Sijoittajat

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 7.4.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 18.4.2017.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Katajiston. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Espoossa 6.2.2017

Neste Oyj
Hallitus

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Neste Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nesteen yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 5.4.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Nesteen hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtajan Jorma Elorannan esitetään jatkavan tehtävässään. Hänen lisäkseen hallitukseen esitetään valittavan uudelleen nykyiset jäsenet Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem Schoeber ja Marco Wirén.

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja uusiksi jäseniksi valittaisiin kemian tohtori Martina Flöel, insinööri MBA Heike van de Kerkhof sekä diplomi-insinööri Matti Kähkönen, joka esitetään valittavaksi myös hallituksen varapuheenjohtajaksi. Uusien jäsenten lyhyet esittelyt ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman ja Kirsi Sormunen jäävät pois yhtiön hallituksesta huhtikuun yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksettaisiin jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 2.9.2016. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta (nimitystoimikunnan puheenjohtaja), toimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, pääjohtaja Liisa Hyssälä Kelasta sekä Nesteen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta. Pääjohtaja Hyssälän jäätyä eläkkeelle hänen tilalleen Nesteen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan tuli 1.1.2017 Kelan uusi pääjohtaja Elli Aaltonen.

Nimitystoimikunta teki kaikki esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja hänen palkkioistaan.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty tällä sivulla ylhäällä oikealla sijaitsevassa pdf-dokumentissa.

Espoossa 27.1.2017

Neste Oyj:n
osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Lue tiedote