23 Lokakuu 2015

Nesteen osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Neste Oyj
Osavuosikatsaus
23.10.2015 klo 9.00

Nesteen osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Kaikkien aikojen paras neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto vahvojen jalostusmarkkinoiden ja hyvän operatiivisen toiminnan ansiosta

Kolmas neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 281 miljoonaa euroa (Q3/2014: 191 milj.)
  • Kokonaisjalostusmarginaali oli 13,19 dollaria barrelilta (Q3/2014: 10,77 USD/bbl)
  • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 75 miljoonaa euroa (Q3/2014: 53 milj.)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 322 miljoonaa euroa (Q3/2014: -144 milj.)

Tammi-syyskuu lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 574 miljoonaa euroa (1-9/2014: 327 milj.) 
  • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 14,5 % viimeisten 12 kk:n aikana (2014:   10,1 %)
  • Velan osuus kokonaispääomasta syyskuun lopussa oli 35,7 % (31.12.2014: 37,9 %)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 1,69 euroa (1-9/2014: 0,79)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Jalostusmarginaalit pysyivät vahvoina kolmannella neljänneksellä, ja tuotantolaitoksemme palasivat normaalitoimintaan Porvoon suunnitellun seisokin jälkeen. Nesteen vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätykselliset 281 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 191 miljoonaa euroa. Lisäksi suotuisalla USD/EUR-valuuttakurssilla oli positiivinen vaikutus tulokseen. Myös liiketoiminnan rahavirtamme oli vahva käyttöpääoman pienentymisen ja korkean käyttökatteen tuloksena.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 178 miljoonaa euroa (111 milj.). Nesteen viitejalostusmarginaali oli keskimäärin 9,1 dollaria barrelilta eli lähes 60 % suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Bensiinimarginaalit pysyivät erityisen korkealla tasolla globaalin kysynnän kasvun ja kesän ajokauden tukemina. Porvoon jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 96 %, mikä osoittaa laitoksen palautuneen onnistuneesti normaaliin toimintaan.

Uusiutuvien tuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 75 miljoonaa euroa (53 milj.). Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärien kasvulla ja dollarin vahvistumisella oli positiivinen vaikutus tulokseen edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raaka-aineiden optimointia jatkettiin, ja jäte- ja tähderaaka-aineiden osuus nousi 75 prosenttiin raaka-aineiden käytöstä, mikä on korkeampi kuin millään aikaisemmalla vuosineljänneksellä.

Öljyn vähittäismyynnissä pystyimme kasvattamaan tulostamme lisäämällä myyntimääriä erityisesti Baltian maissa sekä parantamalla marginaaleja. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 27 miljoonaa euroa eli hieman enemmän kuin vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä.

Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes samalla tasolla kuin koko vuoden 2014 tulos Porvoon suunnitellusta suurseisokista huolimatta, mikä on osoitus liiketoimintojemme vahvasta suorituksesta. Vaikka jalostusmarkkinoiden odotetaan seuraavan normaalia kausivaihtelua, markkinaolosuhteet näyttävät pysyvän kohtuullisen suotuisina. Näin ollen arvioimme koko vuoden 2015 tuloksen olevan vahva."

Konsernin kolmannen neljänneksen 2015 tulos

Nesteen kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 3 023 miljoonaa euroa (3 846 milj.). Liikevaihdon pieneneminen oli pääasiassa seurausta öljyn hinnan laskusta johtuneista matalammista myyntihinnoista, joilla oli 1,6 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. USD/EUR-valuuttakurssin muutoksella oli 0,6 miljardin euron ja suuremmilla myyntimäärillä 0,2 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 281 miljoonaa euroa (191 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat viitejalostusmarginaalit ja suotuisa USD/EUR-valuuttakurssi. Myös Uusiutuvien tuotteiden tulos parani USD/EUR-valuuttakurssin ja suurempien myyntimäärien ansiosta. Öljyn vähittäismyynnin myyntimäärät ja marginaalit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto pieneni vuoden 2014 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 178 miljoonaa euroa (111 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 75 miljoonaa euroa (53 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 27 miljoonaa euroa (26 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -1 miljoonaa euroa (5 milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 158 miljoonaa euroa (54 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 174 miljoonaa euroa (169 milj.), sekä avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 51 miljoonaa euroa (38 milj.) ja liittyivät lähinnä varaston suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 158 miljoonaa euroa (27 milj.), kauden voitto 129 miljoonaa euroa (15 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,50 euroa (0,06). Konsernin efektiivinen verokanta oli 18 % (44 %).

Konsernin tammi-syyskuun 2015 tulos

Nesteen yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 8 372 miljoonaa euroa (11 459 milj.). Liikevaihdon pieneneminen oli seurausta öljyn hinnan laskusta johtuneista matalammista myyntihinnoista, joilla oli 3,5 miljardin euron vaikutus, ja pääasiassa Porvoon jalostamon suunnitellusta seisokista johtuneesta myyntimäärien laskusta, jolla oli 0,9 miljardin euron negatiivinen vaikutus. USD/EUR-valuuttakurssin muutoksella oli 1,3 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoteen verrattuna. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 574 miljoonaa euroa (327 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat positiivisesti viitejalostusmarginaalit, jotka olivat selvästi korkeammat kuin vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Uusiutuvien tuotteiden tulos parani pääasiassa suotuisan USD/EUR-valuuttakurssin ja korkeampien lisämarginaalien ansiosta. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat myyntimäärät ja marginaalit. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto pieneni vuoden 2014 yhdeksään ensimmäiseen kuukauteen verrattuna.

Öljytuotteiden yhdeksän kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 348 miljoonaa euroa (176 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 171 miljoonaa euroa (97 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 67 miljoonaa euroa (60 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -12 miljoonaa euroa (-5 milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 454 miljoonaa euroa (175 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 171 miljoonaa euroa (170 milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -22 miljoonaa euroa (25 milj.) ja liittyivät pääasiassa varaston suojaukseen, sekä yhteensä 74 miljoonan euron (-7 milj.) kertaluonteiset erät, jotka liittyivät pääasiassa Porvoon sähköverkon myyntivoittoon. Tulos ennen veroja oli 415 miljoonaa euroa (108 milj.), kauden voitto 352 miljoonaa euroa (80 milj.) ja osakekohtainen tulos 1,37 euroa (0,31). Konsernin efektiivinen verokanta oli 15 % (26 %), joka johtui pääasiassa verovapaista tuloista, kuten Kilpilahden Sähkönsiirto Oy:n osakkeiden myynnistä.

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän kasvuennusteita vuodelle 2015 on nostettu edelleen, ja niiden yleinen taso on 1,5 - 1,8 miljoonaa barrelia päivässä, sillä erityisesti bensiinin kysyntä on kasvanut. Forward-hintoihin perustuvan viitejalostusmarginaalin odotetaan noudattavan normaalia kausiluonteisuutta tulevina neljänneksinä. Vaikka Aasian ja Lähi-idän jalostuskapasiteetin kasvun ja jalostamoiden huoltokauden päättymisen odotetaan lisäävän tarjontaa, transatlanttisten markkinoiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino on riippuvainen myös kysynnän kasvusta ja mahdollisista jalostamoseisokeista. Euroopan jalostamojen keskimääräiset käyttöasteet ovat olleet tänä vuonna selvästi korkeampia kuin vuonna 2014. Iranin vastaisten talouspakotteiden päättyminen voisi lisätä keskiraskaan raakaöljyn tarjontaa Euroopan markkinoilla tulevaisuudessa.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Raaka-aineiden hinnat ovat olleet laskussa, mutta kasviöljyjen hintaerot ovat pysyneet historiallista keskiarvoa pienempinä. Markkinoiden vaihteluiden odotetaan jatkuvan raaka-aineiden ja öljyn hintojen osalta, millä on vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Rotterdamin uusiutuvan NEXBTL-dieselin jalostamolla on suunniteltu toteutettavan noin seitsemän viikkoa kestävä seisokki vuoden 2016 toisella neljänneksellä.

Nesteen käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 500 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Raakaöljyn hinnan muutokset, tarjonnan ja kysynnän tasapaino ja biopolttoainevelvoitteisiin, Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotukseen (BTC) ja muihin kannustimiin liittyvän poliittisen päätöksenteon epävarmuus vaikuttavat öljytuotteiden ja uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. BTC-verohelpotuksen uusimisella olisi positiivinen vaikutus Nesteen vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes samalla tasolla kuin koko vuoden 2014 tulos Porvoon suunnitellusta suurseisokista huolimatta, mikä on osoitus liiketoimintojemme vahvasta suorituksesta. Vaikka jalostusmarkkinoiden odotetaan seuraavan normaalia kausivaihtelua, markkinaolosuhteet näyttävät pysyvän kohtuullisen suotuisina. Näin ollen koko vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan vahva.

Alan käytännön mukaisesti Neste lopettaa numeerisen tulosohjauksen antamisen vuodesta 2016 lähtien. Ottaen huomioon tämän julkistetun periaatteen yhtiö säilyttää tulosohjauksensa vuodelle 2015 ennallaan: Neste arvioi konsernin koko vuoden 2015 vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vahvana ja olevan korkeampi kuin vuonna 2014.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus kolmannen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 23.10.2015 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla neste.com. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 23.10.2015 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: +358 (0)9 2310 1620, muu Eurooppa: +44 (0)20 3427 0503, Yhdysvallat: +1 646 254 3366, osallistumiskoodi 4615018. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 30.10.2015 asti numerossa +358 (0)9 2310 1650 (osallistumiskoodi 4615018).

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli noin 15 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi