15 Huhtikuu 2010

Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj     
Pörssitiedote    
15.4.2010 klo 16.00


Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2009.
 
Osinko 0,25 euroa osakkeelta
 
Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2010. Osingot maksetaan tiistaina 27.4.2010.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
 
Yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Peltola, Mikael von Frenckell, Michiel Boersma, Ainomaija Haarla, Nina Linander, Hannu Ryöppönen ja Markku Tapio sekä uutena jäsenenä Maija-Liisa Friman. Timo Peltola jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Mikael von Frenckell varapuheenjohtajana.

Hallituksen vuosipalkkioista yhtiökokous päätti seuraavaa:

- puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
- jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli 1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot
 
Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 7, ja hallintoneuvoston jäseniksi tulevalle toimikaudelle valittiin Heidi Hautala (puheenjohtaja), Kimmo Tiilikainen (varapuheenjohtaja), Esko Ahonen, Timo Heinonen, Markus Mustajärvi, Anne-Mari Virolainen sekä Miapetra Kumpula-Natri.

Hautala, Tiilikainen, Ahonen, Heinonen, Mustajärvi ja Virolainen valittiin uudelle toimikaudelle. Kumpula-Natri valittiin uudeksi jäseneksi. Hallintoneuvoston jäsenet ovat kansanedustajia, paitsi Heidi Hautala, joka on Euroopan parlamentin jäsen.
 
Hallintoneuvoston palkkioihin ei tehty muutoksia, joten ne ovat:

- puheenjohtaja 1 000 euroa/kk
- varapuheenjohtaja 600 euroa/kk
- jäsenet 500 euroa/kk
 
Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan 200 euron kokouspalkkio sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut.

Ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta hylättiin.

Tilintarkastajan valinta
 
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 11.1 §:ää muutettiin siten, että kokouskutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunta
 
Yhtiökokous päätti Suomen valtiota edustaneen Valtioneuvoston kanslian esityksestä asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittiin kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 29.10.2010 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan on annettava ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Osakkeenomistajien Suomela ja Liimatainen ehdotus

Osakkeenomistaja Maija Suomelan ja osakkeenomistaja Matti Liimataisen ehdotus palmuöljyn käytöstä luopumisesta merkittiin tiedoksi yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Yhtiökokous ei tehnyt asiassa päätöksiä, koska asian katsottiin kuuluvan hallituksen yleistoimivaltaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Neste Oilin pääkonttorissa kahden viikon kuluttua.


NESTE OIL OYJ

Hanna Maula
viestintäjohtaja


Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas, puh. 050 458 5350


Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 9,6 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 100 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi saanut norjalaisen pankkikonserni Storebrandin yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen ja päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.