24 Huhtikuu 2015

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Neste Oil Oyj
Osavuosikatsaus
24.4.2015 klo 9.00

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Erinomainen alkuvuosi vahvojen jalostusmarkkinoiden ja onnistuneen oman toiminnan ansiosta

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 215 miljoonaa euroa (Q1/2014: 50 milj.)
· Kokonaisjalostusmarginaali oli 11,66 dollaria barrelilta (Q1/2014: 8,44 USD/bbl)
· Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 205 dollaria tonnilta (Q1/2014: 182 USD/tonni)
· Liiketoiminnan rahavirta oli -185 miljoonaa euroa (Q1/2014: -178 milj.)
· Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 12,6 % (2014: 10,1 %)
· Koko vuoden 2015 tulosohjausta nostettiin 21.4.

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Vuosi on alkanut myönteisesti erittäin suotuisassa jalostusmarginaaliympäristössä. Olemme myös tyytyväisiä oman toimintamme tuloksiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Neste Oilin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli vahva, 215 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 50 miljoonaa euroa.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli korkea, 156 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä oli 32 miljoonaa euroa. Neste Oilin viitemarginaali vahvistui ensimmäisellä neljänneksellä ja oli keskimäärin 7,5 dollaria barrelilta. Viitemarginaali oli 4,1 dollaria barrelilta korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Bensiinimarginaalit olivat erityisen vahvoja johtuen heikosta raakaöljymarkkinasta, hyvästä kysynnästä, contango-varastoinnista sekä lakoista ja jalostamoseisokeista Yhdysvalloissa. Porvoon jalostamomme kävi korkealla käyttöasteella, ja suurseisokin valmistelut etenivät suunnitellusti.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 42 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä oli 12 miljoonaa euroa. Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaali pysyi selvästi edellisvuoden vastaavan ajanjakson tason alapuolella. Pystyimme pitämään lisämarginaalimme hyvällä tasolla onnistuneen marginaalien hallinnan ja joustavan raaka-aineiden käytön ansiosta. Myös euron heikentymisellä oli positiivinen vaikutus tulokseemme. Myyntimäärä kasvoi 5 prosenttia vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä. Onnistuimme vuonna 2014 poistamaan pullonkauloja uusiutuvan dieselin tuotannossa, minkä johdosta jalostamoiden nimellistuotantokapasiteetti on nostettu 2,0 miljoonasta 2,4 miljoonaan tonniin vuodessa. Kapasiteetin nostaminen on alentanut myös tuotantokustannuksia.

Öljyn vähittäismyynnin markkinat pysyivät kilpailtuina, mutta pystyimme kasvattamaan tulostamme lanseeraamalla uusia tuotteita, kuten vähärikkisen laivapolttoaineen, ja parantamalla marginaaleja erityisesti Luoteis-Venäjällä. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 17 miljoonaa euroa, mikä oli enemmän kuin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen 14 miljoonaa euroa.

Neste Oil on muuttanut tulosohjaustaan ja arvioi konsernin koko vuoden 2015 vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vahvana ja olevan korkeampi kuin vuonna 2014. Muutettu tulosohjaus perustuu ensimmäisen neljänneksen vahvaan tulokseen ja tämän hetken näkemykseen loppuvuoden markkinoista. Aiemmin yhtiö arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vahvana mutta olevan todennäköisesti vuoden 2014 tulosta alempi.

Varsinainen yhtiökokous päätti 1. huhtikuuta muuttaa yhtiön nimen Neste Oyj:ksi kesäkuun alusta lähtien. Sen vuoksi tämä on viimeinen Neste Oilin nimellä julkaistava osavuosikatsaus. Yhtiömme on muuttunut merkittävästi viime vuosina, ja uusi nimi heijastaa tätä muutosta. Suuntamme on eteenpäin."

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2015 tulos

Neste Oilin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 2 744 miljoonaa euroa (3 510 milj.). Liikevaihdon aleneminen oli pääasiassa seurausta öljyn hinnan laskusta johtuneista matalammista myyntihinnoista. Kaikkien segmenttien tulos parani vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, ja konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 215 miljoonaa euroa (50 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat positiivisesti viitejalostusmarginaalit, jotka olivat selvästi korkeammat kuin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Myös Uusiutuvien tuotteiden tulos parani onnistuneen marginaalien hallinnan, raaka-aineiden käytön optimoinnin ja suotuisan USD/EUR-valuuttakurssin tuloksena. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat marginaalit erityisesti Luoteis-Venäjällä. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto parani vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 156 miljoonaa euroa (32 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 42 miljoonaa euroa (12 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 17 miljoonaa euroa (14 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 3 miljoonaa euroa (-11 milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 233 miljoonaa euroa (50 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 76 miljoonaa euroa (3 milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 18 miljoonaa euroa (5 milj.), sekä yhteensä 77 miljoonan euron (-2 milj.) kertaluonteiset erät, jotka liittyivät pääasiassa Porvoon sähköverkon myyntivoittoon. Tulos ennen veroja oli 205 miljoonaa euroa (33 milj.), kauden voitto 181 miljoonaa euroa (26 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,70 euroa (0,10). Konsernin efektiivinen verokanta oli 12 % (21 %) johtuen pääasiassa verovapaista tuloista, kuten Kilpilahden Sähkönsiirto Oy:n osakkeiden myynnistä.

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan noin 1 miljoonalla barrelilla päivässä vuonna 2015. Samalla jalostuskapasiteetin kasvun yli 1 miljoonalla barrelilla päivässä Aasiassa ja Lähi-idässä odotetaan kohdistavan jonkin verran painetta globaaliin tarjonnan ja kysynnän tasapainoon erityisesti vuoden jälkipuoliskolla. Transatlanttisten markkinoiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino on riippuvainen myös suunnitelluista ja odottamattomista jalostamoseisokeista. Forward-hintoihin perustuva viitejalostusmarginaali on tällä hetkellä melko vahva tuleville neljänneksille, missä heijastuu myös tuleva ajokausi, joka tyypillisesti tukee bensiinimarkkinoita keväällä.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Raaka-aineiden hinnat ovat olleet laskussa, mutta kasviöljyjen hintaerot ovat pysyneet historiallista keskiarvoa pienempinä. Markkinoiden vaihteluiden odotetaan jatkuvan raaka-aineiden ja öljyn hintojen osalta, millä on vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Konsernin vuoden 2015 investointien arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa euroa, mihin sisältyy Porvoon jalostamon noin 100 miljoonan euron suurseisokki. Porvoon seisokki alkoi huhtikuussa ja sen odotetaan kestävän noin 8 viikkoa. Seisokilla odotetaan olevan noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Raakaöljyn hinnan muutokset, tarjonnan ja kysynnän tasapaino ja biopolttoainevelvoitteisiin, Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotukseen ja muihin kannustimiin liittyvän poliittisen päätöksenteon epävarmuus vaikuttavat öljytuotteiden ja uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA) on ilmoittanut, että se ehdottaa 1. kesäkuuta mennessä uusiutuvien polttoaineiden määriä koskevat vaatimukset vuosille 2014, 2015 ja 2016 sekä biomassapohjaisen dieselin määrää koskevan vaatimuksen vuodelle 2017 ja viimeistelee ne 30.11.2015 mennessä.

Neste Oil muutti tulosohjaustaan 21.4.2015 ja arvioi konsernin koko vuoden 2015 vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vahvana ja olevan korkeampi kuin vuonna 2014. Muutettu tulosohjaus perustuu ensimmäisen neljänneksen vahvaan tulokseen ja tämän hetken näkemykseen loppuvuoden markkinoista. Aiemmin yhtiö arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vahvana mutta olevan todennäköisesti vuoden 2014 tulosta alempi.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talousjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus ensimmäisen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 24.4.2015 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 24.4.2015 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon 09-6937 9590 (osallistumiskoodi 8790300). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 1.5.2015 asti numerossa 09-2310 1650 (osallistumiskoodi 8790300).


Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tuottaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 5 000 työntekijää. Neste Oilin osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö on myös ollut monta vuotta peräkkäin vastuullisten yritysten Global 100 -listalla. CDP Forest on valinnut Neste Oilin yhdeksi parhaista yhtiöistä metsäjalanjäljestä huolehtimisessa öljy- ja kaasuteollisuudessa. /www.nesteoil.fi