You are here

Vastuullisesti tuotettu palmuöljy

Vaikka keskitymme nykyisin erityisesti jäte- ja tähderaaka-aineisiin, käytämme yhä myös vastuullisesti tuotettua, sataprosenttisesti sertifioitua ja alkulähteille jäljitettävää palmuöljyä. Palmuöljyn merkitys Nesteen raaka-ainevalikoimassa on pienentynyt viime vuosikymmenen aikana. Se on nykyisin yksi yli kymmenestä valikoimamme raaka-aineesta, ja sen osuus on viime vuosina ollut noin 20 prosenttia uusiutuvien raaka-aineiden käytöstämme.

Vuonna 2018 Neste käytti uusiutuvien tuotteidensa valmistukseen yhteensä 445,000 tonnia sertifioitua, jäljitettävää ja vastuullisesti tuotettua palmuöljyä. Tämä vastaa alle 0,5 % maailman palmuöljyn käytöstä ja alle 3 % biopolttoaineteollisuuden käytöstä globaalisti. 

Elintarviketeollisuus on edelleen suurin palmuöljyn käyttäjä maailmassa vastaten lähes 70 %:sta kaikesta käytöstä, biopolttoaineteollisuus 19 %:sta ja muut teolliset toimijat, lähinnä kemianteollisuus, lähes 14 %:sta (lähde: USDA, Oil World 2018/19).

Kaikki käyttämämme palmuöljy on ollut kokonaan jäljitettävää öljypalmuplantaasille asti vuodesta 2007 ja 100-prosenttisesti sertifioitua vuodesta 2013. Se täyttää täysin biopolttoaineiden vastuullisuutta koskevat vaatimukset ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä keskimäärin 69 %, kun se jalostetaan Neste MY uusiutuvaksi dieseliksi. Tämä ylittää selvästi uusiutuvan energian direktiivin (EU RED) biopolttoaineita koskevan vaatimuksen 50 % pienemmistä kasvihuonekaasupäästöistä.

Noin 27 % käyttämästämme palmuöljystä oli peräisin puristamoilta, joissa metaani otetaan talteen tai sen syntymistä ehkäistään muilla menetelmillä. Vuonna 2017 todensimme 50 % pienemmät metaanipäästöt suotonauhapuristimen käytöstä palmuöljypuristamoilla. Pyrimme edelleen nopeuttamaan metaanin välttämiseen tarkoitettujen menetelmien käyttöönottoa palmuöljyteollisuudessa.

Emme omista palmuöljyviljelmiä, eikä meillä ole omaa palmuöljyn jalostustoimintaa. Sen sijaan hankimme palmuöljyä Malesiasta ja Indonesiasta huolellisesti valituilta, vastuullisilta tuottajilta, jotka ovat sitoutuneet sertifiointiin ja vastuullisuusperiaatteisiin. Hankimme sertifioitua palmuöljyä suoraan tuottajayhtiöiltä sen sijaan, että ostaisimme erillisiä sertifikaatteja maailmanmarkkinoilta. Näin toimimalla saamme paremman näkyvyyden ja vaikutusmahdollisuuden toimitusketjuumme – mitä suorempi toimitusketju, sen parempi.

Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa valvoaksemme yhdessä toimitusketjujamme. Olemme säännöllisesti suorassa vuorovaikutuksessa toimittajiimme säännöllisesti. Tähtäämme pitkäaikaiseen yhteistyöhön raaka-ainetoimittajiemme kanssa, ja olemme yhä sitoutuneita tekemään enemmän kuin laki meiltä edellyttää varmistaaksemme, että hankkimamme palmuöljy on nyt ja jatkossa täysin vastuullisesti tuotettua. Työskentelemme yhdessä kehitysprojekteissa ja seuraamme toimittajiemme suoriutumista riippumattomien asiantuntijoiden, kuten auditoijien avustuksella.

Palmuöljy – ylivertainen öljyn tuotto, pienempi hiilijalanjälki

Öljypalmu (Elaeis guineensis) on monivuotinen kasvi, joka menestyy trooppisilla alueilla. Muihin öljykasveihin verrattuna sillä on ylivoimaisesti suurin öljyntuotto: keskimäärin 4 tonnia hehtaarilta ja parhaimmillaan jopa 8 tonnia hehtaarilta. Öljypalmun viljely on maankäytön kannalta erittäin tehokasta ja vähiten energiaa kuluttavaa moniin muihin öljykasveihin verrattuna. Öljypalmu tuottaa satoa ympäri vuoden useita vuosikymmeniä ja tarjoaa pysvän tulonlähteen viljelijöilleen.

Vastuullisesti tuotetulla palmuöljyllä on muita viljeltyjä öljykasveja pienemmät elinkaarenaikaiset päästöt. Tämän johdosta palmuöljystä jalostettu uusiutuva polttoaine vähentää merkittävästi ilmastopäästöjä ja tukee ilmastonmuutosta hillitseviä toimia.

On ”hyvää” ja ”huonoa” palmuöljyä”. Biopolttoaineteollisuutta koskeva lainsäädäntö edellyttää toimijoita varmistamaan, että sen käyttämä palmuöljy on todistettavasti vastuullisesti tuotettua ja että sen käyttö raaka-aineena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi polttoaineeksi jalostettuna. Biopolttoaineteollisuudelta vaaditaan myös käyttämänsä palmuöljyn täsmällisen alkuperän tuntemista aina öljypalmuplantaasitasolle asti. Tässä biopolttoaineteollisuus Neste mukaan lukien poikkeaa muista palmuöljyä käyttävistä aloista, kuten esimerkiksi elintarviketeollisuudesta.

Esimerkkejä vastuullisuusprojekteistamme ja yhteistyöstä

Metsäkadon ehkäiseminen

Vastustamme johdonmukaisesti kaikkia metsäkatoa aiheuttavia toimia. Olemme sitoutuneet ehkäisemään metsäkatoa omissa toimitusketjuissamme ja vaadimme samaa kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme. Metsäkatoa koskevat riskimme liittyvät ensisijaisesti palmuöljyn käyttöön. Siksi metsäkatoa ehkäisevässä työssä keskitymme palmuöljyteollisuuteen.

Pääasiallinen yhteistyökumppanimme tällä alueella on Consortium of Resource Experts (CORE). Tämä Daemeterin ja Proforestin asiantuntijoiden muodostama organisaatio tukee meitä erityisesti raaka-aineidemme toimitusketjujen läpinäkyvyyden jatkuvassa kehittämisessä sekä ympäristöriskiarvioinneissa ja näiden riskien ennaltaehkäisemisessä. 

Kaikki palmuöljytoimittajamme sitoutuivat jo vuonna 2015 metsäkadon vastaisiin periaatteisiin omissa toiminnoissaan sekä hankinnoissaan kolmansilta osapuolilta. Olemme arvioineet palmuöljytoimittajiemme ympäristöriskejä ja keskustelleet toimittajiemme kanssa ympäriskien hallinnasta heidän tiloillaan. Olemme tarjonneet toimittajillemme koulutusta varmistaaksemmei, että metsäkadon torjuntaa koskevat ohjeemme ymmärretään asianmukaisesti ja että ne otetaan tehokkaasti käyttöön. Olemme seuranneet heidän etenemistään periaatteiden jalkauttamisprosessissa. Olemme myös kehittäneet toimittajiemme kanssa yhteistyössä heille suunnattua vastuullisuusjärjestelmää digitalisoidaksemme ja parantaaksemme yhteydenpitoa ja toimitusketjumme seurantaa. 

Neste on edelleen energiasektorin ainoa toimija, joka raportoi toimistaan läpinäkyvästi osana CDP Forests -ohjelmaa. Tammikuussa 2019 Neste säilytti metsäkatoriskien hallinnasta CDP Forests -ohjelman johtavien yritysten Leadership-statuksen ja sijoittui “A-” (Forests, palm oil) ja “B” (Forests, cattle products) -listoille.

Pienviljelijät

Palmuöljyn tuotanto tarjoaa pysyvän tulonlähteen ja elinkeinon miljoonille ihmisille Kaakkois-Aasiassa. Suurempien tuottajayhtiöiden lisäksi palmuöljyn toimitusketjussamme oli vuonna 2018 myös yli 40 000 indonesialaista pienviljelijää, jotka ovat järjestäytyneet osuuskunniksi. 

Yhteistyömme palmuöljyä tuottavien pienviljelijöiden kanssa pyrkii parantamaan heidän ymmärrystään ja osaamistaan vastuullisuusasioissa. Vastuullisten toimintatapojen myötä pienviljelijät voivat sertifioida tuotantonsa; Neste edellyttää kaikilta palmuöljyn toimittajiltaan sitoutumista sertifiointiin. Yhteistyö auttaa pienentämään metsäkadon riskiä tarjoamalla pienviljelijöille tietoa vastuullisista sadon kasvattamisen keinoista. Hankkimalla raaka-aineita sertifioiduilta pienviljelijöiltä Neste tarjoaa taloudellisen kannustimen ylläpitää vastuullisia toimintatapoja ja jatkuvaa kehitystä.

Osallistumme edelleen kahteen pienviljelijöitä tukevaan hankkeeseen Malesiassa ja Indonesiassa. Lisätietoa hankkeista löytyy täältä

 

Työelämän oikeudet ja siirtotyöläiset

Työskentelemme päämäärätietoisesti yleisten ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi palmuöljyteollisuudessa. Nesteen ihmisoikeusohjelma alkanut vaikuttaa työelämän vastuullisuuskysymyksiin palmuöljyteollisuudessa. Myös projektimme palmuöljyn pienviljelijöiden kanssa tukevat sosiaalisten kysymysten kehittämistä palmuöljyteollisuudessa.

Neste on sitoutunut noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita sekä kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koko liiketoiminnassaan. Olemme sitoutuneet noudattamaan myös YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, ja meillä on häirintään, syrjintään, lapsityövoimaa, pakkotyöhön tai muuhun hyväksikäyttöön liittyen yksiselitteinen kielteinen kanta. Edellytämme vastaavia linjauksia myös kaikilta kumppaneiltamme.

Nesteen ihmisoikeusperiaatteet määrittelevät vaatimukset sille, miten varmistamme parhaat käytännöt ja eettiset liiketoimintatavat ratkaisevan tärkeiden ihmisoikeuskysymysten osalta. Ihmisoikeussitoumuksemme noudattaa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita (UNGP).

Varmistaaksemme ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja työelämän oikeuksien toteutumisen teemme kaikille toimittajiksemme pyrkiville yhtiöille tarkan ennakkoselvityksen (ns. due diligence) ennen toimittajaksi valitsemista. Selvityksessä arvioidaan toimittajien ihmisoikeuksiin, kuten työelämän oikeuksiin, lapsityövoiman käyttöön ja pakkotyöhön liittyvät toimintatavat.

Alueellinen projekti Siakissa, Indonesiassa

Olemme käynnistäneet yhteistyön useiden maailmanlaajuisten brändien kuten Unileverin, Pepsicon, Cargillin ja Danonen sekä suurten palmuöljytoimijoiden Golden Agrin ja Musim Masin sekä kansalaisjärjestöjen kanssa tavoitteenamme vaikutuksiltaan mittavan kestävän kehityksen mukainen muutos Siakin alueella Indonesiassa. Alueellista lähestymistapaa (ns. ”landscape approach) noudattavalla hankkeella pyritään kehittämään vastuullisuutta monien eri hyödykkeiden tuotannossa. Näitä ovat mm. palmuöljy, ananas ja kumi. Alueellisessa hankkeessa on mukana myös paikallishallinto, muita tärkeitä paikallisia toimijoita sekä kansalaisjärjestöjä, jotta saadaan aikaan vahvat paikalliset säännöt kestävän muutoksen vauhdittamiseksi.

SUSTAIN-hanke tiedon keräämisen ja jakamisen edistämiseksi

Neste on ohjausryhmän jäsenenä mukana SUSTAIN-aloitteessa, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen öljypalmunviljelijöitä, palmuöljyn prosessoijia, käyttäjiä, vastuullisuusasiantuntijoita ja teknisiä kumppaneita luomaan innovaatioita alueellisten vastuullisuushaasteiden ratkaisemiseksi (ns. ”sustainable landscape” -lähestymistapa) koko palmuöljyn toimitusketjussa. Apicalin perustamassa aloitteessa on mukana myös sen toimitusketjun loppupään tärkein kumppani Asian Agri sekä monia muita toimijoita. Aloitteen tavoitteena on kehittää lohkoketjupohjainen vastuullisuuden varmentamisalusta, jonka avulla voidaan kerätä ja jakaa vastuullisuus- ja jäljitettävyystietoja ja tehokkaasti seurata toimitusketjua yhteisen jäljitettävyysja raportointijärjestelmän kautta. Aloitteesta hyötyvät kaikki palmuöljyteollisuuden toimijat, koska se tuottaa läpinäkyvän prosessin, jonka avulla viljelmien jäljitettävyys paranee ja vastuullisuuteen pyrkivä yhteistyö lisääntyy pienviljelijöiden tasolle asti.