5 Helmikuu 2013

Neste Oilin tilinpäätöstiedote 2012

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
5.2.2013 klo 9.00

Neste Oilin tilinpäätöstiedote 2012

 • Tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto lähes kaksinkertaistui 352 miljoonaan euroon (2011: 178 milj.) 

 • Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 82 miljoonaa euroa (Q4/2011: 20 milj.) 

 • Vahva kassavirta pienensi velan osuutta kokonaispääomasta toisella vuosipuoliskolla
   

Vuosi 2012 lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 352 miljoonaa euroa (2011: 178 milj.)  

 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 321 miljoonaa euroa (2011: 273 milj.) 

 • Kokonaisjalostusmarginaali oli 10,17 dollaria barrelilta (2011: 8,76/bbl) 

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 468 miljoonaa euroa (2011: 197 milj.) 

 • Investoinnit olivat 292 miljoonaa euroa (2011: 364 milj.) 

 • Velan osuus kokonaispääomasta oli 42,9 % (2011: 45,7 %) 

 • Hallitus esittää osingoksi 0,38 euroa osakkeelta (2011: 0,35)
   

Vuoden 2012 neljäs neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 82 miljoonaa euroa (Q4/2011: 20 milj.)  

 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 57 miljoonaa euroa (Q4/2011: -22 milj.) 

 • Kokonaisjalostusmarginaali oli 10,99 dollaria barrelilta (Q4/2011: 7,24/bbl) 

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 327 miljoonaa euroa (Q4/2011: 394 milj.) 

 • Investoinnit olivat 81 miljoonaa euroa (Q4/2011: 86 milj.)
   


Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Neste Oilin vuosi 2012 oli vahva. Pystyimme lähes kaksinkertaistamaan konsernin vertailukelpoisen liikevoiton. Vahvistimme myös tasettamme ja pienensimme velan osuutta kokonaispääomasta vahvan kassavirran ansiosta.

Jalostusmarginaalit olivat vuonna 2012 keskimäärin korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011. Vaikka öljytuotteiden kysyntä ei ollut erityisen vahvaa, tuotannon rajoitukset, kuten jalostamoiden sulkemiset sekä huoltoseisokit ja muut pysäytykset, nostivat marginaaleja. Marginaalit olivat hyvin korkeat kolmannella neljänneksellä, mutta palautuivat vuoden loppua kohden normaalimmalle tasolle. Jalostamoidemme kokonaistuottavuus parani Porvoon ja Naantalin jalostamoilla tehdyistä huoltotöistä huolimatta. Öljytuotteet saavutti 396 miljoonan euron vertailukelpoisen liikevoiton, joka oli huomattavasti korkeampi kuin vuonna 2011.

Edistyimme hyvin Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnassa vuonna 2012. Kasvatimme uusiutuvien polttoaineiden myyntiä yli miljoonalla tonnilla, laajensimme myyntiä uusille markkinoille ja kasvatimme asiakaskuntaamme. Lisäsimme myös jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä strategiamme mukaisesti yli 400 000 tonnilla yhteensä 742 000 tonniin. Vaikka Uusiutuvat polttoaineet oli edelleen tappiollinen vuonna 2012, liiketoiminnan vertailukelpoinen liikevoitto parani 107 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2011 ja saavutti lähes nollatuloksen neljännellä neljänneksellä.

Maailmantalouden epävarmuus on heijastunut sekä öljytuotteiden että uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin ja odotamme epävakauden jatkuvan. Odotamme kuitenkin konsernin koko vuoden 2013 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2012. Uusiutuvien polttoaineiden koko vuoden tuloksen odotetaan paranevan ja olevan positiivinen."


Konsernin neljännen neljänneksen 2012 tulos

Neste Oilin neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4 597 miljoonaan euroon vuoden 2011 vastaavan ajanjakson 4 169 miljoonasta eurosta. Kasvu johtui pääasiassa korkeammista tuotehinnoista ja Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan kasvusta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 82 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2011 vastaavan ajanjakson 20 miljoonaan euroon. Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat positiivisesti jalostusmarginaalit, jotka olivat vahvemmat kuin vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä, mutta lähempänä normaalia vuoden 2012 kolmannen neljänneksen erittäin korkeaan tasoon verrattuna. Uusiutuvat polttoaineet paransi odotusten mukaisesti tulostaan edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja saavutti lähes nollatuloksen neljännellä neljänneksellä. Öljyn vähittäismyynnin tulos oli edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa heikompi, mihin vaikuttivat niukemmat marginaalit Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Muut-segmentin tulos oli tappiollinen ja huomattavasti heikompi kuin vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä.

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 116 miljoonaa euroa (27 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -2 miljoonaa euroa (-15 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 5 miljoonaa euroa (9 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -37 miljoonaa euroa (2 milj.), josta tulos osakkuus- ja yhteisyrityksistä oli -8 miljoonaa euroa (-3 milj.), mikä johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta. Muut-segmentin tulosta rasittivat myös tietojärjestelmään liittyvä alaskirjaus, joka oli 14 miljoonaa euroa, sekä muutokset yhtiön sisäisissä veloituksissa, kuten eläkesitoumuksissa.

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 57 miljoonaa euroa (-22 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 48 miljoonaa euroa (62 milj.) sekä avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 23 miljoonaa euroa (9 milj.). Tulos ennen veroja oli 41 miljoonaa euroa (-49 milj.), kauden voitto 21 miljoonaa euroa (-22 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,08 euroa (-0,09).


Konsernin vuoden 2012 tulos

Konsernin liikevaihto oli 17 853 miljoonaa euroa (15 420 milj.) vuonna 2012. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan kasvusta sekä vuotta 2011 korkeammista tuotehinnoista. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto lähes kaksinkertaistui vuonna 2012 ja oli 352 miljoonaa euroa (178 milj.). Sekä Öljytuotteet että Uusiutuvat polttoaineet paransivat vertailukelpoista liikevoittoaan selvästi edellisvuodesta, ja myös Öljyn vähittäismyynnin tulos oli hieman vuotta 2011 parempi. Muut-segmentin tulos oli huomattavasti heikompi kuin vuonna 2011. Konsernin kiinteät kustannukset olivat 666 miljoonaa euroa (613 milj.). Kasvu johtui pääasiassa korkeammista henkilöstö-, tietojärjestelmä- ja T&K-kustannuksista.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 396 miljoonaa euroa (271 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -56 miljoonaa euroa (-163 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 58 miljoonaa euroa (57 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -46 miljoonaa euroa (9 milj.), josta Nynas-osakkuusyhtiön osuus oli -6 miljoonaa euroa (19 milj.).

Konsernin koko vuoden IFRS:n mukainen liikevoitto oli 321 miljoonaa euroa (273 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat 61 miljoonan euron varastotappiot (varastovoitot: 79 milj.) ja 45 miljoonan euron myyntivoitto (11 milj.). Tulos ennen veroja oli 233 miljoonaa (206 milj.), tilikauden voitto 159 miljoonaa euroa (160 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,61 euroa (0,62).

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. ROACE-luku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli joulukuun lopussa 4,9 % (2,6 %).


Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän odotetaan yleisesti kasvavan maltillisesti vuonna 2013, mutta uusi jalostuskapasiteetti tulee todennäköisesti lisäämään painetta yksinkertaisille jalostamoille. Neste Oilin kaltaisten kehittyneiden jalostajien odotetaan pysyvän kilpailukykyisimpinä. Dieselmarginaalien arvioidaan olevan vahvimpia, ja bensiinimarginaalien odotetaan paranevan kausivaihtelun mukaisesti kesään mennessä. Perusöljymarkkinoihin kohdistuu todennäköisesti painetta johtuen autoteollisuuden heikosta kysynnästä. Uusiutuvien polttoaineiden markkinat perustuvat biopolttoainelainsäädäntöön, ja biopolttoaineiden kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan riippuen satoennusteista, sääilmiöistä ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelusta.

Porvoon jalostamon tuotantolinja 4 pysäytetään huoltoseisokin ajaksi korkeintaan kahdeksaksi viikoksi toisella vuosineljänneksellä. Huoltopysäytykseen sisältyy neljä viikkoa kestävä lakisääteinen paineastioiden tarkastus. Tämän lisäksi öljynjalostamoille ei ole suunniteltu muita merkittäviä huoltoseisokkeja vuonna 2013.

Uusiutuvien polttoaineiden koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2012 ja olevan voitollinen. Tulokseen vaikuttavat markkinoiden vaihtelu ja myynnin allokoinnin onnistuminen. Uusiutuvien polttoaineiden marginaalisuojausaste on tällä hetkellä selvästi matalampi kuin vuonna 2012. Singaporen uusiutuvan dieselin jalostamo pysäytettiin tammikuussa kolmeksi viikoksi käyttöhyödyketoimittajan huoltotöiden vuoksi, mikä vähentää myyntimääriä ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhtiön vuoden 2013 investointien arvioidaan olevan noin 300-350 miljoonaa euroa.

Yhtiön koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan verrattuna vuoteen 2012 olettaen, että Neste Oilin referenssimarginaali pysyttelee viime vuosille tyypilliseen tapaan keskimäärin noin 5 Yhdysvaltain dollarissa barrelilta ja että Uusiutuvien polttoaineiden tulos kehittyy odotetusti.


Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 1 035 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oil Oyj jakaa vuodelta 2012 osinkoa 0,38 euroa osaketta kohti eli 4.2.2013 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 97 miljoonaa euroa.


Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Matti Piri, vt. talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4960
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

 
Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus neljännen neljänneksen ja koko vuoden 2012 tuloksesta järjestetään tänään 5.2.2013 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön internetsivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 5.2.2013 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +358 (0) 9 2310 1543 (osallistumiskoodi: 3394489). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 12.2.2013 asti numerossa +358 (0) 9 2310 1650 (koodi: 3394489).

Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi.