Vastuullisuus

Nesteen eettiset säännöt palvelutoimittajille

Neste on sitoutunut noudattamaan toimintaansa koskevia lakeja, säädöksiä ja kansainvälisiä yleissopimuksia. Näissä eettisissä säännöissä määritellään ne perusvaatimukset, joita Neste odottaa kaikkien toimittajiensa noudattavan ja toteuttavan liiketoiminnassaan. 

Neste toimii rehellisesti toimittajiaan kohtaan ja kohtelee näitä ammattimaisesti, reilusti ja tasapuolisesti. Toimittajan kykyä täyttää näiden eettisten sääntöjen vaatimukset pidetään merkittävänä tekijänä silloin, kun Neste päättää liikesuhteen aloittamisesta tai jatkamisesta toimittajan kanssa. 

Toimittajia koskevat perusvaatimukset

Lakien, säädösten ja ohjeiden noudattaminen

Toimittajan tulee liiketoiminnassaan noudattaa kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Toimittajan tulee erityisesti varmistaa, että kaikki sen velvoitteet ja sitoumukset Nestettä kohtaan toteutetaan tavalla, mikä ei ole ristiriidassa toimittajaan, Nesteeseen tai näiden välisiin sopimuksiin sovellettavien lakien, säädösten tai määräysten  kanssa. Toimittajan tulee toimia Nesteen kulloinkin antamien toimitukseen tai työsuoritukseen liittyvien ohjeiden mukaisesti. 

Johtamisjärjestelmä

Toimittajalla on oltava asianmukainen johtamisjärjestelmä, jolla se varmistaa näiden eettisten sääntöjen sekä soveltuvien lakien ja säädösten noudattamisen omassa liiketoiminnassaan.

Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet

Toimittajan on noudatettava kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia. Toimittaja ei saa käyttää missään toiminnassaan lapsi- tai pakkotyövoimaa, ja sillä on oltava tämän vaatimuksen noudattamisen varmistava järjestelmä.

Toimittajan on kunnioitettava Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen mukaisia ihmisoikeuksia.

Turvallisuus ja työsuojelu

Toimittajan on varmistettava työntekijöidensä turvallisuus ja turvalliset työskentelyolosuhteet.

Ympäristövaikutukset

Toimittajan on minimoitava toimintansa haitalliset ympäristövaikutukset ja osoitettavaa jatkuvaa parantamista näiden vaikutusten minimoimisessa.

Liiketoiminnan rehellisyys

Toimittajan on toimittava eettisesti ja vastuullisesti sekä kilpailtava rehellisesti. Korruptiota ja lahjontaa ei hyväksytä missään muodossa. Toimittajan on varmistettava, että sillä on mahdollisten eturistiriitatilanteiden varalta riittävät menettelytavat, ja että kaikista liiketoimista pidetään asianmukaisesti kirjaa.

Alihankinta ja toimittajan omat toimittajat

Toimittajan on varmistettava, että sen omat toimittajat ja alihankkijat noudattavat omassa toiminnassaan sääntöjä, jotka vastaavat näiden eettisten sääntöjen vaatimuksia tai ylittävät ne.

Rikkomusten ilmoittaminen ja neuvojen kysyminen

Toimittajan on ilmoitettava Nesteelle välittömästi kaikista näiden eettisten sääntöjen rikkomuksista tai tähän liittyvistä epäilyistä. Toimittaja ei saa ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin sellaista henkilöä vastaan, joka vilpittömässä mielessä pyytää neuvoja tai ilmoittaa rikkomuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta. 

Näihin eettisiin sääntöihin liittyvät ilmoitukset ja tiedustelut tehdään osoitteeseen suppliercode@neste.com.