14 Joulukuu 2012

Neste Oilin hallitus päätti pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmästä


Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
14.12.2012 klo 8.00 (EET)


Neste Oilin hallitus päätti pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmästä

Neste Oilin hallitus on päättänyt uuden pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin ylimmälle johdolle ja nimetyille avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön osakkeiden omistukseen perustuvalla palkkiojärjestelmällä. Uusi pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmä noudattaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoa, joka julkaistiin 13.8.2012.

Järjestelmään sisältyy kolme osakeohjelmaa, joihin kuhunkin kuuluu kolmen kalenterivuoden ansaintajakso, ja ne alkavat vuosina 2013, 2014 ja 2015. Ensimmäisen osakeohjelman ansaintajakson 2013-2015 ansaintakriteerit ovat konsernin vertailukelpoinen vapaa kassavirta ja Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto.

Mahdollinen palkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2016, 2017 ja 2018. Nyt päätetyn pitkän aikavälin kannustinohjelman sekä vuositason lyhyen aikavälin kannustinohjelman perusteella yhteensä yksittäisenä vuonna maksettavien palkkioiden enimmäismäärä ei voi ylittää 120 %:a osakeohjelmaan kuuluvan henkilön vuosipalkasta. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Osakeohjelmaan kuuluva henkilö ei voi ansaintajaksoa seuraavan rajoitusjakson aikana myydä eikä muutoin luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita. Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän muille jäsenille rajoitusjakson pituus on kolme vuotta ja muille järjestelmään kuuluville yksi vuosi. Tämän jälkeen toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä ja sen saavuttamisen jälkeen ylläpidettävä yhtiössä kiinteän vuosipalkkansa määrää vastaavaa osakeomistusta niin kauan kuin osakeohjelmaan kuuluva on johtoryhmän jäsen.
 
Jos ensimmäisen osakeohjelman ansaintajaksolle 2013-2015 asetettu tavoitetaso saavutetaan, on luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo noin 3,5 miljoonaa euroa eli noin 350 000 Neste Oilin osaketta perustuen tämänhetkiseen osakekurssiin. Jos saavutetaan erinomainen taso, on enimmäispalkkion arvo noin 7 miljoonaa euroa eli noin 700 000 osaketta.

Hallitus on lisäksi päättänyt Neste Oilin henkilöstön vuoden 2013 palkitsemisperiaatteista.

Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
Viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja


Lisätietoja:

Lisätietoja uudesta pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmästä on saatavilla osoitteessa www.nesteoil.fi (Yritysinfo - Hallinnointi - Palkitseminen)

Jorma Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, puh. 010 458 4484
Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstöjohtaja, puh. 010 458 4688

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi