14 Huhtikuu 2011

Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote    
14.4.2011 klo 15.45

Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2010. 
 
Osinko 0,35 euroa osakkeelta
 
Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2011. Osingot maksetaan torstaina 28.4.2011.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
 
Yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Peltola, Michiel Boersma, Maija-Liisa Friman, Nina Linander, Hannu Ryöppönen ja Markku Tapio sekä uusina jäseninä Laura Raitio ja Jorma Eloranta, joka valittiin myös hallituksen varapuheenjohtajaksi. Timo Peltola jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Hallituksen vuosipalkkiot yhtiökokous päätti pitää ennallaan seuraavasti:

- puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
- jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli 1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.


Hallintoneuvoston lakkauttaminen

Suomen valtion ja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta hyväksyttiin. Yhtiön yhtiöjärjestystä päätettiin muuttaa vastaavasti siten, että hallintoneuvostoa koskeva 4 § ja 12 §:n 2 momentin 3, 8 ja 10 kohdat poistetaan kokonaisuudessaan ja 6 ja 7 kohdista samoin kuin 6 §:stä poistetaan tai muutetaan hallintoneuvostoa koskevat osat tai viittaukset, minkä lisäksi yhtiöjärjestyksen numerointia muutetaan vastaavasti.

Kaikki hallintoneuvoston jäsenet valittiin uudelleen toimikaudelle, joka päättyy lakkauttamista koskevan yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille ei makseta palkkioita yhtiökokouksen ja yhtiöjärjestysmuutoksen rekisteröinnin väliseltä toimikaudelta.

Tilintarkastajan valinta
 
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokouksen nimitystoimikunta
 
Yhtiökokous päätti Suomen valtiota edustaneen Valtioneuvoston kanslian esityksestä asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, ja toimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 28.10.2011 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan on annettava ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Neste Oilin pääkonttorissa kahden viikon kuluttua.


Neste Oil Oyj

Hanna Maula
viestintäjohtaja


Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas, puh. 050 458 5350

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi päässyt maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle viitenä peräkkäisenä vuonna. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.