You are here

Neste luo arvoa

Neste luo arvoa yhteiskunnalle auttamalla asiakkaitaan vähentämään ilmastopäästöjä tie-, lento- ja meriliikenteen käyttöön kestävästi tuottamillaan vähäpäästöisemmillä ratkaisuilla sekä kemian- ja muoviteollisuuden tarpeisiin kehittämillään uusiutuvilla ja kiertotalous ratkaisuilla.

Nesteen arvonluonti perustuu yhtiön korkealaatuisiin tuotteisiin, globaaliin liiketoimintamalliin raaka-ainehankinnassa ja tuotteiden myynnissä, syvälliseen tietämykseen fossiilisia ja uusiutuvia tuotteita koskevasta sääntelystä ja maailmanlaajuisen asiakaskunnan erityisvaatimuksista sekä tuotteiden ja ratkaisujen jatkuvaan innovointiin ja kehittämiseen. Muut kuin taloudelliset varat – kuten tuotannon, myynnin ja hankinnan asiantuntemus – ovat myös olennainen osa Nesteen arvonmuodostusta.

Nesteen arvonluontikaavio

Nesteen arvonluontikaavio

Arvonluonnin arviointi

Yhtiön ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Niiden voimakkuus vaihtelee liiketoiminta-alueen, maan ja tuotteen mukaan. Nesteelle on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, miten se luo arvoa yhteiskunnassa näiden osalta. Yhtiön arvoketjun arviointi on yhä tärkeämpää, ja sitä edellyttävät sidosryhmät, etenkin sijoittajat.

Kun ymmärrämme, miten luomme arvoa osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle, voimme arvioida rooliamme yhteiskunnassa, tunnistaa ja hallita riskejä sekä tunnistaa pitkän aikavälin liiketoimintamahdollisuuksia. Sidosryhmiemme näkemysten ja odotusten ymmärtämisellä on lisäksi ratkaiseva vaikutus yhtiömme menestykseen ja toimintamme hyväksyttävyyteen. Siksi päivitämme olennaisuusarviointimme joka toinen vuosi.

Selvittämällä, miten Neste luo arvoa, voimme juurruttaa vastuullisuutta yhä syvemmälle päivittäiseen liiketoimintaamme ja kehittää työkaluja päätöksentekoon ja vastuullisuustyön johtamiseen. Määrittämällä arvonluonnin kehyksen voimme ymmärtää ja hahmottaa entistä paremmin, miten vastuullisuus sisältyy arvonluontiin ja minkälaista pääomaa tarvitaan menestyksekkääseen liiketoimintaan. Arvonluonnin konkretisointi auttaa meitä arvioimaan eri vaikutusten merkitystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja ottamaan ne liiketoimintapäätöksissämme huomioon. Edellä mainittujen hyötyjen vuoksi arvonluontikaaviota käytetään Nesteen strategiatyössä ja vastuullisuuden johtamisessa esimerkiksi tavoitteiden asettamisessa. Eri osa-alueiden sisäiset asiantuntijat arvioivat, miten Neste luo arvoa edellä mainittujen osa-alueiden osalta, ja Nesteen johtoryhmä hyväksyy sen. Arvonluontikaavio on integroitua raportointia koskevien ohjeiden mukainen.