14 Helmikuu 2008

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Neste Oil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 14.3.2008 klo 11.00 alkaen Suomen Kansallisoopperassa osoitteessa Suomen Kansallisooppera, Helsinginkatu 58, 00260 Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkaa klo 10.00.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
 
1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
 
Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
 
Yhtiökokouksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmäärän vahvistamista yhteensä kahdeksaksi ja että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Peltola, Mikael von Frenckell, Michael A. M. Boersma, Ainomaija Haarla, Nina Linander, Antti Tanskanen ja Maarit Toivanen-Koivisto sekä uutena jäsenenä Markku Tapio. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Timo Peltola jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Mikael von Frenckell varapuheenjohtajana sekä että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 66 000 euroa/vuosi, hallituksen varapuheenjohtajan 49 200 euroa/vuosi ja muiden jäsenten kunkin 35 400 euroa/vuosi. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksettaisiin kaksinkertaisena eli 1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.
 
Tilintarkastajan valintaa koskeva ehdotus
 
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen voitonjakoa koskeva ehdotus
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä keskiviikkona 19. maaliskuuta 2008 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan perjantaina 28. maaliskuuta 2008.

2. Suomen valtion ehdotus yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan asettamiseksi
 
Valtioneuvoston kanslia, joka edustaa Suomen valtiota osakkeenomistajana, ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittaisiin hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus olisi niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei haluaisi käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyisi seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset laskettaisiin yhteen, jos omistaja ilmoittaisi viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimisi hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulisi antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.

3. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS
 
Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 28.2 - 7.3.2008 osoitteessa Keilaranta 8, 02150 Espoo ja sen jälkeen osoitteessa Keilaranta 21, 02150 Espoo. Asiakirjoista lähetetään 28.2.2008 alkaen jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää, ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
 
Neste Oil Oyj:n painettu vuosikertomus vuodelta 2007 julkaistaan viimeistään 3.3.2008 alkavalla viikolla ja se on siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi
 
OIKEUS OSALLISTUA YHTIÖKOKOUKSEEN
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2008 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan merkitä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Tilapäistä merkintää varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 7.3.2008 klo 16.00 joko
- yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi noudattaen siellä annettuja ohjeita tai
- sähköpostilla: nesteoil.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi tai
- puhelimella numeroon 010 458 9595 tai
- faksilla numeroon 010 458 9596 tai
- kirjeitse osoitteella Neste Oil Oyj, Suvi Åkerblom, PL 95, 00095 NESTE OIL.
Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 7.3.2008 klo 16.00.
 
VALTAKIRJAT
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä siten, että ne ovat perillä viimeistään 7.3.2008 klo 16.00.

Espoossa 6. päivänä helmikuuta 2008
Neste Oil Oyj
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
Osmo Kammonen, viestintäjohtaja
puh. 010 458 4885