You are here

Sertifioitu toimitusketju - raaka-ainetuotannosta lopputuotteeseen

Varmistamme uusiutuvien polttoaineidemme tuotannon vastuullisuuden sertifioinneilla. Osoitamme tuottamiemme polttoaineiden täyttävän Euroopan unionin biopolttoaineille asettamat vaatimukset käyttämällä muun muassa seuraavia sertifiointeja: ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ja HVO Scheme. Yhdysvalloissa uusiutuvien polttoaineidemme vastuullisuutta valvotaan Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen (EPA, Environmental Protection Agency) vastuullisuusvaatimusten mukaisesti. 

Kaikilla Neste uusiutuvia tuotteita valmistavilla jalostamoillamme on RSPO- ja Euroopassa vaadittava ISCC-sertifiointi sekä Yhdysvaltojen EPA-hyväksyntä. Tämä on osoitus siitä, että tuotanto ja raaka-aineiden hankinta ovat linjassa EU:n uusiutuvan energian direktiivin ja Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen vaatimusten kanssa ja että valmistamamme uusiutuvat tuotteet soveltuvat biovelvoitteen täyttämiseen EU:n jäsenvaltioissa ja Yhdysvalloissa.

ISCC raaka-aineriippumaton sertifiointijärjestelmä. RSPO sen sijaan on tarkoitettu erityisesti palmuöljyn sertifioimiseen. HVO Scheme soveltuu puolestaan sertifioimaan polttoaineita, jotka valmistetaan jätteistä ja tähteistä. Euroopan komissio hyväksyi HVO Scheme -järjestelmän vuonna 2014. Järjestelmän kehittämisestä vetovastuun kantoi Neste. Sitä käytetään tällä hetkellä erityisesti varmistamaan, että jäte- ja tähderaaka-aineista valmistettut biopolttoaineet täyttävät Euroopan Unionin uusiutuvan energian direktiivin (EU RED) vastuullisuusvaatimukset.

Kaikki hankkimamme palmuöljy on sertifioitua ja täysin jäljitettävää. Kaikilta uusiutuvien polttoaineiden valmistuksessa käytettäviltä raaka-aineilta ei kuitenkaan vaadita erillistä sertifiointia lopputuotteen sertifioimiseksi. Mikäli erillistä sertifiointia ei edellytetä, raaka-aineen tuotannon vastuullisuus ja lain vaatimusten täyttyminen todennetaan Nesteen vastuullisuuspolitiikan ja -periaatteiden sekä sen maan lainsäädännön mukaan, minne polttoaine on menossa. 

Mitä sertifioinneilla varmistetaan?

Sertifiointijärjestelmissä määritellään, millaista on vastuullinen toiminta, mitkä ovat sen kriteerejä ja millä tavalla toimitusketju tulee dokumentoida.

Sertifioinneilla varmistetaan, että tuotannossa:

  • ei ole raaka-aineiden viljelyä kielletyillä alueilla (esim. runsashiiliset alueet ja sademetsät)
  • tuotteen koko elinkaaren kattava kasvihuonekaasujen päästövähenemä lasketaan oikein
  • ei ole vaarannettu luonnon monimuotoisuutta tai uhanalaisia eläinlajeja
  • ei ole maakaappauksia
  • ei ole rikottu ihmisoikeuksia
  • on kunnioitettu työelämän oikeuksia.

Sertifioidut järjestelmät

Toimintaamme ohjaavat liiketoiminta-aluekohtaiset johtamisjärjestelmät, jotka vastaavat ISO:n ja OHSAS:n ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatustandardien vaatimuksia. Kaikki jalostamomme sekä Nesteen hoitamat huoltovarmuusvarastot on sertifioitu ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -standardien vaatimusten mukaisesti. Järjestelmien toimivuutta arvioidaan vuosittain sekä sisäisillä että ulkoisilla, riippumattoman tahon tekemillä auditoinneilla.

Nesteen sertifikaatit