Tunnuslukujen laskentakaavat

Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat:

Liikevoitto

Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot, kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot, sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin sekä yleishallintoon, sekä  poistot ja arvonalentumiset. Öljy-, rahti- ja sähköjohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ kertaluonteiset erät - öljy-, rahti- ja sähköjohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos. Varastovoitot/tappiot sisältävät trading-varastojen käypien arvojen muutokset.

Oman pääoman tuotto (ROE), %

100 x Voitto ennen veroja - verot / Oma pääoma keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE), %

100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen (ROACE), %

100 x  Kauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, kertaluonteisilla erillä sekä realisoitumattomilla öljy-, rahti- ja sähköjohdannaisten käypien arvojen muutoksilla verojen jälkeen) + määräysvallattomien omistajien osuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sijoitettu pääoma

Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset

Korollinen nettovelka

Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

Velan osuus kokonaispääomasta, %

100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä)

Velkaantumisaste (gearing), %

100 x Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %

100 xOma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Sidotun pääoman tuotto, %

100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %  

100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin

Segmentin sidottu pääoma

Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä sisältäen osakaslainat, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset, velat, varaukset ja eläkevelvoitteet.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimus- ja kehitysmenot sisältävät tuloslaskelmaan kirjatut konsernin kaikkia liiketoiminta-alueita palvelevan Tutkimus ja teknologia -yksikön kulut sekä liiketoiminta-alueiden oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulut. Luku  sisältää aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot. Kulut esitetään bruttona vähentämättä saatuja avustuksia.