You are here

Olennaisuusarviointi

Sidosryhmiemme näkemysten ja odotusten ymmärtämisellä on ratkaiseva vaikutus yhtiömme menestykseen ja toimintamme hyväksyttävyyteen. Teemme joka toinen vuosi olennaisuusarvioinnin keskeisten sidosryhmiemme kanssa, jotta tunnistamme asiat, joihin meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota vastuullisuustyössämme. 

Viimeisin arviointi tehtiin keväällä 2018. Siihen osallistui 161 sidosryhmien edustajaa. Arvioinnissa tunnistettiin yhdeksän olennaista aihetta vastuullisuusohjelmamme perustaksi. Olennaisuusmatriisissa nämä keskeiset vastuullisuusaiheet on kuvattu liiketoimintojemme ja sidosryhmiemme näkökulmasta.

Päivitetty olennaisuusmatriisimme on esitetty alla:

Olennaisuusmatriisi 2018

Olennaisuusarvioinnin tulokset ja matriisin sisältö

Matriisissa esitetyt olennaiset aiheet ovat pääosin samat kuin aiempina vuosina. Olennaisuusarvioinnin laajuus määritettiin kuitenkin uudelleen GRI-standardien mukaisesti. Nesteen olennaisimmat aiheet tunnistettiin yhtiön liiketoiminnan, sidosryhmien ja arvioitujen yhteiskuntavaikutusten perusteella. Arviointi vahvisti näkemystämme siitä, että meidän on edelleen panostettava uusien uusiutuvien tuotteiden kehittämiseen, yhtiön toimitusketjujen hallintaan ja läpinäkyvyyteen sekä turvalliseen ja tapaturmattomaan toimintaan. 

Olennaisuusarvioinnin prosessi 2018

Olennaisuusarviointi alkoi vastuullisuuden kontekstianalyysilla, jossa tunnistettiin alustavasti ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa koskevia näkökohtia. Kontekstianalyysin tuloksia hyödynnettiin sidosryhmien haastatteluissa ja arvonluonnin kartoituksessa, jotka tehtiin samanaikaisesti olennaisuusarvioinnin kanssa. Analyysi sisälsi seuraavat aineistot: 

  • Nesteen olennaisuusarviointi 2016
  • Nesteen strategia
  • Maailmanlaajuiset vastuullisuustekijät
    • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
    • Ulkoiset vastuullisuusvaatimukset (esim. DJSI-kriteerit)

Olennaisuusarvioinnissa olennaisimmat aiheet tunnistettiin haastattelujen sekä ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille tehdyn kyselyn avulla. Aiheiden käsittelyä jatkettiin sisäisissä työpajoissa ja ohjausryhmien kokouksissa. Näkemyksiä ja palautetta kerättiin myös Nesteen johdolta ja muilta asiantuntijoilta. Vuoden 2016 arvioinnissa olennaisiksi tunnistetut aiheet sisällytettiin olennaisuusarviointiin. Kiertotalous oli useimmin mainittu uusi vastuullisuusnäkökohta. Sen kuitenkin mainitsi alle 10 prosenttia sidosryhmien edustajista, joten sitä ei otettu mukaan olennaisuusmatriisiin. Kiertotalous on silti Nesteelle tärkeää, sillä se liittyy raaka-aineiden käyttöömme. 

Haastatteluissa käytiin läpi seuraavat aiheet:

  • Vuoden 2016 arvioinnissa tunnistettujen olennaisten aiheiden arviointi
  • Uudet mahdolliset olennaiset aiheet
  • Nesteen arvonluonti 

Sisäisiltä (29 %) ja ulkoisilta (71 %) sidosryhmiltä saatiin yhteensä 161 vastausta haastatteluissa ja kaikille sidosryhmille tarkoitetussa verkkokyselyssä. Haastatteluihin valitsimme 28 (17 %) keskeisten sidosryhmiemme edustajaa. Vastauksista 83 prosenttia tuli kyselyyn. Haastatteluihin ja kyselyyn osallistuneet sidosryhmien edustajat olivat Suomesta (66 %), Pohjois-Amerikasta (14 %), Euroopasta (10 %), Skandinaviasta (4 %), Aasiasta (3 %), Venäjältä (1 %) ja muista maista (2 %). Vastaajia oli yli kymmenestä sidosryhmästä. 

Kaikki sidosryhmät osallistuivat. Suurimmat vastaajaryhmät olivat asiakkaat ja kuluttajat (27 %), Nesteen työntekijät (22 %), analyytikot ja osakkeenomistajat (13 %), tavaroiden, palvelujen ja raaka-aineiden toimittajat (9 %) ja kansalaisjärjestöt (6 %). Analyytikkojen ja osakkeenomistajien sekä kansalaisjärjestöjen edustajien osuus kaikista haastateltavista oli 43 %, ja kummankin ryhmän edustajia oli yhtä monta. Haastateltavat ja kyselyyn vastanneet arvioivat lähes kaikkia aiheita samankaltaisesti. Ainoa poikkeus oli aihe ”oikeudenmukaiset ja yhdenvertaiset työmahdollisuudet”, jota kyselyyn vastanneet pitivät tärkeämpänä kuin haastateltavat. Nämä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien näkemykset on esitetty olennaisuusmatriisin y-akselilla. 

Aihetta ”yhteiskunnallinen merkitys” (x-akseli) arviointiin Nesteen sisäisissä työpajoissa, joissa olennaisia aiheita arvioi kolme ryhmää. Ne koostuivat ympäristön, yhteiskunnan ja talouden asiantuntijoista. Kukin ryhmä arvioi olennaisten aiheiden yhteiskunnallisia vaikutuksia omasta näkökulmastaan.

Nesteen johtoryhmä hyväksyi olennaisuusmatriisin toukokuussa 2018.

Olennaiset aiheet ja haastattelujen tulokset

Suurin osa sidosryhmistä piti vähähiilisiä ratkaisuja tärkeimpänä aiheena. Aihe arviointiin tärkeimmäksi sidosryhmien laadullisissa haastatteluissa. Näyttää siltä, että Neste luo eniten arvoa yhteiskunnalle tarjoamalla sidosryhmilleen kestäviä ratkaisuja, joilla ne voivat lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Kestävät raaka-aineet ja vastuullinen hankinta olivat tärkeimpiä sidosryhmille. Nesteellä katsotaan olevan suurin vaikutus ja arvonluontipotentiaali toimitusketjunsa kautta. Suuri osa potentiaalista liittyy fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen uusiutuvilla. Kestävien raaka-aineiden osalta pidettiin erittäin tärkeänä myös raaka-ainetoimitusten jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä.

Tapaturmaton toiminta ja työntekijöiden ja yhteiskunnan turvallisuus oli tärkeämpää Nesteen työntekijöille ja paikallisille sidosryhmille (lähellä Nesteen tuotantolaitoksia) kuin ulkoisille sidosryhmille yleensä.

Hyvä yrityskansalaisuus ja etiikka oli neljänneksi tärkein olennainen aihe. Nesteelle hyvä yrityskansalaisuus tarkoittaa arvonluontia toimintamaissa maksamalla veroja, luomalla työpaikkoja, lisäämällä tietoisuutta kestävästä kehityksestä (EduCycle) ja käymällä jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.

Luonnon monimuotoisuuden ja metsien vastuullisen käytön katsottiin liittyvän vahvasti arvonluontiin raaka-aineiden toimitusketjussa. Moni sidosryhmien edustaja piti erittäin tärkeänä, että Neste vaalii luonnon monimuotoisuutta, hillitsee luonnonvarojen ehtymistä ja kiinnittää huomiota maankäytön kysymyksiin toimitusketjussaan. 

Resurssien tehokasta käyttöä ei pidetty erityisen tärkeänä olennaisten aiheiden joukossa. Nesteen omien toimintojen osalta sidosryhmien näkemys oli, että resurssitehokkuutta voitaisiin parantaa. Sidosryhmät olivat kuitenkin sitä mieltä, että taloudellisesti kannattava yritys keskittyy lähtökohtaisestikin resurssitehokkuuteen.

Ihmisoikeuksia pidettiin yleisesti erittäin tärkeinä yritysten liiketoiminnalle, ja Nesteellä on oltava selkeät ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevat käytännöt kaikissa toiminnoissaan. Ihmisoikeudet eivät kuitenkaan olleet viiden tärkeimmän olennaisen aiheen joukossa.

Oikeudenmukaiset ja yhdenvertaiset työmahdollisuudet olivat tärkeämpiä Nesteen sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille. Oikeudenmukaiset ja yhdenvertaiset työmahdollisuudet eivät vaikuta kaikkien ulkoisten sidosryhmien päätöksentekoon, eivätkä ne ole laajamittaisen arvonluonnin kannalta tärkein aihe. Oikeudenmukaiset ja yhdenvertaiset työmahdollisuudet oli olennaisuusarvioinnissa seitsemänneksi tärkein aihe ennen taloudellista kannattavuutta.

Taloudellinen kannattavuus ja taloudellinen vastuu omistajille -aihetta pidettiin terveen yhtiön kulmakivenä ja kaiken liiketoiminnan perustekijänä. Sitä ei kuitenkaan pidetty yleisesti erityisen tärkeänä olennaisuusarvioinnin yhteydessä.