Vastuullisesti tuotettu palmuöljy

Palmuöljyn merkitys Nesteen raaka-ainevalikoimassa on pienentynyt viime vuosina. Vuonna 2017 sen osuus oli noin 20 prosenttia uusiutuvien raaka-aineiden käytöstämme.

Kaikki käyttämämme palmuöljy on ollut kokonaan jäljitettävää öljypalmuplantaasille asti vuodesta 2007 ja 100-prosenttisesti sertifioitua vuodesta 2013. Vuonna 2017 Neste käytti uusiutuvien tuotteidensa valmistukseen yhteensä 663,000 tonnia sertifioitua ja vastuullisesti tuotettua palmuöljyä.

Tämä vastaa alle 1 % maailman palmuöljyn käytöstä ja 6 % biopolttoaineteollisuuden käytöstä.

Emme omista öljypalmuplantaaseja tai operoi palmuöljyjalostamoja vaan hankimme palmuöljyä huolella valituilta, vastuullisilta, sertifiointiin ja kestävän kehityksen mukaisiin periaatteisiin sitoutuneilta tuottajilta Malesiasta ja Indonesiasta. 

Sertifioitua palmuöljyä

Hankimme sertifioitua palmuöljyä suoraan tuottajayhtiöiltä sen sijaan, että ostaisimme erillisiä sertifikaatteja maailmanmarkkinoilta, kuten esimerkiksi monet ruokateollisuuden toimijat tekevät. Näin toimimalla saamme paremman näkyvyyden ja vaikutusmahdollisuuden toimitusketjuumme – mitä suorempi toimitusketju, sen parempi.

Tähtäämme pitkäaikaiseen yhteistyöhön raaka-ainetoimittajiemme kanssa, työskentelemme yhdessä kehitysprojekteissa ja seuraamme toimittajiemme suoriutumista riippumattomien asiantuntijoiden, kuten auditoijien avustuksella.

Olemme sitoutuneita tekemään enemmän kuin laki meiltä edellyttää varmistaaksemme, että hankkimamme palmuöljy on nyt ja jatkossa täysin vastuullisesti tuotettua.

Palmuöljy – ylivertainen öljyn tuotto, pienempi hiilijalanjälki

Vastuullisesti tuotetulla palmuöljyllä on muita viljeltyjä öljykasveja pienemmät elinkaarenaikaiset päästöt. Öljypalmu (Elaeis guineensis) on monivuotinen kasvi, joka menestyy trooppisilla alueilla.

Muihin öljykasveihin verrattuna sillä on ylivoimaisesti suurin öljyntuotto: keskimäärin 4 tonnia hehtaarilta ja parhaimmillaan jopa 8 tonnia hehtaarilta. Öljypalmun viljely on maankäytön kannalta erittäin tehokasta ja vähiten energiaa kuluttavaa moniin muihin öljykasveihin verrattuna.

On ”hyvää” ja ”huonoa” palmuöljyä”. Biopolttoaineteollisuutta koskeva lainsäädäntö edellyttää toimijoita varmistamaan, että sen käyttämä palmuöljy on todistettavasti vastuullisesti tuotettua ja että sen käyttö raaka-aineena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi polttoaineeksi jalostettuna.

Biopolttoaineteollisuudelta vaaditaan myös käyttämänsä palmuöljyn täsmällisen alkuperän tuntemista aina öljypalmuplantaasitasolle asti. Tässä biopolttoaineteollisuus poikkeaa muista palmuöljyä käyttävistä aloista, kuten esimerkiksi elintarviketeollisuudesta.

Elintarviketeollisuus on edelleen suurin palmuöljyn käyttäjä maailmassa vastaten lähes 70 %:sta kaikesta käytöstä, kemianteollisuus 17 %:sta ja biopolttoaineteollisuus 16 %:sta (lähde: USDA).

Palmuöljystä jalostettu uusiutuva polttoaine vähentää ilmastopäästöjä merkittävästi. Vastuulllisesti tuotetusta palmuöljystä valmistettu Neste MY uusiutuva diesel™ pienentää kasvihuonekaasupäästöjä keskimäärin 69 % raakaöljypohjaiseen perinteiseen dieseliin verrattuna.

Jo 36 % hankkimastamme palmuöljystä tulee öljypuristamoista, joilla metaanin talteenottojärjestelmiä tai käytössään keinot metaanin synnyn ehkäisemiseksi. Yhdessä usean kumppanin kanssa olemme kehittäneet palmuöljypuristamojen käyttöön menetelmää metaanin synnyn ehkäisemiseksi.

Vuonna 2017 todensimme 50 % pienemmät metaanipäästöt suotonauhapuristimen käytöstä palmuöljypuristamoilla.

Esimerkkejä vastuullisuusprojekteistamme ja yhteistyöstä

Metsäkadon ehkäiseminen

Olemme sitoutuneet ehkäisemään metsäkatoa omissa toimitusketjuissamme ja vaadimme samaa kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme. Metsäkatoa koskevat riskimme liittyvät ensisijaisesti palmuöljyn käyttöön. Siksi metsäkatoa ehkäisevässä työssä keskitymme palmuöljyteollisuuteen.

Pääasiallinen yhteistyökumppanimme tällä alueella on CORE (The Consortium of Resource Experts). Tämä Daemeterin ja Proforestin asiantuntijoiden muodostama organisaatio tukee meitä erityisesti raaka-aineidemme toimitusketjujen läpinäkyvyyden jatkuvassa kehittämisessä sekä ympäristöriskiarvioinneissa ja näiden riskien ennaltaehkäisemisessä.

Kaikki palmuöljytoimittajamme sitoutuivat metsäkadon vastaisiin periaatteisiin myös hankinnoissaan kolmansilta osapuolilta jo vuonna 2015. Saimme vuoden 2017 alussa päätökseen palmuöljyn toimittajiamme koskevan ympäristöriskien arvioinnin.

Olemme keskustelleet toimittajiemme kanssa näiden riskien hallinnasta heidän tiloillaan. Olemme myös alkaneet tarjota toimittajillemme koulutusta sen varmistamiseksi, että metsäkadon torjuntaa koskevat ohjeemme ymmärretään asianmukaisesti ja että ne otetaan tehokkaasti käyttöön. Olemme seuranneet heidän etenemistään periaatteiden jalkauttamisprosessissa.

Vuonna 2017 aloimme päivittää metsäkadon estämistä ja vastuullista uusiutuvien raaka-aineiden hankintaa koskevaa ohjeistustamme yhteistyössä CORE:n kanssa. Kehitämme myös toimittajiemme kanssa yhteistyössä heille suunnattua vastuullisuusjärjestelmää digitalisoidaksemme ta parantaaksemme yhteydenpitoa ja seurantaa. 

Nesteelle myönnettiin vuonna 2017 erityisesti palmuöljyyn liittyvien metsäkatoriskien hallinnasta ”Leadership”-status CDP Forests -ohjelmassa

Pienviljelijät

Palmuöljyn tuotanto tarjoaa pysyvän tulonlähteen ja elinkeinon miljoonille ihmisille Kaakkois-Aasiassa. Suurempien tuottajayhtiöiden lisäksi palmuöljyn toimitusketjussamme oli vuonna 2017 myös lähes 36 000 indonesialaista pienviljelijää, jotka ovat järjestäytyneet osuuskunniksi. 

Pienviljelijöiden tuotannon vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä kehittämällä pyrimme mahdollistamaan heidän tuotantonsa sertifioinnin, mikä on edellytys Nesteen raaka-ainehankinnoille viljelijöiltä. 

Olemme sitoutuneet yhteistyöhankkeisiin, joiden tavoitteena on tukea pienviljelijöiden vastuullisuusosaamisen kehittymistä sekä vastuullisten toimintatapojen omaksumista: 

  • Lähdimme mukaan malesialaisen Wild Asia -järjestön koordinoimaan, palmuöljyn pienviljelijöitä koskevaan hankkeeseen Malesiassa. Vuonna 2017 tässä Malesian Borneossa toteutetussa hankkeessa oli 61 pienviljelijää ja sata maanviljelijää, jotka saivat hankkeen avulla RSPO:n ryhmäsertifioinnin vuonna 2017. Pyrimme hankekumppaniemme kanssa auttamaan näitä pienviljelijöitä lisäämään mahdollisuuksiaan päästä kansainvälisille markkinoille hankkimalla kansainvälisen International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) -sertifioinnin.
  • Olimme Indonesiassa mukana vastaavanlaisessa palmuöljytuottaja GAR:in (Golden Agri Resources) sekä SPKS- (Indonesian Palm Smallholders Union) ja WRI (World Resources Institute) -järjestöjen koordinoimassa pienviljelijähankkeessa.

Työelämän oikeudet ja siirtotyöläiset

Neste on sitoutunut noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita sekä kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koko liiketoiminnassaan. 

Olemme sitoutuneet noudattamaan myös YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, ja meillä on häirintään, syrjintään, lapsityövoimaa, pakkotyöhön tai muuhun hyväksikäyttöön liittyen yksiselitteinen kielteinen kanta. Edellytämme vastaavia linjauksia myös kaikilta kumppaneiltamme.

Julkaisimme Nesteen ihmisoikeusperiaatteet kokonaisuudessaan syksyllä 2017. Niissä määritetään vaatimukset sille, miten varmistetaan parhaat käytännöt ja eettiset liiketoimintatavat ratkaisevan tärkeiden ihmisoikeuskysymysten osalta. Päivitimme myös ihmisoikeussitoumuksemme, joka ensimmäisen kerran julkaistiin vuonna 2015 ja joka noudattaa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita (UNGP).

Varmistaaksemme ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja työelämän oikeuksien toteutumisen teemme kaikille toimittajiksemme pyrkiville yhtiöille tarkan ennakkoselvityksen (ns. due diligence) ennen toimittajaksi valitsemista. Selvityksessä arvioidaan toimittajien ihmisoikeuksiin, kuten työelämän oikeuksiin, lapsityövoiman käyttöön ja pakkotyöhön liittyvät toimintatavat.

Työskentelemme päämäärätietoisesti yleisten ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi palmuöljyteollisuudessa. Järjestimme helmikuussa 2017 Indonesiassa palmuöljyn toimittajillemme ja muille keskeisille sidosryhmillemme työpajan. Työpajoista on kehittynyt vuotuinen tapahtuma sen jälkeen, kun järjestimme niistä ensimmäisen Malesiassa 2015.

Helmikuun työpajassa kerroimme keskeisiä havaintoja Indonesiassa tehdystä sosiaalisia kysymyksiä ja työvoimaa koskeneesta arvioinnista, joka oli tehty marraskuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana. Niissä käsiteltiin palmuöljyviljelmien ja -puristamoiden työolosuhteita. Merkittäviä havaintoja olivat muun muassa, että matalat palkat ja työntekijöiden edustus (lähinnä riittämättömät valitusmekanismit) ovat Indonesian palmuöljyteollisuuden keskeisiä ongelmia. Keskeisin kumppanimme tällä osa-alueella on BSR (Business for Social Responsibility).

Työpajat sekä muut keskeiset ihmisoikeuksiin liittyvät toimenpiteemme on kiteytetty aikajanalle. Myös projektimme palmuöljyn pienviljelijöiden kanssa tukevat sosiaalisten kysymysten kehittämistä palmuöljyteollisuudessa.