You are here

Nesteen verojalanjälki

Tuemme yhteiskunnan ja palvelujen kehittämistä kaikissa toimintamaissamme maksamalla veroja ja tarjoamalla työpaikkoja. Nesteen maksamat ja tilittämät verot sekä veroluonteiset maksut olivat merkittävä tulonlähde julkishallinnoille myös vuonna 2019, jolloin tuimme yhteiskunnan toimintaa yhteensä 4,1 miljardilla eurolla. Lisäksi toimintamaamme hyötyivät henkilöstömme palkastaan maksamista tuloveroista.

Noudatamme paikallista, soveltuvaa lainsäädäntöä verojen ja maksujen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa. Olemme sitoutuneet noudattamaan OECD:n siirtohinnoitteluohjeita. Maksamme ja tilitämme verot niihin maihin, joissa jalostusarvomme syntyy investointien ja työntekijöidemme tuloksena. Neste toimii yhteistyössä vero- ja tulliviranomaisten kanssa.

Nesteen ihmisoikeusperiaatteiden mukaisesti Neste kannustaa sellaisia yhteiskunnan edistämis- ja kehittämistoimia, jotka parantavat kaikkien oloja, mukaan lukien läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta, sekä veronkierron kieltämistä. Neste ei käytä verojen välttämistarkoituksessa veroparatiiseja, alhaisen verotuksen maita eikä muita vastaavia järjestelyitä.

Vuoden 2019 veronmaksua koskevat tietomme on koottu ottaen huomioon olennaisuuden, luottamuksellisuuden, liiketaloudellisten perusteiden ja kustannustehokkuuden näkökulmat.

Veroasioiden hoito konsernissa

Toimitusjohtajamme on viimekädessä vastuussa Nesteen veroasioiden hoitoa koskevasta päätöksenteosta. Merkittävät verosuunnittelutoimenpiteet ja päätökset toteutetaan vasta hallituksen hyväksynnän jälkeen.

Operatiivinen vero-organisaatiomme jakautuu pääkonttorin vero-organisaatioon ja Suomen ulkopuolella toimiviin paikallisiin talousorganisaatioihin. Laadukas veroilmoittaminen ja -raportointi ovat veroasioidemme hoidon kulmakivi. Täytämme veroilmoitukset huolellisesti paikallisia soveltuvia lakeja sekä määräyksiä noudattaen ja toimitamme ne määräajassa ilman aiheetonta viivettä. Kaikki viestintä ja yhteydenpito veroviranomaisten kanssa on rehellistä, kunnioittavaa ja ammattimaista.

Nesteellä on liiketoiminnallisista syistä toimivat yhtiöt Bermudalla ja Guernseyllä. Vaikka nämä maat ovat alhaisen verotuksen maita, Neste maksaa Suomeen yhteisöveron Guernseyssa toimivan vakuutusyhtiön tuloksesta ja Bermudan osakkuusyhtiön laivanvarustustoiminnan tuloksesta.

Neste omistaa kokonaan neljä yhtiötä ja yhden osaomistusyhtiön (51 %) Hollannissa. Kaksi kokonaan omistetuista yhtiöistä on osa Nesteen historiallista yritysrakennetta, ja niitä verotetaan paikallisten verosääntöjen mukaisesti. Neste Engineering Solutions Oy:llä on tytäryhtiö Hollannissa. Myös tätä yhtiötä sekä osaomistusyhtiötä (51 %) verotetaan paikallisten verosääntöjen mukaisesti. Katso alla lisää Neste Netherlands BV -yhtiön ennakkohinnoittelusopimuksesta.

Lisäksi monet maat tarjoavat yrityksille erilaisia kannustimia. Seuraavissa maissa, joissa Nesteellä on liiketoimintaa, Neste on hyötynyt paikallisista yhtiöille tarjotuista veroeduista, jotka perustuvat niiden paikalliseen lainsäädäntöön ja käytäntöön.

  • Neste Netherlands BV omistaa kokonaan uusiutuvien tuotteiden jalostamon Rotterdamissa, jossa työskentelee noin 150 työntekijää. Yhtiö on solminut ennakkohinnoittelusopimuksen yhtiön tuloverotuksesta Hollannin veroviranomaisen kanssa.
  • Nesteen uusiutuvien tuotteiden jalostamoinvestoinnin on katsottu täyttävän Singaporen pioneeritoiminnan edellytykset, jotka kuvataan paikallisessa lainsäädännössä. Tällainen pioneeri-kannustin on investointikannustin uudelle, taloudellisesti merkittävälle panostukselle, jossa sitoudutaan huomattavan suuriin kasvaviin pääomamenoihin, liiketoiminnan kuluihin ja koulutusta vaativien työpaikkojen luomiseen Singaporeen sekä eturivin teknologian, taitojen tai toimintojen liittämiseen Singaporeen. Tiettyjen Nesteen uusiutuvien tuotteiden valmistuksesta saadut tulot ovat Singaporessa verovapaata vuoteen 2023 asti. Muuta kuin tällaisen valmistustoiminnan tuloa, kuten hankintatoiminnan tuloa, verotetaan paikallisten sääntöjen mukaisesti 17 %:lla. Nesteellä on yli 170 työntekijää Singaporessa.
  • Neste (Suisse) S.A.:lla on yli 50 työntekijää Sveitsissä. Yhtiö harjoittaa myyntiä ja markkinointia. Neste maksaa vuosittain piirikunnan ja valtion tuloveroa Sveitsissä noin 13 %.
  • Nesteellä, Bahrain Petroleum Company B.S.C.:lla ja Oil & Gas Holding Company B.S.C.:llä on yhteinen perusöljyjalostamo Bahrainissa. Neste on sopinut veroriidan, joka koski vuosien 2012–2017 epäsuotuisaa verotuspäätöstä Bahrainissa. Nesteen tulos verotetaan paikallisten sääntöjen mukaisesti 46 %:lla.

Verostrategia

Vero-organisaation tehtävänä on tarjota toteuttamiskelpoisia ratkaisuja konsernin liiketoiminnan tueksi. Näin pyrimme varmistamaan, ettemme maksa liiketoiminnasta veroja kahteen tai useampaan kertaan. Verosuunnittelumme keskittyy liiketoiminnan muutostilanteisiin ja konsernin liiketoimintastrategian toteuttamiseen.

Lue lisää verostrategiastamme verkkosivuiltamme.

Veroluvut

Verojalanjälki lukutaulukko 2019

Taulukossa on esitetty sellaiset olennaiset verot ja veronluonteiset maksut, jotka Neste on paikallisen lain mukaan velvollinen maksamaan tai perimään. Maksut Suomeen, Sveitsiin ja muihin maihin on esitetty verolajeittain. Kukin taulukon maa edustaa vähintään 10 % Neste konsernin liikevaihdosta. Olennaisuuden näkökulmasta taulukossa on esitetty verotuksen globaalit avainlukumme, jotka osoittavat Suomen merkittävän painoarvon ja välillisten verojen suuren määrän.

Konsernin efektiivinen verokanta oli 13 % (2018: 18 %) ja kassaverokanta 16 % (2018: 16 %).

Neste ei ilmoita pääomaosuusmenetelmällä yhdistettyjen yhteisyritystensä verokulua konsernitilinpäätöksen rivillä Tuloverot. Pääomaosuusmenetelmällä yhdistettyjen yhteisyritysten nettotulos on ilmoitettu rivillä Osuus yhteisyritysten tuloksesta. Tämä menettely on IFRS:n mukainen.

Julkisen tuen kansainvälinen määritelmä on epäselvä, emmekä sen vuoksi ole sisällyttäneet julkisia tukia raporttiimme. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Blender’s Tax Credit (BTC) -verohelpotus paransi Nesteen vertailukelpoista liikevoittoa vuonna 2019.

Sellaisia veroja ja maksuja, jotka sisältyvät tuotteen tai palvelun ostohintaan ja joista meillä ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta, ei ole sisällytetty yhteenvedon tietoihin.

Mikäli ulkomainen konserniyhtiömme on maksanut veroa Suomeen, tällainen vero on ilmoitettu Suomen luvuissa eikä ulkomaiden vastaavissa luvuissa.

Tämä verojalanjälkiraportti on osa Nesteen vuosikertomuksen vastuullisuusraportointia.

Verokäsitteiden määritelmät

Arvonlisäverot, nettotilitetyt – Valtioille nettomääräisesti tilitetty arvonlisävero eli suoritettavan ja vähennettävän arvonlisäveron erotus tilikauden verokausilta. Arvonlisäveroihin luetaan vastaavat myyntiverot.

Ennakonpidätykset, lähdeverot – Vero, joka on kerätty palkoista, osingoista, rojalteista ja koroista varsinaisen verovelvollisen, kuten luonnollisen henkilön tai yhtiön puolesta.

Kerätyt verot – Nesteen lakimääräisesti perimät, verovelvollisen puolesta valtioille tai muulle julkishallinnolle tilittämät verot, kuten henkilöstön palkoista peritty ennakonpidätys.

Kiinteistövero – Kaikki verot ja maksut, joiden maksuvelvollisuus aiheutuu kiinteistöjen tai muun vastaavanlaisen omaisuuden omistamisesta, hallinnasta ja/tai käytöstä.

Maksettavat verot – Sellaiset verot ja maksut, jotka Nesteen on lain mukaan maksettava valtioille tai muulle julkishallinnolle.

Tulli – Tavaran tuonnista ja viennistä maksettavat lakisääteiset tullimaksut, jotka on maksettu EU:lle tai muun tullialueen valtioille tilikauden aikana.

Valmisteverot – Tilikauden verokausilta valtiolle tilitettävät verot, jotka on kerättävä, kun tiettyjä tuotteita luovutetaan kulutukseen tai otetaan käyttöön. Valmisteveroihin luetaan myös huoltovarmuusmaksut.

Verot – Olennaiset ja pakolliset valtion tai muun julkishallinnon kantamat verot, maksut ja muut velvoitteet. Lisäksi lakisääteiset eläkemaksut on sisällytetty työnantajamaksuihin ja työntekijän sosiaaliturvamaksuihin huolimatta siitä, onko maksu suoritettu valtiolle tai muulle julkishallinnolle.

Yhteisövero – Kaikki tilikauden tuloksesta kirjatut tuloverot sekä edellisten tilikausien tulojen oikaisujen takia tänä kalenterivuonna kirjatut tuloverot (ei sisällä laskennallisia veroja).

Ympäristöverot – Verot ja maksut, jotka määrätään ympäristövaikutusten takia.