Gebruiksvoorwaarden en Privacy- / Cookieverklaring

Algemeen

Op het gebruik van deze website en eventuele subsites (hierna: "de site"), met inbegrip van het downloaden van materiaal van de Site, zijn onderstaande voorwaarden en de privacy-/ cookieverklaring van toepassing (hierna: de "Privacy -/ Cookieverklaring", gezamenlijk aangeduid als "Voorwaarden").  Door gebruik te maken van de site, verklaart u dat u de voorwaarden heeft gelezen, dat u ze in acht zult nemen en dat u zich aan deze voorwaarden gebonden acht.

Gebruiksvoorwaarden

Doel van de site

Neste Corporation (geregistreerd in het Finse bedrijvenregister onder nummer 1852302-9 en gevestigd aan Keilaranta 21, 02150 Espoo, Finland) en/of haar dochteronderneming(en) in Finland en/of in andere landen (hierna: "Neste") stelt de site ter beschikking van haar klanten en andere geïnteresseerde partijen.

Doel van de site is om informatie te verstrekken over onder meer de producten, diensten en oplossingen die Neste en de Neste-groep aanbiedt. U kunt de inhoud van de site met inachtneming van deze voorwaarden bekijken, verspreiden en becommentariëren.

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van de site is beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en licenties die door Neste of door derden worden gehouden op grond van de geldende Finse wetgeving en/of overige nationale en/of internationale wetgeving. Neste behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet in deze voorwaarden worden verleend.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Neste mag geen enkele content van deze site worden gekopieerd, openbaar gemaakt, gedistribueerd, overgedragen, gewijzigd, opgeslagen of verwerkt. Ongeoorloofd gebruik of niet-goedgekeurde verspreiding van materiaal op deze site kan een inbreuk vormen op auteursrechten, handelsmerken en/of andere wet- en regelgeving en kan civiel- of strafrechtelijke sancties tot gevolg hebben.
U verbindt zich er hierbij toe om het ongeoorloofd kopiëren van de materialen of andere content op de site te voorkomen.

U mag één exemplaar van het materiaal op deze site uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel en intern gebruik op één computer downloaden, behoudens voor zover Neste u uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming heeft gegeven om anderszins exemplaren te downloaden.

Neste verleent u hierbij geen enkel uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend recht uit hoofde van enig octrooi, auteursrecht, merkenrecht of vertrouwelijke informatie.

Inbreng van gebruikers

Alle materiaal, informatie en andere mededelingen die u op of via deze site inbrengt, overdraagt of plaatst, worden als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, vrij van royalty's, onherroepelijk, volledig sublicentieerbaar en als vrijelijk te gebruiken aangemerkt (hierna: "de Inbreng van gebruikers"). Er rust op Neste geen enkele verplichting met betrekking tot de Inbreng van gebruikers.

Het staat Neste vrij om, met het oog op zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden,  de Inbreng van gebruikers openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren, te integreren en/of anderszins te gebruiken al dan niet in combinatie met alle daarin vervatte data, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere zaken.

Neste controleert de inhoud van de Inbreng van gebruikers niet, heeft daar geen enkele zeggenschap over en aanvaardt in dat verband ook geen enkele aansprakelijkheid. Het staat Neste te allen tijde vrij om Inbreng van gebruikers van de Site te naar eigen inzicht verwijderen.

Wanneer u een bericht of enige andere Inbreng op de site plaatst, verklaart u bij deze: (i) dat het materiaal geen onderdelen bevat die onwettig zijn dan wel anderszins niet geschikt zijn voor publicatie; (ii) dat u alles in het werk zult stellen om, alvorens enig materiaal te plaatsen, een scan uit te voeren om virussen en andere besmettelijke of destructieve bestanddelen te verwijderen; (iii) u eigenaar bent van het materiaal dan wel over een onbeperkt recht beschikt om het aan Neste ter beschikking te stellen; en (iv) dat u geen actie tegen Neste zult ondernemen met betrekking tot materiaal dat u plaatst of indient en dat u Neste vrijwaart indien derden actie tegen Neste ondernemen in verband met het materiaal dat u heeft geplaatst.

Neste kan links naar andere sites op internet opnemen die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door derden. Wanneer u een dergelijke site via een link bezoekt, dient u voorafgaand aan het gebruik van die  site de gebruiksregels ervan te lezen en te accepteren. U gaat er tevens mee akkoord dat Neste geen invloed heeft op de content van die site en geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid  kan aanvaarden voor materiaal dat gecreëerd of gepubliceerd wordt op dergelijke sites van derden. Bovendien impliceert een link naar een site die geen eigendom van Neste is, niet dat Neste die site of de producten of diensten waarnaar op die site wordt verwezen, goedkeurt.

Toekomstgerichte uitspraken

Aangezien Neste en haar onderneming heeft te maken met uiteenlopende risico's en onzekerheden, bevatten bepaalde delen van de site zowel  informatie die is gebaseerd op verwachtingen van analisten en andere derden als toekomstgerichte, niet op historische feiten gebaseerde uitspraken. Uitdrukkingen als "is van mening, "naar verwachting", "gaat ervan uit", "is voornemens" of "is van plan" en soortgelijke uitdrukkingen verwijzen naar dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Bij dergelijke uitspraken zijn bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere belangrijke factoren betrokken, waardoor de feitelijke resultaten, prestaties en successen van  Neste, dan wel de resultaten binnen onze sector, wezenlijk kunnen afwijken van toekomstige resultaten, prestaties of successen zoals die in dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn verwoord of daardoor worden geïmpliceerd.

Neste heeft geen controle over de inhoud, kwaliteit, aard of betrouwbaarheid van die toekomstgerichte uitspraken. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, juistheid of volledigheid van dergelijke informatie wordt hierbij uitgesloten.

Toekomstgerichte uitspraken die gebaseerd zijn op de schattingen of prognoses van analisten of andere derden vormen geen weergave van de mening, prognoses of voorspellingen van Neste of haar management. Op Neste rust geen enkele verplichting om de verwachtingen of andere toekomstgerichte uitspraken van analisten of andere derden te herzien of te actualiseren.

NB: het gebruik van toekomstgerichte uitspraken gebeurt volledig voor eigen risico. Neste aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor uw gebruik van dergelijke uitspraken.

Disclaimer

DE INFORMATIE OP DEZE SITE WORDT "AS IS" TER BESCHIKKING GESTELD ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, HET NIET SCHENDEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN DAN WEL DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK. INDIEN DE SITE LINKS BIEDT NAAR EEN PAGINA VAN EEN DERDE, IS DIE LINK UITSLUITEND TEN BEHOEVE VAN DE GEBRUIKER OPGENOMEN. NESTE IS OP GENERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD OF DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP DERGELIJKE WEBPAGINA'S.

NESTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE OF VERLIES ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE INFORMATIE OP DE SITE, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE ZOALS VERLIES VAN OMZET OF INKOMSTEN, WINSTDERVING, BEDRIJFSSCHADE OF VERLIES VAN GEGEVENS OF INFORMATIE.

Daarnaast geeft Neste generlei garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, juistheid of volledigheid van de informatie, met inbegrip van, doch niet beperkt tot teksten, foto's, grafische afbeeldingen, links of andere items op deze site. Neste kan de inhoud van de site of de producten die hierop worden beschreven, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen. Neste verbindt zich er op geen enkele wijze toe om de informatie of ander materiaal op deze Site te actualiseren.

Overige bepalingen

Neste kan deze Voorwaarden te allen tijde herzien door dit bericht bij te werken.

Neste behoudt zich geheel naar eigen inzicht het recht voor om: (i) deze Voorwaarden te wijzigen; (ii) de content op de Site te controleren en te verwijderen; en/of (iii) de beschikbaarheid van de Site op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Indien enige bepaling in deze Voorwaarden geacht wordt onwettig, ongeldig of nietig te zijn of om welke reden dan ook onafdwingbaar is, blijft de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

Vragen en opmerkingen

Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze Voorwaarden kunnen gericht worden aan de afdeling Juridische Zaken van Neste via legal[at]neste.com.

Privacy- / Cookieverklaring

Algemeen

Deze Privacy- / Cookieverklaring bevat (samen met de Gebruiksvoorwaarden) de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens die verzameld worden via het gebruik van de Site.

Neste Corporation ( geregistreerd in het Finse bedrijvenregister onder nummer 1852302-9 en gevestigd aan Keilaranta 21, 02150 Espoo, Finland) is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in overeenstemming met deze Privacy- / Cookieverklaring worden verzameld. Door gebruik te maken van de Site, bevestigt u dat u deze Privacy- / Cookieverklaring en Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en dat u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met onderstaande bepalingen.

Verzamelen van persoonsgegevens

Neste Corporation verwerkt de persoonsgegevens die u via het gebruik van de Site verstrekt. U kunt bijvoorbeeld persoonsgegevens via de Site verstrekken: (i) door contact met ons op te nemen of feedback te geven; (ii) door op een vacature te reageren; (iii) door u op nieuwsbrieven of ander materiaal te abonneren; (iv) door commentaar te geven op de inhoud of door inhoud te bespreken; of (iv) door het downloaden of uploaden van materiaal. Tot die persoonsgegevens behoren onder andere uw naam, adres en telefoonnummer, uw e-mailadres, titel, werkgever en andere informatie die u kenbaar wilt maken.

Doel van de  verwerking van de persoonsgegevens

Neste Corporation kan uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor een dan de volgende doeleinden verwerken:  (i) om de Site te verbeteren via een analyse van activiteiten en uw gedrag op de Site; (ii) met het oog op de klantenadministratie; (iii) om nieuwsbrieven, andere informatie en aanbiedingen naar u te sturen; (iv) om met u te communiceren; en (v) om Neste Corporation in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de geldende wet- en regelgeving na te komen. Indien u op een baan solliciteert, kunnen uw persoonsgegevens in het kader van de wervingsprocedure of voor HR-doeleinden worden gebruikt. De persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden voor direct marketing en voor reclame via e-mail en andere elektronische communicatiekanalen.

Neste Corporation bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is om het doel waarvoor ze verzameld zijn, te realiseren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook uitgewisseld worden met andere ondernemingen die tot de Neste-groep behoren, mede voor de doeleinden zoals die hierboven zijn beschreven (bijvoorbeeld indien u op een vacature bij een lokale Neste-onderneming solliciteert). Die andere ondernemingen kunnen zelf verantwoordelijke zijn voor de eigen verwerkingsactiviteiten en zullen in dergelijke gevallen voldoen aan de geldende lokale wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming. Neste Corporation kan de verwerking van uw persoonsgegevens ook uitbesteden aan bedrijven in landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte waar niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming wordt geboden als in uw jurisdictie. Deze bedrijven kunnen uw persoonsgegevens verwerken om bijvoorbeeld diensten op het gebied van infrastructuur en IT te leveren ten behoeve van de Neste Corporation en/of andere ondernemingen die deel uitmaken van de Neste-groep, en om activiteiten te verrichten op het gebied van de klantenservice, marktonderzoeken en statistische analyses.

Recht op inzage

U kunt één keer per kalenderjaar kosteloos informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door Neste Corporation worden verwerkt, over de bron van die gegevens, over het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt, de gebruikelijke bestemmingen van de verstrekte gegevens en de procedure om uw rechten als betrokkene uit te kunnen oefenen met betrekking tot de relevante verwerkingsprocedures.

U heeft ook te allen tijde het recht om een verzoek in te dienen om onjuiste of onvolledige gegevens te rectificeren of te verwijderen.

De hierboven bedoelde verzoeken kunnen aan het navolgende adres worden gericht: Neste Corporation, Keilaranta 21, 02150 Espoo, Finland, of kunnen naar het volgende e-mailadres worden gestuurd corpcomviestinta(at)neste.com.

Geblokkeerde marketing

Indien u er geen prijs op stelt dat uw persoonsgegevens voor doeleinden verband houdende met direct marketing worden verwerkt, kunt u Neste Corporation hiervan te allen tijde via het volgende postadres in kennis stellen: Neste Corporation, Keilaranta 21, 02150 Espoo, Finland. Dat kan ook via het volgende e-mailadres: corpcomviestinta(at)neste.com. De informatie over de manier waarop u kunt aangeven dat u niet (langer) wenst dat uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt, wordt ook vermeld in alle elektronische marketingberichten die u ontvangt.

Cookies

Neste Corporation gebruikt cookies op de Site om de functionaliteit ervan te waarborgen en om informatie over bezoeken aan de  Site te verzamelen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden op de harde schijf van uw computer waardoor uw computer door de Site herkend kan worden. Neste Corporation maakt zowel gebruik van zogeheten permanente cookies (waardoor een bestandje permanent op uw computer wordt opgeslagen) als van zogeheten sessie-cookies (die weer verwijderd worden als u uw browser sluit).

Met behulp van cookies kan Neste Corporation bijvoorbeeld informatie verzamelen over uw computer, IP-adres, besturingssysteem en browsertype.

Neste Corporation kan permanente cookies gebruiken voor statistische en analytische doeleinden (zoals het bijhouden van statistieken met betrekking tot het gebruik van de Site), voor het uitvoeren van enquêtes teneinde de Site en/of andere producten en diensten van Neste Corporation te verbeteren, om te bepalen welke onderdelen van de Site het vaakst bezocht worden, om informatie aan derden te verstrekken zodat er gerichte (reclame)aanbiedingen aan u kunnen worden gedaan en om het gebruik van de Site te optimaliseren. Cookies worden ook gebruikt om u te kunnen herkennen zodra u de Site weer bezoekt om u bijvoorbeeld informatie te verschaffen die op uw interesses aansluit.

Neste Corporation kan met het oog op bovenstaande doeleinden ook cookies gebruiken die door derden ter beschikking worden gesteld.

Bij uw eerste bezoek aan onze Site wordt u verzocht toestemming te geven voor het plaatsen van bepaalde cookies.

U kunt via de instellingen van uw internetbrowser weigeren om cookies te accepteren. Op die manier kunt u tevens bestaande cookies verwijderen. Indien uw internetbrowser het gebruik van cookies niet toestaat, is het mogelijk dat u niet in staat bent om bepaalde delen van onze Site (in hun geheel) te bekijken of te gebruiken.

Links naar andere sites

Deze Privacy -/ Cookieverklaring is uitsluitend op deze Site van toepassing en dus niet op websites van derden. Wat de links op deze Site naar andere sites betreft, wordt erop gewezen dat Neste niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid of de content van dergelijke sites.

Wijzigingen op deze Privacy- / Cookieverklaring

Deze Privacy- / Cookie-verklaring kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  Het verdient aanbeveling om deze Privacy- / Cookieverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele relevante wijzigingen.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze Privacy- / Cookieverklaring kunt u contact opnemen via: legal[at]neste.com. Indien uw vragen betrekking hebben op verwerkingsactiviteiten van andere ondernemingen die tot de Neste-groep behoren, bestaat de mogelijkheid dat wij die vragen doorsturen naar de betreffende ondernemingen.