, laadun ja vastuullisuuden varmistamiseksi. 

Nesteen merikuljetusten turvallisuudesta vastaa itsenäinen elin, joka toimii konsernin HSE-organisaation sisällä. Se arvioi ja hyväksyy kaikki Nesteen lasteja kuljettavat tai Nesteen terminaaleja käyttävät säiliöalukset turvallisten merikuljetusten varmistamiseksi. Kuljetuksiin käytettävien alusten ja niiden varustamoiden tulee täyttää Nesteen asettamat turvallisuusvaatimukset, joita ovat mm. katkeamaton SIRE-tarkastushistoria ja ikärajat. Lisäksi ne auditoidaan säännöllisesti.

Kaikissa käyttämissämme säiliöaluksissa on kaksoisrunko ja niitä operoi laadukas varustamo sekä osaava ja kokenut miehistö. Itämeren alueella liikkuvat alukset ovat myös jäävahvistettuja ja niiden miehistöllä on kokemusta kylmistä olosuhteista.

Teemme aktiivista yhteistyötä eri viranomaisten ja pelastustoimijoiden kanssa muun muassa osallistumalla meripelastus-, turvallisuus- ja öljyntorjuntaharjoituksiin.