You are here

Nesteen ympäristötiekartta – esimerkkejä edistysalueista

Nesteen ympäristötiekartta

Lue lisää edistysalueista

Lue lisää muista edistysalueista vastuullisuusraportistamme 2017 sivuilta 42-44.

Resurssitehokkuuden parantaminen uusiutuvien tuotteiden tuotannossa

Uusiutuvien tuotteiden tuotannon resurssitehokkuuteen vaikuttaa pääasiassa tehokkuus, jolla uusiutuvat raaka-aineet prosessoidaan lopputuotteiksi. Asetimme vuonna 2017 resurssitehokkuustavoitteen uusiutuvan öljyn hävikin seuraamiseksi uusiutuvien tuotteiden jalostuksen esikäsittelyssä. Tällä pyritään kiinnittämään asiaan enemmän huomiota ja nopeuttamaan parannusten aikaansaamista. Sluiskilin esikäsittelylaitoksen hankinta edistää resurssitehokkuutta uusiutuvien tuotteiden tuotannossa. 

Osa uusiutuvien raaka-aineiden määrästä ”häviää” esikäsittelyssä, kun uusiutuva raaka-aine suodatetaan valkaisusavella. Esikäsittelyprosessin jätteenä muodostuu käytettyä valkaisusavea (spent bleaching earth, SBE,), joka sisältää uusiutuvan öljyn jäämiä. SBE:tä voidaan käyttää tehokkaasti uudelleen monin tavoin. Rotterdamin alueella SBE:tä hyödynnetään yhteispoltossa vihreän sähkön tuottamiseen. Jäännösöljyä voidaan käyttää omassa tuotannossa, kun taas valkaisusavea käytetään materiaalina betoniteollisuudessa. 

Ympäristön tila toimipaikoillamme

Jatkuvaa ilmanlaadun seurantaa jatkettiin jalostamojemme läheisyydessä. Ilmanlaatu jalostamoillamme Porvossa ja Naantalissa oli yleisesti hyvä vuonna 2017. Alitimme kaikki Suomen ja EU:n asettamat ohje- ja raja-arvot ja täytimme pääosin WHO:n näitäkin tiukemmat suositukset.

Nesteen toiminnan vaikutus paikalliseen ilmanlaatuun Rotterdamissa ja Singaporessa on vähäinen, koska päästöjen määrä on pieni.

Singaporen ja Rotterdamin tuotantolaitosten maaperä on puhdas; maaperän saastuminen on estetty varotoimilla. Porvoon ja Naantalin jalostamoillamme on historian aikana kertynyttä maaperän saastumista. Uuden saastumisen esiintyminen on estetty varotoimilla. Korjaaviin toimiin ryhdytään tarpeen mukaan riskiarvioinnin perusteella.

Epäpuhtauksien hallinnan osalta tarjosimme Porvoon jalostamoa Suomen ympäristökeskuksen tekemään perfluoro-oktaanisulfonaattihapon (PFOS) ja perfluoro-
oktaanihapon (PFOA) yhdisteiden käynnissä olevaan arviointiin. PFOS- ja PFOA-yhdisteitä pidetään erityisesti pintavesistöjä saastuttavina yhdisteinä sekä globaalisti saastuttavina niiden pysyvyyden ja biokertyvyyden vuoksi. Neste on käyttänyt kyseisiä yhdisteitä sisältävää sammutusvaahtoa Porvoon jalostamoalueella vuosikymmeniä palontorjunnan harjoitteluun. Vuosina 2016 ja 2017 tehtiin maarakennustöitä uutta voimalaitosta varten Porvoon Kilpilahden teollisuusalueella, jolla jalostamomme sijaitsee. Tuolloin palokunnan vanhan harjoitusalueen maaperästä poistettiin fluoriyhdisteitä, kuten PFOS-yhdistettä. Uusi paloharjoitusalue rakennettiin noudattaen entistä parempia maaperän suojaustoimenpiteitä, joilla estetään maaperän saastuminen tulevaisuudessa. 

Otimme käyttöön kehittyneen toissijaisen säiliön sekä maaperän ja pohjaveden suojeluratkaisuja joillakin pohjaveden valuma-alueilla sijaitsevilla asemaverkostomme asemilla. Suojausratkaisuun sisältyy useita suojakerroksia bentoniittia ja HDPE-vuorauksia sekä kaksoisvaippasäiliöitä, kaksoisvaippaputkistoja, kaksoisvaippaisia öljyn ja veden erottimia ja erityisiä patoja sinänsä epätodennäköisten vahingossa tapahtuvien polttoainepäästöjen pysäyttämiseksi. Nämä suojarakenteet ylittävät jopa jakeluasemastandardissa SFS 3352:2014 asetetut tiukat vaatimukset.

Vesiensuojelun ja jätevesien käsittelyn parannukset

Tavoitteenamme on vastuullinen veden käyttö ja veteen liittyvien riskien minimointi sekä omassa toiminnassamme että toimitusketjussamme. 

Singapore on luokiteltu Water Resources Institute -järjestön Water Risk Atlas -kartastossa suuren veteen liittyvän riskin alueeksi. Tämä on tiedostettu jo pitkään Singaporen vesistrategiassa, jonka avulla maa on onnistunut rakentamaan kansainvälisesti tunnustetun, tehokkaan ja kestävän vedenjakelun. Tämän vuoksi Neste käyttää lähes yksinomaan talteen otettua jätevettä ja suoloista puhdistettua vettä tuotannossaan Singaporen jalostamolla. Lisäksi uusiutuvien tuotteiden tuotantoprosessissamme syntyy uutta vettä, jonka avulla Neste voi pienentää vesijalanjälkeään laskemalla tämän uuden veden Singaporen talteen otetun veden järjestelmään.

Kaikilla tuotantolaitoksillamme (Porvoossa, Naantalissa, Singaporessa ja Rotterdamissa) jalostusprosessissa tarvittava jäähdytysvesi otetaan merestä ja palautetaan takaisin lähteeseensä samanlaisessa kunnossa, vain hieman lämmenneenä. 

Myös meriveden laatu pystyttiin pitämään tyydyttävällä tasolla lähellä Porvoon ja Naantalin jalostamoja, joista jätevesi lasketaan mereen puhdistamisen jälkeen. Öljypäästöjen määrä oli erittäin vähäinen. Vuonna 2017 tapahtuneista jäteveteen laatuun liittyvistä haasteista johtuen käynnistimme Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla tekniset parannukset jäteveden käsittelylaitteisiin ja kehitimme jäteveden käsittelyn toimenpiteitä. Näissä uusiutuvia tuotteita valmistavissa jalostamoissa syntyvillä jätevesillä on vain rajallinen vaikutus vesistöjen laatuun ja vesihuoltojärjestelmiin.  

Vuoden 2016 lopulla aloitimme projektin, jonka tarkoituksena on asentaa entistä tehokkaammat jäteveden käsittelyjärjestelmät Venäjällä sijaitseville asemillemme. Uusi järjestelmä käsittelee autopesujen jätevedet entistä paremmin, parantamalla lähinnä metallien poistoa. Uuden järjestelmän avulla voimme myös vähentää vedenkulutusta vesijohtoverkosta 70 % ja korvata sen kierrätetyllä vedellä. Uusi järjestelmä on nyt toiminnassa yhdellä asemalla, ja suunnitelmien mukaan se asennetaan kahdelle muulle asemalle 2018-2019 välisenä aikana.

Resurssitehokkuutta edistävät yhteistyöhankkeemme

Vuonna 2016 ylitimme vuosille 2009–2016 asettamamme energiansäästötavoitteen 660 GWh saavuttamalla 855 GWh:n energiansäästöt verrattuna vuoden 2008 energiankäyttötasoon. Tavoite oli osa Suomen energiaintensiivisten teollisuusalojen energiatehokkuusohjelmaa.

Vaikka paransimmekin selvästi energiatehokkuuttamme kyseisellä kaudella, jalostamojen hiilidioksidipäästöt eivät vähentyneet samassa suhteessa. Tämä johtui siitä, että jalostamoidemme käyttöaste oli korkea ja erityisen korkealaatuisten tuotteiden osuus kasvoi. Korkeamman laatuluokan tuotteiden käsittely vaatii enemmän energiaa jalostettaessa raakaöljyä tavallista tehokkaammin.

Osallistumme edelleen energiatehokkuusohjelmiin. Asetimme uudeksi energiansäästötavoitteeksemme tehostaa toimintaamme 500 GWh:lla vuosien 2017–2025 aikana verrattuna vuoden 2014 tasoon. Uusi energiatehokkuuden säästötavoite on kunnianhimoinen ja edellyttää uusia investointeja.

Neste on valmis osallistumaan vapaaehtoisesti Suomen ympäristöministeriön ehdottamaan käytetyn voiteluöljyn talteenotto-ohjelmaan. Kyseessä on käytetyn öljyn talteenottoa koskeva Green deal -sopimus. Tässä ohjelmassa öljyteollisuuden toimijoiden edellytetään edistävän käytetyn öljyn talteenottoa ja varmistavan ympäristön kannalta kestävä jäteöljyn hävittäminen regenerointia priorisoiden.

Suunnittelimme asemaverkostollemme ohjelman parantaaksemme tiettyjen ympäristön kannalta kriittisten toimintojen ja laitteiden, kuten öljyn ja veden erottimien ja kokoojakaivojen, kunnossapitoa. Ohjelma on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 aikana.