10 Marraskuu 2016

Nesteen sidosryhmädialogi tarjosi arvokasta tietoa olennaisista asioista

Neste Oyj
Uutinen
10.11.2016

Nesteen sidosryhmädialogi tarjosi arvokasta tietoa olennaisista asioista

Järjestimme syyskuussa 2016 avoimen verkkodialogin kerätäksemme sidosryhmiltämme näkemyksiä siitä, miten meidän tulisi kehittää toimintamme vastuullisuutta.

Kaikkiaan dialogissa oli mukana lähes 600 henkilöä 17 maantieteelliseltä alueelta edustaen yli kymmentä eri sidosryhmää. Näistä peräti 450 vastaajaa osallistui dialogiin erityisen aktiivisesti.

"Olemme erittäin kiitollisia kaikille vastaajille! Tällä tavalla ensimmäistä kertaa järjestämämme kansainvälinen dialogi tarjosi arvokasta tietoa asioista, joita sidosryhmämme pitävät ratkaisevan tärkeinä yhtiöllemme," vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Simo Honkanen sanoo.

Dialogin aikana ulkoiset ja sisäiset sidosryhmämme arvioivat verkkotyökalun avulla omia ja toistensa esittämiä sekä vuosina 2014-2015 tärkeimpinä pidettyjä vastuullisuusaiheita. Tämän jälkeen yhtiömme johto ja asiantuntijat käsittelivät sidosryhmien kaikkein tärkeimpinä pitämiä 24 vastuullisuusaihetta arvioimalla niiden merkitystä liiketoimintamme kannalta. Näiden työvaiheiden tuloksena syntyi oheinen Nesteen olennaisten vastuullisuusaiheiden matriisi.

Miten Nesteen olennaisuusmatriisi on muuttunut?

Olennaisuusmatriisissa kuvatut, sidosryhmien arvion perusteella kaikkein tärkeimmät vastuullisuusaiheet ovat pysyneet pääpiirteissään samoina kuin edellisvuosina. Pientä muutosta on kuitenkin tapahtunut.

Tärkeää ja nousussa

Sidosryhmämme pitävät yhä keskeisen tärkeinä asioina edistyneiden biopolttoaineiden sekä niissä käytettävien uusiutuvien raaka-aineiden valikoiman kehittämistä sekä raaka-aineiden vastuullisuuden takaamista. Ulkoiset sidosryhmät korostavat edelleen myös ympäristövastuun ja määräystenmukaisen toiminnan merkitystä; aihetta pidetään toimintamme kannalta jopa tärkeämpänä kuin aikaisemmin. Aiempaa korostetummin nostetaan esiin myös tulevaisuuden vastuullisia energiaratkaisuja koskevan vision luominen sekä koko raaka-aineketjun jäljitettävyys ja läpinäkyvyys.

Ulkoiset sidosryhmämme nostavat aiheet "Eettisyys, lahjomattomuus ja luotettavuus", "Parhaiden kykyjen houkuttelu ja sitouttaminen yhtiöön" sekä "Vesijalanjäljen mittaaminen ja pienentäminen" ensimmäistä kertaa aivan tärkeimpien vastuullisuusasioiden joukkoon. Uutena aiheena matriisiin nousevat myös yhtiömme kokonaisvaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Myös "Avoin ja rehellinen viestintä sekä sidosryhmien osallistaminen" nousi uutena aiheena tärkeimpien joukkoon. Aihekokonaisuus on Nesteelle entuudestaan tuttu, sillä se liittyy tiiviisti edellisvuosien aiheisiin "Kansalaisjärjestöyhteistyö" sekä "Osallistuminen paikallisyhteisöjen toimintaan". Aihekokonaisuuden tärkeys liiketoiminnallemme on edellisvuosista kasvanut. Ulkoiset sidosryhmämme pitävät myös materiaali- ja energiatehokkuuden parantamista aiempaa tärkeämpänä.

Tärkeää mutta laskussa

Ulkoiset sidosryhmät pitävät metsä- ja biodiversiteettikadon ehkäisemistä sekä hyvää yrityskansalaisuutta ja verojen maksamista edelleen tärkeänä, mutta edellisvuosia vähemmän keskeisenä asiana. Myös taloudellista vastuuta omistajille pidetään aiempaa vähemmän tärkeänä asiana. Itse tärkeänä pitämämme palmuöljyn pienviljelijöiden määrän kasvattaminen raaka-ainehankinnassamme viljelijöiden vastuullisuusosaamisen kehittymistä ja tuotannon sertifiointia tukemalla on tämän vuoden arviossa jäänyt laajempien vastuullisuuskokonaisuuksien varjoon.

Sisäisten sidosryhmien näkemykset

Ulkoisten sidosryhmien ja oman henkilöstömme tärkeinä pitämät vastuullisuusnäkökohdat olivat suhteellisen yhteneviä. Sisäiset sidosryhmät nostavat ymmärrettävästi tärkeimmäksi asiaksi yhtiön taloudellisen kestävyyden ja korostavat yhtiön roolia yhteiskunnan ohjaamisessa fossiilisista polttoaineista vähähiilisten, uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Ulkoisten sidosryhmien tavoin sisäiset sidosryhmät pitävät uusiutuvien raaka-aineiden vastuullisuutta sekä raaka-ainevalikoiman kehittämistä keskeisen tärkeinä asioina.

Nesteen johto ja asiantuntijat arvioivat toimitusketjun ihmisoikeusasioiden sekä työhyvinvoinnin kehittämisen tärkeiksi, mutta liiketoimintamme kannalta edellisvuotta vähemmän keskeisiksi asioiksi. Taustalla lienee se, että olemme viime vuosina panostaneet näiden osa-alueiden kehittämiseen ja ne nähtäneen erityisten kehityskohteiden sijasta olennaisina osina päivittäistä toimintaamme eikä niille annettu tämän vuoden arvioinnissa edellisvuosien kaltaista painoarvoa. Muilta osin Nesteen johdon ja asiantuntijoiden arviot vastuullisuusasioiden merkityksestä liiketoiminnalle olivat pitkälti edellisvuosien kaltaisia.

Miten tästä eteenpäin?

Hyödynnämme olennaisuusarvioinnin tuloksia yhtiön vastuullisuuden työsuunnitelman päivittämisessä sekä vastuullisuuskäytäntöjen kehittämisessä. Korostamme olennaisia vastuullisuusasioita myös yhtiön viestinnässä ja raportoinnissa.

"Vaikka olemmekin yhtiön eri tahoilla jatkuvassa, tiiviissä yhteydessä eri sidosryhmiimme, tämänkaltainen kansainvälinen, systemaattinen vastuullisuusasioiden tarkastelu dialogissa sidosryhmiemme kanssa auttaa meitä tarkentamaan vastuullisuustyötämme", vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Simo Honkanen arvioi.

Lisätietoja: Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Vastuullisuus, puh. 010 458 4516, pekka.tuovinen(at)neste.com

Lue myös:

Neste lahjoittaa yliopistoille puolitoista miljoonaa euroa

Nesteen työ ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi palmuöljyn toimitusketjussa tähtää myös hyvien esimerkkien tarjoamiseen

Neste maailman johtavien yritysten joukossa ilmastonmuutoksen vastaisten toimiensa perusteella - mukana CDP:n ilmastoindeksin korkeimmalla A-listalla

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2015 Nesteen liikevaihto oli 11 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää: neste.com