27 Huhtikuu 2016

Nesteen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Neste Oyj
Osavuosikatsaus
27.4.2016 klo 9.00

Nesteen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Hyvä alku vuodelle - vahva tulos jatkui uusiutuvissa ja jalostusmarkkinat noudattivat tavanomaista kausiluonteisuutta

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 175 miljoonaa euroa (Q1/2015: 215 milj.)
· IFRS:n mukainen liikevoitto oli 254 miljoonaa euroa (Q1/2015: 233 milj.)
· Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 10,49 dollaria barrelilta (Q1/2015: 11,66 USD/bbl)
· Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 288 dollaria tonnilta (Q1/2015: 205 USD/tonni)
· Rahavirta ennen rahoituseriä oli 73 miljoonaa euroa (Q1/2015: -83 milj.)
· Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 16,0 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2015: 16,3 %)
· Velan osuus kokonaispääomasta maaliskuun lopussa oli 28,3 % (31.12.2015: 29,4 %)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Vuosi on alkanut hyvin vaihtelevista markkinaolosuhteista huolimatta. Globaalin toimintamme optimointi ja marginaalien hallinta on ollut keskeisessä asemassa omina parantamistoiminamme. Nesteen ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 175 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 215 miljoonaa euroa, mihin vaikutti Öljytuotteiden viitejalostusmarginaalin lasku.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 86 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä oli 156 miljoonaa euroa. Nesteen viitejalostusmarginaali oli keskimäärin 4,9 dollaria barrelilta ensimmäisellä neljänneksellä, noin 2,6 dollaria barrelilta matalampi kuin vuosi sitten, millä oli 56 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon edellisvuoteen verrattuna. Bensiinimarginaalit olivat edelleen jalostusmarginaalin tärkein tekijä, kun taas dieselmarginaalit pysyivät ennallaan. Bensiinimarginaalit olivat keskimäärin vuodenaikaan nähden korkealla tasolla, mutta ne olivat neljänneksen aikana vaihtelevia. Olemme jatkaneet merkittävien raakaöljyn ja tuotteiden contango-varastojen kasvattamista ensimmäisellä neljänneksellä. Huoltokustannukset nousivat pääasiassa Porvoon jalostamon aiemmin ilmoitettujen tuotannonrajoitusten vuoksi.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 80 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä oli 42 miljoonaa euroa. Uusiutuvien tuotteiden keskimääräinen viitemarginaali pysyi samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Pystyimme nostamaan lisämarginaaliamme merkittävästi onnistuneella marginaalien hallinnalla ja säilyttämällä suuren osuutemme Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotuksesta. Myyntimäärä oli edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeampi, ja suurempi osa myynnistä meni Pohjois-Amerikan markkinoille. Jäte- ja tähderaaka-aineiden osuus oli ensimmäisellä neljänneksellä jälleen suuri, 75 prosenttia kaikista käyttämistämme uusiutuvista raaka-aineista.

Öljyn vähittäismyynnissä pystyimme lisäämään tulosta kasvattamalla verkoston myyntimääriä kaikilla markkinoilla. Asiakaslähtöinen työmme tuottaa edelleen tuloksia. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 22 miljoonaa euroa (17 milj.), mikä oli uusi ensimmäisen neljänneksen ennätys.

Raakaöljyn ja uusiutuvien raaka-aineiden hintojen muutokset sekä kysynnän ja tarjonnan tasapaino vaikuttavat öljyn ja uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Matalien öljyn hintojen odotetaan jatkavan tuotteiden kysynnän tukemista. Neste arvioi hyvien bensiinimarginaalien tukevan Öljytuotteiden viitejalostusmarginaalia, kun taas dieselmarginaalien arvioidaan pysyvän ennallaan. Contango-varastojen tuotot kirjataan vuoden toisella puoliskolla, ja vastaava vapautuva käyttöpääoma parantaa kassavirtaamme.  Porvoon jalostamomme käyttöasteen arvioidaan olevan korkea, eikä merkittäviä huoltoseisokkeja ole suunniteltu. Vuoden 2015 toisella neljänneksellä Porvoon jalostamon suurseisokilla oli 130 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon. Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2015 keskimääräisellä tasolla ja lisämarginaalin arvioidaan pysyvän vahvana. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita lukuun ottamatta Rotterdamin jalostamon suunniteltua seisokkia toisella neljänneksellä. Meneillään olevan seisokin yhteydessä havaitun odottamattoman laiterikon vuoksi sen arvioidaan nyt kestävän yhdeksän viikkoa. Seisokilla arvioidaan olevan noin 35 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon. Öljyn vähittäismyynnissä myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Vuosi on alkanut hyvin, markkinanäkymämme ovat yleisesti positiiviset ja odotamme tuotantolaitoksiltamme ja liiketoiminnoiltamme hyvää operatiivista toimintaa. Tämän vuoksi olemme luottavaisia, että vuodesta 2016 tulee jälleen uusi menestyksekäs vuosi Nesteelle."

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2016 tulos

Nesteen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 2 306 miljoonaa euroa (2 744 milj.). Lasku oli pääasiassa seurausta öljyn hinnan laskusta johtuneesta myyntihintojen alenemisesta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 175 miljoonaa euroa (215 milj.). Öljytuotteiden ja Muut-segmentin tulos laski, mutta Uusiutuvien tuotteiden ja Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto parani vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Öljytuotteiden tulokseen vaikutti negatiivisesti matalampi viitejalostusmarginaali edellisvuoteen verrattuna. Uusiutuvien tuotteiden tulos parani onnistuneen marginaalien hallinnan seurauksena. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat myyntimäärät kaikilla markkina-alueilla. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli pienempi kuin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä pääasiassa Nynasin tuloksen heikentymisen vuoksi.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 86 miljoonaa euroa (156 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 80 miljoonaa euroa (42 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 22 miljoonaa euroa (17 milj.). Muut -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -11 miljoonaa euroa (3 milj.), josta tulos Nynasista oli 0 miljoonaa euroa (10 milj.)

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 254 miljoonaa euroa (233 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 48 miljoonaa euroa (tappiot 76 milj.), avoimien raaka-aine- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 23 miljoonaa euroa (18 milj.) sekä 8 miljoonan euron (79 milj.) myyntituotot, jotka liittyivät Nesteen nykyisen voimalaitoksen myyntiin Kilpilahden Voimalaitos Oy:lle. Voitto ennen veroja oli 229 miljoonaa euroa (205 milj.), kauden voitto 214 miljoonaa euroa (181 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,83 euroa (0,70).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Matalien öljyn hintojen odotetaan jatkavan tuotteiden kysynnän tukemista. Raakaöljyn tarjonnan odotetaan kasvavan, kun talouspakotteet Irania vastaan poistetaan ja Euroopan markkinoille tulee enemmän keskiraskasta raakaöljyä vuonna 2016. Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän ennustetaan tyypillisesti kasvavan noin 1,2 miljoonalla barrelilla päivässä, ja erityisesti bensiinin kysynnän odotetaan jatkavan hyvää kasvuaan. Jalostuskapasiteetin odotetun kasvun valossa globaali tarjonnan ja kysynnän suhde vaikuttaa olevan kohtuullisesti tasapainossa.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Markkinoiden vaihteluiden odotetaan jatkuvan raaka-aineiden hintojen osalta, millä on vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Vuonna 2016 Nesteen efektiivisen USD/EUR-valuuttakurssin odotetaan pysyvän lähellä nykyistä markkinakurssia, investointien aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin arvioidaan olevan noin 400 miljoonaa euroa ja konsernin efektiivisen verokannan odotetaan olevan keskimäärin noin 20 %.

Neste arvioi hyvien bensiinimarginaalien jatkavan Öljytuotteiden viitejalostusmarginaalin tukemista, kun taas dieselmarginaalien arvioidaan pysyvän ennallaan. Nykyisten contango-varastojen tuotot kirjataan vuoden toisella puoliskolla, ja vastaava vapautuva käyttöpääoma parantaa kassavirtaamme. Porvoon jalostamon käyttöasteen arvioidaan olevan korkea, eikä merkittäviä huoltoseisokkeja ole suunniteltu. Vuoden 2015 toisella neljänneksellä Porvoon jalostamolla oli suurseisokki.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2015 keskimääräisellä tasolla ja lisämarginaalin arvioidaan pysyvän vahvana. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita lukuun ottamatta Rotterdamin jalostamon suunniteltua seisokkia vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Meneillään olevan seisokin yhteydessä havaitun odottamattoman laiterikon vuoksi sen arvioidaan nyt kestävän yhdeksän viikkoa. Seisokilla arvioidaan olevan noin 35 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Öljyn vähittäismyynnissä myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Vuosi on alkanut hyvin, markkinanäkymämme ovat yleisesti positiiviset ja odotamme tuotantolaitoksiltamme ja liiketoiminnoiltamme hyvää operatiivista toimintaa. Tämän vuoksi olemme luottavaisia, että vuodesta 2016 tulee jälleen uusi menestyksekäs vuosi Nesteelle.

Espoo, 26. huhtikuuta 2016

Neste Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus ensimmäisen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 27.4.2016 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 27.4.2016 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon Suomi: +358 (0)9 6937 9590, muu Eurooppa: +44 (0)20 3479 5300, Yhdysvallat: +1 646 254 3363, osallistumiskoodi 9536406. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 4.5.2016 asti numerossa (0)9 2310 1650 (osallistumiskoodi 9536406).

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi