23 Lokakuu 2014

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Neste Oil Oyj
Osavuosikatsaus
23.10.2014 klo 9.00

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Vahva markkinakehitys kolmannella neljänneksellä. Koko vuoden tulosohjausta muutettu.

Kolmas neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 190 miljoonaa euroa (Q3/2013: 217 milj.)
  • Kokonaisjalostusmarginaali oli 10,94 dollaria barrelilta (Q3/2013: 8,61 USD/bbl)
  • Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaali oli 247 dollaria tonnilta (Q3/2013: 453 USD/tonni)
  • Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaali oli 174 dollaria tonnilta (Q3/2013: 135 USD/tonni)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -144 miljoonaa euroa (Q3/2013: 3 milj.)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Vaikka jalostustoiminnan yleiset näkymät pysyvät haasteellisina Euroopassa, lyhyen aikavälin markkinatilanne on parantunut selvästi. Neste Oil on jatkanut tehostamistoimiaan, ja suurin osa tälle vuodelle asetetuista tulosparannustavoitteista on jo toteutunut. Yhdessä öljytuotemarkkinoiden vahvistumisen kanssa nämä tehostamistoimet suurelta osin kompensoivat Porvoon jalostamon suunnittelemattoman tuotantoseisokin vaikutusta. Konsernin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 190 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 217 miljoonaa euroa.

Öljytuotteiden viitejalostusmarginaali vahvistui kolmannella neljänneksellä odotuksia vahvemman bensiinikauden sekä Pohjanmeren Brent- ja venäläisen raakaöljyn leveän hintaeron seurauksena. Viitejalostusmarginaali oli keskimäärin 5,8 dollaria barrelilta, kun se vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä oli 4,5 dollaria barrelilta. Öljytuotteiden tulokseen vaikutti negatiivisesti vetylaitoksen vauriosta aiheutunut laaja tuotantoseisokki Porvoon jalostamolla. Seisokin odotetusta tulosvaikutuksesta toteutui kolmannella neljänneksellä alle puolet. Lisämarginaalimme oli keskimäärin 5,2 dollaria barrelilta. Tämän ja vahvemman viitemarginaalin ansiosta Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 110 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2013 kolmannen neljänneksen 67 miljoonaan euroon.

Uusiutuvien tuotteiden markkinatilanne on parantunut, mutta marginaalit pysyivät huomattavasti matalammalla tasolla kuin edellisvuoden kolmannella neljänneksellä. Myyntimäärä oli 516 000 tonnia, josta Pohjois-Amerikan osuus oli kolmannella neljänneksellä 27 prosenttia verrattuna vuoden 2013 vastaavan ajanjakson 52 prosenttiin. Yhdysvaltain biopolttoainevelvoitteisiin ja vuoden 2014 Blender's Tax Credit -verohelpotukseen liittyvät päätökset ovat edelleen avoinna. Raaka-ainehintojen yleinen lasku vaikutti positiivisesti liiketoimintamme kannattavuuteen, ja jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien raaka-aineiden syötöstä oli 59 prosenttia. Uusiutuvan dieselin tuotanto saavutti 99 prosentin keskimääräisen käyttöasteen, vaikka Singaporen NEXBTL-jalostamo suljettiin suurseisokkia varten elokuun lopussa. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 52 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä oli 120 miljoonaa euroa.

Öljyn vähittäismyynnin kehitys jatkui kausiluonteisesti vahvana, ja marginaalit olivat hyvät useimmilla markkinoilla. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 26 miljoonaa euroa eli hieman vähemmän kuin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä saavutettu ennätyskorkea 29 miljoonan euron tulos.

Kolmannen neljänneksen tuloksen perusteella olemme muuttaneet vuoden 2014 tulosohjaustamme. Odotamme konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton olevan yli 400 miljoonaa euroa olettaen, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali on keskimäärin vähintään 3,5 dollaria barrelilta marras-joulukuussa 2014. Aiemmin odotimme konsernin koko vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevoiton olevan alle 400 miljoonaa euroa.

Ilmoitimme katsauskauden jälkeen 7. lokakuuta suunnittelevamme merkittävien investointien tekemistä Suomessa, Suomen jalostamoiden toiminnan yhdistämistä ja henkilöstön vähentämistä. Tämä kuvastaa näkemystämme siitä, että meidän on tarkasteltava monia erilaisia ratkaisuja kilpailukykymme parantamiseksi sekä tulevaisuuden toimintamme ja kasvun varmistamiseksi."

Konsernin kolmannen neljänneksen 2014 tulos

Neste Oilin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 3 982 miljoonaa euroa (4 630 milj.). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa pienemmistä myyntimääristä sekä Öljytuotteiden ja Uusiutuvien tuotteiden matalammista markkinahinnoista. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 190 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2013 vastaavan ajanjakson 217 miljoonaan euroon. Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat positiivisesti vuoden 2013 kolmatta neljännestä korkeammat viite- ja lisämarginaalit, ja negatiivisesti vetylaitoksen vauriosta aiheutunut suunnittelematon tuotantoseisokki Porvoon jalostamolla. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli merkittävästi matalampi kuin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, jolloin markkinatilanne oli erittäin suotuisa. Öljyn vähittäismyynnin vakaa tuloskehitys jatkui, ja sen vertailukelpoinen liikevoitto oli vain hieman alhaisempi kuin vuoden 2013 vastaavalla ennätyskorkealla jaksolla. Muut-segmentin tulos parani vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 110 miljoonaa euroa (67 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 52 miljoonaa euroa (120 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 26 miljoonaa euroa (29 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 4 miljoonaa euroa (0 milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 53 miljoonaa euroa (249 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat pääasiassa öljyhintojen laskusta johtuneet varastotappiot, jotka olivat 169 miljoonaa euroa (voitot 26 milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 38 miljoonaa euroa (7 milj.), sekä kertaluonteiset erät -5 miljoonaa euroa (-1 milj.) liittyen Nynasin uudelleenjärjestelyyn vuoden 2014 kolmannen neljänneksen aikana. Tulos ennen veroja oli 25 miljoonaa euroa (233 milj.), kauden voitto 13 miljoonaa euroa (194 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,05 euroa (0,76).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan, mutta kasvuennusteita on yleisesti laskettu alle 1 miljoonaan barreliin päivässä vuonna 2014. Uuden jalostuskapasiteetin Aasiassa ja Lähi-idässä odotetaan ylittävän tämä kasvu. Tämän kehityksen seurauksena keskitisletuonnin Eurooppaan odotetaan pysyvän korkeana Lähi-idästä ja Yhdysvalloista. Bensiinimarginaalit ovat olleet kohtuullisen vahvoja, mutta niiden odotetaan seuraavan normaalia kausivaihtelua, joka yleensä aiheuttaa marginaalien laskua talvikaudella.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Raaka-aineiden hinnat ovat olleet laskussa, mutta ne ovat mahdollisesti saavuttaneet toistaiseksi pohjatason. Kasviöljyjen hintaerot ovat pysyneet historiallista keskiarvoa pienempinä.

Yhdysvaltain poliittista päätöksentekoa koskevat epävarmuudet vaikuttavat todennäköisesti uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Päätöstä odottavat muun muassa biomassapohjaisen dieselin velvoitetavoitteet ja Blender's Tax Credit -verohelpotuksen (BTC) mahdollinen uusiminen, jotka molemmat vaikuttavat Yhdysvaltojen markkinoihin. Näitä tärkeitä lainsäädännöllisiä päätöksiä odotetaan tehtäväksi vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. BTC-verohelpotuksen uusimisella olisi positiivinen vaikutus Neste Oilin tulokseen, mutta se ei sisälly nykyiseen tulosohjaukseen.

Singaporen NEXBTL-jalostamolla on käynnissä suurseisokki, jonka odotetaan päättyvän lokakuun loppuun mennessä. Porvoon jalostamon vetylaitoksen korjaustöiden odotetaan valmistuvan lokakuun loppuun mennessä, minkä jälkeen vaurion vaikutusten piirissä olleet jalostamoyksiköt käynnistetään.

Kolmannen neljänneksen tuloksensa perusteella Neste Oil on muuttanut tulosohjaustaan. Yhtiö odottaa konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton olevan yli 400 miljoonaa euroa olettaen, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali on keskimäärin vähintään 3,5 dollaria barrelilta marras-joulukuussa 2014. Aiemmin yhtiö odotti konsernin koko vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevoiton olevan alle 400 miljoonaa euroa. Neste Oil jatkaa sekä muuttuviin että kiinteisiin kustannuksiin kohdistuvia tehostamishankkeita, joiden tavoitteena on parantaa konsernin vertailukelpoista liikevoittoa vähintään 50 miljoonalla eurolla vuonna 2014, mikä auttaa ohjauksemme mukaisen tulostason saavuttamisessa.

Neste Oil ilmoitti katsauskauden jälkeen 7. lokakuuta aikovansa investoida merkittävästi Suomessa, yhdistää Suomen jalostamoiden toiminnot ja vähentää henkilöstöä. Yhtiön tarkoituksena on selvittää erilaisia ratkaisuja kilpailukykynsä parantamiseksi ja tulevan toimintansa ja kasvunsa turvaamiseksi.

Konsernin investointien odotetaan olevan vuonna 2015 yhteensä noin 450 miljoonaa euroa, mihin sisältyy noin 100 miljoonaa euroa Porvoon jalostamon suurseisokista, joka alkaa suunnitelmien mukaan huhtikuussa 2015 ja kestää noin 8 viikkoa.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talousjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus kolmannen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 23.10.2014 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 23.10.2014 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon Suomi: +358 (0)9 2310 1620, Eurooppa: +44 (0)20 3427 1903, Yhdysvallat: +1 646 254 3361, osallistumiskoodi 7563910. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 30.10.2014 asti numerossa +358 (0)9 2310 1650, Suomi, +44 (0)20 3427 0598, Eurooppa ja +1 347 366 9565, Yhdysvallat (osallistumiskoodi 7563910#).

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö on myös päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle useana vuonna peräkkäin. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi