You are here

Nesteen yhteistyö pienviljelijöiden kanssa auttaa pienentämään metsäkatoriskiä

Pienviljelijät ovat osa Nesteen palmuöljyn toimitusketjua. Nykyään noin 40 000 pienviljelijää tarjoaa palmuöljyä Neste uusiutuviin tuotteisiin. Nämä palmuöljymäärät ovat ISCC-sertifioituja ja jäljitettävissä öljypalmuviljelmille asti, kuten esimerkiksi EU:n uusiutuvan energian direktiivi edellyttää. 

Palmuöljyn vastuullisuuteen keskittyvän Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) -organisaation mukaan pienviljelijät muodostavat noin 40 prosenttia maailman palmuöljyntuotannosta, mikä tekee pienviljelijöistä merkittäviä toimijoita palmuöljyteollisuuden vastuullisuuden näkökulmasta. Pienviljelijät kasvattavat öljypalmuja pienemmässä mittakaavassa.  Viljely on pienviljelijän perheen pääasiallinen tulonlähde. Perhe puolestaan ​​tarjoaa suurimman osan työvoimasta viljelmillä. 

World Resources Industry -järjestön mukaan pienviljelijöillä saattaa olla riittämättömät tiedot ja resurssit tuottaa palmuöljyä kestävästi. Esimerkiksi metsien laittomat hakkuut ja kasvillisuuden kulotukset uuden viljelyalan saamiseksi yhdistetään edelleen sertifioimattomiin pienviljelijöihin, vaikka kyseiset menetelmät tiedetään vaarallisiksi ja eikä niitä pidetä hyväksyttävinä palmuöljyn sertifioinnin näkökulmasta.

Indonesian suurimman pienviljelijäryhmän muodostavat riippumattomat pienviljelijät eivät yleensä ole sidoksissa mihinkään tiettyyn yritykseen tai puristamoon. Siksi heidän toimintaansa ei valvota yritysten toimesta eivätkä he saa näiltä koulutusta tai tukea. Tämä yhdistettynä vähäisempiin tietoihin hyvistä viljelykäytännöistä on johtanut heikompaan tuottavuuteen ja vastuullisuusnäkökulmien vähäisempään huomioimiseen alan keskiarvoon verrattuna.

Neste kehittää aktiivisesti pienviljelijöiden vastuullisuutta ja asiantuntemusta.

Olemme sitoutuneet tukemaan pienviljelijöitä vastuullisuustietämyksen ja -asiantuntemuksen kehittämisessä. Olemme jo vuosia olleet mukana kansalaisjärjestöjen hankkeissa, joiden tavoitteena on ollut kannustaa ja mahdollistaa pienviljelijöille vastuullisten käytäntöjen omaksuminen ja sertifiointi. Vastuulliset toimintatavat mahdollistavat pienviljelijöille muun muassa palmuöljytuotannon kasvattamisen ilman viljelyn laajentamista uusille alueille. Tämä on keskeistä metsäkadon riskin pienentämisen kannalta. Sertifiointi, kuten International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), tarjoaa pienviljelijöille pääsyn korkeamman arvon markkinoille ja yhteyden valikoivampiin asiakkaisiin, kuten Nesteeseen ja muihin biopolttoaineiden tuottajiin. Nämä toimivat pienviljelijöille kannustimina sitoutua vastuullisiin käytäntöihin pysyvästi. 

Yhteistyötä vastuullisuuden parantamiseksi Malesiassa

Neste on osallistunut vuodesta 2017 lähtien malesialaisen Wild Asia -kansalaisjärjestön koordinoimaan hankkeeseen, jossa on mukana Malesiassa palmuöljyä tuottavia pienviljelijöitä. Kolmas kumppani hankkeessa on malesialainen palmuöljyn ja kumin tuottaja ja kemikaalien valmistaja Kuala Lumpur Kepong Berhard (KLK). 

Hankkeen tavoitteena on parantaa Malesian pohjoisosassa sijaitsevan Sabahin alueen pienviljelijöiden vastuullisuutta ja lisätä heidän tuottamansa jäljitettävän ja vastuullisen palmuöljyn määrää Kinabatanganin alueella. Kinabatangan on Sabahin pisin ja tärkein joki, joka on peräti 560 km pitkä ja jonka valuma-alue on 16 800 km2. Se on tärkein veden lähde ympäröiville alueille ja Sandakanin kaupunkialueille.

Hanke auttaa viljelijöitä ymmärtämään vastuullisuutta koskevia lakeihin perustuvia vaatimuksia sekä näihin liittyviä prosesseja. Se jakaa parhaita käytäntöjä ja mahdollistaa tiedon jakamisen myös vertaisten kanssa sekä osallistumisen esittelyhankkeisiin. Yhdessä projektikumppaneidemme kanssa autamme näitä pienviljelijöitä saavuttamaan kansainvälisen vastuullisuussertifioinnin.

Hankkeen tavoitteena on auttaa pienviljelijöitä tuottamaan yhteensä 50 000 tonnia öljypalmun hedelmäterttuja. Lokakuun 2018 loppuun mennessä hanke oli saavuttanut 32 % tavoitteesta ja lähes 16 000 tonnia RSPO-sertifioituja terttuja. Noin 80 % sertifioiduista volyymeista kulkee RSPO-sertifioitujen palmuöljypuristamojen kautta eteenpäin, loput toimitetaan keräyskeskuksiin.

Jatkuvilla ponnisteluilla pienviljelijöiden koulutustilaisuuksien tarjoamiseksi, RSPO-auditoinneilla sekä pienviljelijöiden osallistamisella on saavutettu hyviä tuloksia vuonna 2018, mikä on houkutellut hankkeeseen lisää kumppaneita. 

Vuonna 2019 hankkeen odotetaan tavoittavan uusia pienviljelijöitä ja tukevan heitä sertifiointitavoitteissa. Samanlaista pienviljelijäyhteistyön mallia toivotaan monistettavan myös muille Sabahin alueille Malesiassa. 

Pienviljelijäyhteistyö Indonesiassa

Olemme tehneet pienviljelijäyhteistyötä myös Golden Agri Resources (GAR), Indonesian Palm Smallholders Union (Serikat Petani Kelapa Sawit, SPKS) ja World Resources Institute (WRI) -järjestöjen koordinoimassa hankkeessa Indonesiassa.

Vuoden 2018 loppuun mennessä hanke oli kartoittanut yhteensä 510 hehtaaria maata Siakissa Indonesiassa ja profiloinut pienviljelijöitä yhdeksässä kylässä projektin alunperin tavoittelemasta 17:sta. Hanke myös auttoi kouluttamaan kahdeksan viljelijäryhmää ja 158 viljelijää. 

Kartoittamiseen tähtäävät keskustelut jatkuvat pienviljelijöiden kanssa muissakin kylissä, ja työ sertifiointiin liittyvien puutearviointien todentamisen ja auditointien parissa jatkuu myös vuonna 2019. Pienviljelijöiden kartoittaminen auttaa hanketta järjestämään kohdistettua koulutusta, joka valmistaa pienviljelijöitä sertifiointia varten (Indonesian Sustainable Palm Oil, ISPO; International Sustainability and Carbon Certification, ISCC sekä Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO). Vuonna 2019 selvitämme, miten pidemmälle ehtineet pienviljelijät voivat tulla sertifioiduiksi.

Alueelliseen lähestymistapaan perustuva hanke tähtää mittaviin vaikutuksiin Indonesiassa

Vuoden 2018 loppuun mennessä Indonesian pienviljelijähanke liitettiin osaksi suurempaa alueellista hanketta Siakin alueella. Tämä kattava hanke on kokonaisvaltainen ja yhdistää useita raaka-aineiden ostajia ja paikallisia toimijoita alueen vastuullisuuden parantamiseksi. Hankkeen alueellinen lähestymistapa tarkoittaa sitä, ettei hankkeen tavoitteena ole keskittyä yhteen hyödykkeeseen vaan parantaa vastuullisuutta alueellisesti useiden hyödykkeiden, kuten muun muassa palmuöljyn, ananaksen ja kumin, tuotannossa. 

Hankkeen tavoitteena on muuttaa suuri osa Indonesian Riaun maakunnan Siakin ja Pelalawanin alueista vastuullisiksi “green district” -alueiksi niin, ettei näillä alueilla tuotettu palmuöljy aiheuta metsäkatoa eikä sen tuotannossa tapahdu riistoa tai hyväksikäyttöä. Tavoitteena on, että näillä alueilla ylläpidetään tai parannetaan tärkeitä suojelualueita nojautuen olemassa oleviin paikallisiin ponnisteluihin sekä eri sidosryhmiä yhdistäviin alustoihin. Aluehallinnon tarkoituksena on luoda lainsäädäntöä, jolla tuetaan vastuulliseen “green district” -alueeseen tähtäävää muutosta. Kaikki toimijat puolestaan ​​tukevat hallintoa “green district” -tavoitteiden saavuttamiseeen tähtäävässä työssä. Tässä useita toimijoita yhdistävässä hankkeessa pienviljelijät otetaan mukaan yhdessä suunnitteltuihin ohjelmiin, jotta varmistetaan, että pienviljelijät tulevat kartoitetuiksi ja koulutetuiksi ja että heillä on sertifiointiin tähtäävä tavoiteaikataulu.

Erityisesti ohjelmassa:

  • kehitetään skaalautuvia ratkaisuja yleisiin ongelmiin
  • pilotoidaan useat sidosryhmät yhdistävää menetelmää vastuullisen tarjonnan mahdollistamiseksi
  • tuetaan ja voimaannutetaan paikallisia toimijoita 
  • kehitetään skaalautuvia työkaluja ja menetelmiä pienviljelijöiden toimeentulon parantamiseksi
  • koordinoidaan ja jaetaan kokemuksia hankkeen eri osien kesken.

Muutosohjelman suunnitteluvaihe on tarkoitus saada päätökseen huhtikuuhun 2019 mennessä.Toteutusvaihe käynnistyy vuoden 2019 toisella neljänneksellä.

Neste haluaa varmistaa, että asiakkaillemme valmistamamme uusiutuvat tuotteet edistävät vastuullisempaa tulevaisuutta ja että kaikkia mahdollisia tuotannon negatiivisia vaikutuksia pyritään johdonmukaisesti pienentämään. Edellä kuvatut hankkeet auttavat meitä tässä työssä.