Vastuullisuus

Kuljetusten turvallisuus taataan yhdessä kumppaneiden kanssa

Nesteen jalostuksessa käyttämien raaka-aineiden, kemikaalien sekä jalostettujen tuotteiden kuljetukset hoitavat yhtiön ulkopuoliset kumppanit. Hallitsemme kuljetuksiin liittyviä riskejä varmistamalla, että kuljetuskalusto on kunnossa ja että omat sekä kumppaneidemme työntekijät tietävät, miten toimia turvallisesti kaikissa tilanteissa. Asetamme kuljetuskumppaneillemme turvallisuustavoitteita, ja seuraamme edistystä säännöllisesti. Kaikki turvallisuustapahtumat tutkitaan.

Meillä on maantie-, rautatie- ja merikuljetuksille kullekin omat kuljetusturvallisuusperiaatteet. Auditoimme kuljetuspalvelukumppanimme vuosittain. Lisäksi viranomaiset sekä monet asiakkaistamme (eli muut öljy-yhtiöt) auditoivat turvallisuusjohtamisjärjestelmiämme säännöllisesti.

Maantiekuljetukset

Maantiekuljetusten turvallisuutta johdetaan monitasoisella järjestelmällä. Kumppanimme sitoutuvat noudattamaan turvallisuusohjeitamme ja -sääntöjämme. Sopimusten ja toimintaohjeiden lisäksi käymme neljännesvuosittaiset laatu- ja turvallisuuskeskustelut terminaaleissa. Puutumme yksittäisiin turvallisuustapahtumiin ja olemme kuljettajien tukena heidän päivittäisissä ratkaisuissaan. 
 
Nesteellä on oma Suomen tieliikenneasetuksen vaatimukset ylittävä ajoneuvostandardi, joka säätelee kuljetuksiamme hoitavilta ajoneuvoilta vaadittavia ominaisuuksia. Vastaavaa kansainvälistä standardia ei vielä ole, mutta tiukennamme kansainvälisille kumppaneille asettamiamme vaatimuksia vähitellen korkeammiksi kuin laki edellyttää.  

Mittaamme maantiekuljetusten turvallisuutta kahdeksalla mittarilla:

  • tuotesekoitukset
  • tuoteloppumiset asemaverkostossa
  • toimitusten aikataulut: ajoissa/myöhässä
  • kuljettajien ajokäyttäytyminen
  • onnettomuudet: kuljettajan/kaluston aiheuttamat
  • päästöt
  • kuljettajan aiheuttamat tapaturmat
  • kuljettajan, säiliöauton ja purkupaikan siisteys

Sopimusliikennöitsijöidemme kuljetuskalustolle tehdään vuosikatsastuksen lisäksi myös turvatarkastus (öljyalan yhteinen European Truck Safety Control). Tarkastuksessa keskitytään erityisesti ajoneuvojen alustaan sekä säiliöautojen erikoisrakenteisiin. Liikennöitsijöiden lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Suomessa myös viranomaisten, alan vaikuttajien sekä päättäjien, kuten poliisin, Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry:n kanssa maantiekuljetustoiminnan kehittämiseksi yhtenäisempään ja turvallisempaan suuntaan.
 
Vuonna 2016 Nesteen liikennepolttoaineiden asemaverkostossa Suomessa aloitettiin koko jakeluketjun kattava tuotesekoituksenestojärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmän avulla muun muassa valvotaan purkutapahtuman maadoitusta, kaasujen talteenottojärjestelmän käyttöä sekä ylitäytönestojärjestelmän oikeaa kytkentää purun yhteydessä. Näin parannetaan purkutapahtuman turvallisuutta ja minimoidaan ympäristön kuormitusta sekä ympäristöriskin mahdollisuutta. Vuonna 2017 järjestelmä oli otettu käyttöön jo noin 90 % asemaverkostosta. Järjestelmä saadaan maanlaajuisesti käyttöön vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.

Keski-Euroopan maantiekuljetuksemme hoitavat sopimuskuljetusliikkeet, jotka niin ikään sitoutuvat noudattamaan turvaohjeitamme ja -sääntöjämme.

Rautatiekuljetukset

Nesteen rautatiekuljetukset hoitaa Suomessa VR. Omistamme ja hallinnoimme yhteensä kahdeksaa rautatieterminaalia Suomessa, Tallinnassa, Riikassa ja Pietarissa. Vastuullamme on huolehtia terminaaleissamme olevien rautatiekiskojen kunnossapidosta ja käytettävyydestä. 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmämme kattaa vastuullamme olevat toiminnot terminaaleissa. Nesteelle on myönnetty rautateitä Suomessa omistavilta tahoilta vaadittava Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) myöntämä turvallisuuslupa.

Auditoimme VR:n turvallisuuskäytännöt vuosittain. Teemme VR:n kanssa tiivistä yhteistyötä turvallisuuteen liittyvissä asioissa, ja meillä on VR:n kanssa esimerkiksi yhteinen verkkopohjainen turvallisuuskoulutus. Meillä on myös yhteiset turvallisuuden avainmittarit, joita seuraamme säännöllisissä kokouksissa sekä paikallisesti että johtotasolla. Lisäksi turvallisuushavainnot ja -poikkeamat käydään läpi säännöllisesti yhteisissä kokouksissa.

Keski Euroopassa Nesteen rautatiekuljetukset hoitaa ulkopuolinen rautatieoperaattori, joka myös vastaa rautatiekuljetuksien turvallisuudesta.

Merikuljetukset

Neste käyttää merikuljetuksissaan kumppaneita eikä enää omista merikuljetuskalustoa. Vastaamme käyttämiemme alusten kaupallisesta operoinnista, mutta niiden turvallisuudesta vastaavat niiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien mukaisesti alusten miehitys- ja hoitovarustamot. 
 
Ulkopuolisten tankkereiden arvioinnista ja hyväksynnästä Nesteen käyttöön vastaa konsernin merikuljetusriskienhallintatoiminto (ship vetting). Se seuraa myös käyttöömme vuokrattujen alusten turvallisuus- ja laatutasoa ohjaamalla yhteistoimintaa sekä auditoimalla aluksia ja niiden hoidosta vastaavia yhtiöitä. Auditoinneilla varmistetaan, että alukset täyttävät toimialan ja lakisääteiset vaatimukset sekä Nesteen omat turvallisuusperiaatteet. Kaikki käyttämämme alukset ovat kaksirunkoisia ja kaikki laivat itämeren liikenteessä ovat jäävahvistettuja.
 
Teemme aktiivista yhteistyötä eri viranomaisten ja pelastustoimijoiden kanssa muun muassa osallistumalla meripelastus- ja öljyntorjuntaharjoituksiin. 

Terminaalitoimintoja varten meillä on omat turvallisuusohjeet ja -käytännöt, joita merikuljetuksiamme hoitavien alusten pitää noudattaa.