Slösa inte bort skräpet

Fossila bränslen i energiproduktion kan ersättas med avfall.

Det har varit väl känt under en längre tid att världen inom den närmaste framtiden måste sluta använda fossila bränslen. Norden har nyligen gått ut med ambitiösa mål för koldioxidneutralitet. Sverige har tagit på sig ledartröjan i arbetet med att bli ett av världens första koldioxidneutrala länder till 2045. Koldioxid är den vanligast förekommande växthusgasen. Den uppstår vid förbränning av fossila bränslen, att bekämpa just detta är en viktig del av att förhindra klimatförändringarna.

Samtidigt som vi arbetar med att minska vårt beroende av fossila bränslen finns ett annat problem som behöver hanteras. Människan producerar alltmer skräp och avfall. Att förvara avfall i deponier flyttar bara problemet. Att elda upp det är att slösa bort allt det råmaterial som användes vid tillverkningen. Den enda hållbara lösningen är att börja betrakta avfall som en resurs som vi behöver lära oss att använda, i exempelvis energiproduktion i ett kretslopp.

Låt inte skräp gå till spillo

Att använda avfall som råmaterial är extremt resurseffektivt. Först och främst för att det minskar behovet av att framställa och använda nya råmaterial, men även för att det finns stora ekonomiska vinster i att ta till vara även på skräp och ge det ett högre värde. Förutom själva råmaterialet har mycket andra resurser använts till varje produkt, i produktionen, transporten och vid konsumtion. Om dessa produkter sedan blir skräp utan att återanvändas eller återvinnas på något sätt har alla dessa resurser gått förlorade. Det finns helt enkelt ingen anledning att låta vårt skräp gå till spillo.

Avfall med lågt värde kan bli förnybart bränsle med högt värde

En av de främsta metoderna för att återvinna avfall är att använda det som råvara i produktionen av bränsle. Forskning pågår om hur plastavfall kan användas som råmaterial. Men redan idag kan organiskt avfall i form av bland annat fetter och rester användas som råmaterial vid produktionen av förnybara bränslen. Räknar över en livscykel är utsläppen från förnybara bränslen är betydligt lägre än för fossila bränslen. Neste MY förnybar diesel producerat på avfall och rester kan minska utsläppen av växthusgaser med 90 procent jämfört med fossila bränslen.

Nestes NEXBTL teknologi möjliggör framställning av förnybar diesel genom att använda en rad olika råmaterial av låg kvalitet, men med högkvalitativa slutprodukter som ger minimala utsläpp.

För att producera Neste MY förnybar diesel använder Neste avfall i form av en rad olika fetter, så som fett från djur och fisk från matrester, gammal olja från matlagning, rester från odling av olika växter som majs, och från pressning av matolja. Matrester som gammal matolja, och fett från fisk och djur kommer som biprodukter från livsmedelsindustrin och samlas in globalt.

Vill man så går det

Genom att välja hur vi ska hantera vårt avfall kan vi också välja om det i framtiden ska betraktas som ett problem. Om vårt avfall effektivt kan användas i en cirkulär ekonomi kan det bli en hållbar källa till bränsle och energi. Så slösa inte bort skräpet i onödan.

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi har tagit första steget mot en koldioxidneutral framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.