4 Helmikuu 2011

Neste Oilin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
4.2.2011 klo 13

 

Neste Oilin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010  
- Tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto parani 240 miljoonaan euroon (2009: 116 milj.) Porvoon jalostamon huoltoseisokista huolimatta
- Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 90 miljoonaa euroa (Q4/2009: -29 milj.)

 

Vuosi 2010 lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 240 miljoonaa euroa (2009: 116 milj.)  

 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 323 miljoonaa euroa (2009: 335 milj.) 

 • Kokonaisjalostusmarginaali oli 8,14 dollaria barrelilta (2009: 7,35) 

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 105 euroa (2009: 177 milj.) 

 • Investoinnit olivat 943 miljoonaa euroa (2009: 863 milj.), josta 556 miljoonaa euroa käytettiin uusiutuvan dieselin hankkeisiin Singaporessa ja Rotterdamissa  

 • Velan osuus kokonaispääomasta vuoden lopussa oli 42,6 % (2009: 46,3 %) 

 • Porvoon jalostamolla toteutettiin keväällä jalostamon historian laajin huoltoseisokki, jonka negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli 65 miljoonaa euroa  

 • Singaporen uusiutuvan dieselin laitos valmistui, ja se käynnistettiin suunnitellun aikataulun ja budjetin mukaisesti marraskuussa  

 • Hallitus esittää osingoksi 0,35 euroa osakkeelta (2009: 0,25) 

 

Neljäs neljännes lyhyesti

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 90 miljoonaa euroa (Q4/2009: -29 milj.) 

 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 146 miljoonaa euroa (Q4/2009: 9 milj.) 

 • Kokonaisjalostusmarginaali oli 9,67 dollaria barrelilta (Q4/2009: 5,85) 

 • Myynti oli ennätykselliset 4 232 miljoonaa tonnia (Q4/2009: 3 559 milj.) 

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 483 miljoonaa euroa (Q4/2009: -225 milj) 

 • Uusi 1,5 miljardin euron luottolimiittisopimus allekirjoitettiin  

 

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:
"Vuosi 2010 oli meille selkeästi edellisvuotta parempi johtuen öljyn kysynnän kasvusta, joka oli toiseksi vahvinta 30 vuoteen ja johti jalostusmarginaalien parantumiseen edellisvuodesta. Tämä näkyy vertailukelpoisessa liikevoitossamme, joka yli kaksinkertaistui vuoteen 2009 verrattuna. Saavutuksiamme vuonna olivat tehokkuuden ja kustannustietoisuuden parantaminen koko yhtiössä, historiamme laajimman huoltoseisokin toteuttaminen Porvoossa ja uuden uusiutuvan dieselin laitoksen käynnistäminen Singaporessa. Seuraava merkittävä virstanpylväs on Rotterdamin laitoksen valmistuminen ja käynnistäminen vuoden 2011 puolivälissä.

 

Vuoden viimeinen neljännes oli positiivinen johtuen jalostusmarginaalimme ja operatiivisen suorituskykymme parantumisesta. Jalostamoidemme kyky hyötyä markkinatilanteesta korostui neljänneksen aikana. Myimme ennätysmäärän öljytuotteita, ja merkittävä osa myydyistä tuotteista oli talvilaatuista dieseliä. Olen luottavainen, että olemme hyvässä asemassa hyötyäksemme vuodelle 2011 ennustetusta jalostusmarkkinoiden vahvistumisesta."

 

Konsernin vuoden 2010 tulos
Konsernin liikevaihto oli 11 892 miljoonaa euroa (9 636 milj.) vuonna 2010. Liikevaihdon kasvu johtui vuotta 2009 korkeammista öljyn hinnoista. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 240 miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoden 116 miljoonaan euroon. Tämä oli seurausta paremmasta jalostusmarginaalista ja ensimmäisellä neljänneksellä saadusta 48 miljoonan euron vakuutuskorvauksesta. Huhti-toukokuussa toteutetulla Porvoon jalostamon huoltoseisokilla oli 65 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon. Öljytuotteet ja Öljyn vähittäismyynti paransivat vertailukelpoista liikevoittoaan edellisvuodesta, kun taas Uusiutuvien polttoaineiden tulos heikkeni. Konsernin kiinteät kustannukset pienentyivät 575 miljoonaan euroon (604 milj.). Luku ei sisällä 68 miljoonan euron kustannusta, joka syntyi Neste Oilin Eläkesäätiön eläkevastuiden siirrosta vakuutusyhtiöille.

 

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 208 miljoonaa euroa (105 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -65 miljoonaa euroa (-29 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 60 miljoonaa euroa (50 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 45 miljoonaa euroa (-8 milj.) sisältäen saadun 48 miljoonan euron vakuutuskorvauksen. Muut-segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyy osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, yhteensä 15 miljoonaa euroa (20 milj.).

 

Konsernin koko vuoden IFRS:n mukainen liikevoitto oli 323 miljoonaa euroa (335 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti 121 miljoonan euron varastovoitot (261 milj.). Tulos ennen veroja oli 296 miljoonaa euroa (296 milj.), kauden voitto 231 miljoonaa euroa (225 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,89 (0,86).

 

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. ROACE-luku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli joulukuun lopussa 4,6 % (tilikaudella 2009: 2,5 %).

 

Konsernin neljännen neljänneksen tulos
Konsernin loka-joulukuun 2010 liikevaihto oli 3 526 miljoonaa euroa (2 491 milj.). Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 90 miljoonaa euroa (-29 milj.). Merkittävä kasvu edellisvuodesta johtui vahvemmista jalostusmarginaaleista ja Öljyn vähittäismyynnin parantuneesta kannattavuudesta. Vuoden 2009 neljännen neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyivät 30 miljoonan euron negatiiviset kertaluonteiset kustannukset.

 

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 108 miljoonaa euroa (-11 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -13 miljoonaa euroa (-10 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 18 miljoonaa euroa (5 milj.) ja Muut-segmentin -16 miljoonaa euroa (-11 milj.). Osakkuus- ja yhteisyritysten tulos oli -1 miljoonaa euroa (-1 milj.).

 

Neste Oilin loka-joulukuun IFRS:n mukainen liikevoitto oli 146 miljoonaa euroa (9 milj). Varastovoitot olivat 61 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2009 vastaavan neljänneksen 58 miljoonaan euroon. Lisäksi IFRS:n mukaiseen liikevoittoon kirjattiin 10 miljoonan euron negatiivinen vaikutus, joka syntyi Neste Oilin Eläkesäätiön vastuiden siirrosta yhtiön ulkopuolelle. Tästä huhtikuussa tapahtuneesta siirrosta kirjattiin alun perin toisen neljänneksen IFRS:n mukaiseen liikevoittoon 58 miljoonaa euroa. Neljännen neljänneksen tulos ennen veroja oli 142 miljoonaa euroa (4 milj.), kauden voitto 107 miljoonaa euroa (1 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,42 euroa (-0,01 euroa).

 

Näkymät
Markkinaympäristö näyttäisi vahvistuvan vuonna 2011 verrattuna vuoteen 2010 johtuen öljytuotteiden kysynnän kasvusta erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Tämän lisäksi markkinoille odotetaan tulevan edellisvuotta vähemmän uutta jalostuskapasiteettia, mikä johtaa hieman tiukempaan kysynnän ja tarjonnan tasapainoon jalostusmarkkinoilla.

 

Markkina näyttää odottavan, että kehittyneiden öljynjalostajien, kuten Neste Oilin, marginaalit vahvistuvat vuonna 2011, mitä tukee vahvempi kysyntä ja viime vuotta matalammat varastotasot. Dieselmarkkinan ennustetaan vahvistuvan, kun taas bensiinin marginaalien odotetaan säilyvän suurin piirtein vuoden 2010 tasolla. Myös heikommat raskaan polttoöljyn marginaalit hyödyttävät kehittyneitä jalostajia.  

 

Porvoon ja Naantalin jalostamoilla odotetaan olevan toiminnallisesti hyvä vuosi ja tuotantomäärien kasvavan.  

 

Uusiutuvan dieselin liiketoiminnan käynnistäminen jatkuu vuonna 2011. Uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin myyntimäärien odotetaan kasvavan vastikään käynnistyneen Singaporen laitoksen tuotannon lisääntyessä, ja Rotterdamin laitoksen odotetaan käynnistyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Biopolttoainelainsäädännön edistymisellä Euroopassa ja Yhdysvalloissa on merkittävä rooli myynnin kehittymisessä. Kun tämän yhdistää uusiutuvan dieselin mahdollisesti heikkoina säilyviin marginaaleihin, Uusiutuvat polttoaineet -segmentin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan pysyvän negatiivisena vuonna 2011. Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoisen liiketappion odotetaan olevan suurempi kuin vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä.

 

Dieselin kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan Suomen vähittäismyyntimarkkinoilla, kun taas bensiinin kysyntä jatkanee laskuaan. On todennäköistä, että dieselin osalta sama kehitys jatkuu myös Baltian maissa, joissa myös bensiinin näkymät ovat hieman positiivisemmat. Molempien tuotteiden kysynnän ennakoidaan kasvavan Luoteis-Venäjällä.

 

Neste Oilin kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan noin 650 miljoonaa euroa verrattuna 575 miljoonaan euroon vuonna 2010.

 

Yhtiön vuoden 2011 investointien arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa (892 milj.), josta ylläpitoinvestointien osuus on 176 miljoonaa euroa (245 milj.), strategisten investointien 113 miljoonaa euroa (633 milj.) ja tuottavuusinvestointien 11 miljoonaa euroa (14 milj.)

 

Osingonjakoehdotus
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 987 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oil Oyj jakaa vuodelta 2010 osinkoa 0,35 euroa osaketta kohti eli 3.2.2011 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 90 miljoonaa euroa.

 

Uusi julkistamismenettely
Neste Oil noudattaa uutta Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2010 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi. Neste Oil noudattaa jatkossa tätä menettelyä kaikissa osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkistamisissa.

 

Lisätietoja:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5132

 

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 4.2.2011 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Esitysmateriaali on saatavilla yhtiön internetsivuilla. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 4.2.2011 klo 16.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3140 8286 (osallistumiskoodi: 4292240). Puhelinkonferenssia voi seurata myös internetissä. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 11.2.2011 asti numerossa +44 (0)20 7111 1244 (osallistumiskoodi: 4292240#).